A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 9

1
Yesu noidho yie, modok loka machielo, mi odhi dalagi.
2
Ji moko nokelo ng’at man gi tuo athany ire, koting’o e ng’angu. Kane Yesu oneno yie ma jogo nigo, nowacho ni ng’atno niya, “Bed gi kue! Richoni oweni.”
3
To jopuonj Chik moko noparo e chunygi giwegi ni, “Jali yanyo Nyasaye!”
4
To Yesu nong’eyo gima giparo, omiyo nowachonigi niya, “Mar ang’o uparo gik maricho kamago e chunyu?
5
Ere gima yot kuom weche ariyogo? Wacho ni ‘Richoni oweni’? Koso wacho ni, ‘Chung mondo iwuothi idhi’?
6
To koro abiro nyisou adier ni Wuod Dhano nigi teko mar weyo ni ji richo e piny ka.” Eka nowacho ni ng’at matuono niya, “Chung’ ikaw ng’anguni, mondo idog dala.”
7
Ng’atno nochung’, modhi dala.
8
Kane ji oneno gima otimore, ne giluor, mi gipako Nyasaye kuom miyo dhano teko ma kamano.
9
Yesu noa kanyo, kendo kane oyudo owuotho, noneno jasol osuru moro miluongo ni Mathayo, kobet kar solo osuru. Yesu nowachone ni, “Luwa!” mi Mathayo noa malo, moluwe.
10
Bang’e, kane Yesu chiemo e od Mathayo, josol osuru mang’eny kod joricho nobiro, mochiemo kode, kaachiel gi jopuonjrene.
11
Jo-Farisai moko noneno kamano, mi openjo jopuonjrene ni, “Ere gimomiyo japuonju chiemo gi josol osuru kod joricho?”
12
To Yesu nowinjo ka gipenjo kamano, omiyo nowachonigi niya, “Joma ngima ok dwar jathieth, to mak mana joma tuo ema dwaro.
13
Dhiuru mondo upuonjru tiend gima muma wacho ni, ‘Ok adwar mondo ji otimna misango, to adwaro mana ni mondo gibed mang’won.’ Ne ok abiro mondo aluong joma kare, to abiro mana ni mondo aluong joricho.”
14
Bang’e jopuonjre mag Johana Jabatiso nobiro ir Yesu, mopenje niya, “Ere gima omiyo wan gi jo-Farisai watueyo chiemo pile, to jopuonjreni to ok tim kamano?”
15
Yesu nodwokogi niya, “Uparo ni wend kisera nyalo bedo mokuyo, ka wuon kisera pod ni kodgi? Ngang’! Mano ok nyalre! To ndalo biro ma nogolie wuon kisera kuomgi, eka ginitue chiemo.
16
“Onge ng’ama nyalo bawo law moti gi rabaw manyien, nikech rabawno dijow lawno, mi med yieche moloyo.
17
Bende divai manyien mapok ochiek ok nyal ol e ndede moti, nikech ka otim kamano, to ndede diyiechi, mi kethre, kendo divai pukre. Kuom mano, divai manyien iolo mana e ndede manyien, eka divai gi ndede ok kethre.”
18
Kane pod Yesu wachonigi wechego, jaduong’ od lemo moro nobiro ire, mogoyo chonge piny, kawachone niya, “Nyara oa tho sani, to yie ibi iket lweti kuome, mondo obed mangima.”
19
Omiyo Yesu noa malo, moluwe. Jopuonjrene bende nodhi kode.
20
To dhako moro mane iye osechuer kuom higni apar gariyo nosudo gi yoka ng’e Yesu, momulo riak lawe,
21
kawacho e chunye niya, “Ka amulo kata mana riak lawe kende, to abiro chango.”
22
Yesu nolokore, moneno dhakono, mi owachone niya, “Nyara bed gi kue. Yieni ema omiyo ichango.” Kamano dhakono nochango mana gikanyono.
23
Kane Yesu ochopo e od jaduong’no noyudo ji ka goyo asili, kendo ywak malit.
24
Nowachonigi niya, “Wuoguru uduto! Nyako ok otho, to onindo aninda.” To giduto ne ginyiere anyiera.
25
Eka kane osegol ji oko, Yesu nodonjo e ot, kuma nyako nitiere. Ne omako bade, mi ochung’.
26
Bang’e humb wachno nolandore e gweng’no duto.
27
Yesu noa kanyo, to kane oyudo owuotho odhi, muofni ariyo nochako luwe, ka kok niya, “Wuod Daudi, yie ikechwa!”
28
Bang’e kane Yesu odonjo e ot, muofnigo nobiro ire, mi openjogi niya, “Uyie ni an gi teko mar timo gima ukwayono?” Ne gidwoke ni, “Ee, jaduong’, wayie.”
29
Eka Yesu nomulo wengegi kawacho niya, “Kaka yieu obet, e kaka mondo otimrenu!”
30
Gikanyono wengegi noyawore, to Yesu nokwerogi matek ni kik ginyis ng’ato wachno.
31
To kata kamano, kane gia kanyo, ne gidhi gilando humb Yesu e gweng’no duto.
32
E kinde mane jogo dhi, jomoko nokelo ng’ato ma jachien oloko momo ir Yesu.
33
To ka ne oseriemb jachiendno, ng’atno nochako wuoyo. Ji duto nowuoro, kawacho ni, “Nyaka nene, pok wanenoe gima kama e Israel!”
34
Jo-Farisai to nowacho niya, “Ruodh jochiende ema miye teko mogologo jochiende.”
35
Bang’ mano, Yesu nowuotho e mier madongo gi matindo duto, kapuonjo ji e utgi mag lemo. Nolando Wach Maber mar Loch Nyasaye, kendo nochango tuoche duto mopogore opogore.
36
Kane oneno ji kaka ng’eny, nokechogi, nikech ne gichandore, kendo gidiwo mana ka rombe ma onge jakwath.
37
Omiyo nowacho ni jopuonjrene niya, “Cham ochiek mathoth, to jokeyo ema nok.
38
Emomiyo kwauru wuon puodho mondo oor jotich odhi okane cham.”
Mathayo 9:1
Mathayo 9:2
Mathayo 9:3
Mathayo 9:4
Mathayo 9:5
Mathayo 9:6
Mathayo 9:7
Mathayo 9:8
Mathayo 9:9
Mathayo 9:10
Mathayo 9:11
Mathayo 9:12
Mathayo 9:13
Mathayo 9:14
Mathayo 9:15
Mathayo 9:16
Mathayo 9:17
Mathayo 9:18
Mathayo 9:19
Mathayo 9:20
Mathayo 9:21
Mathayo 9:22
Mathayo 9:23
Mathayo 9:24
Mathayo 9:25
Mathayo 9:26
Mathayo 9:27
Mathayo 9:28
Mathayo 9:29
Mathayo 9:30
Mathayo 9:31
Mathayo 9:32
Mathayo 9:33
Mathayo 9:34
Mathayo 9:35
Mathayo 9:36
Mathayo 9:37
Mathayo 9:38
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28