A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 8

1
Kane Yesu oselor oa e got, oganda maduong’ noluwe.
2
Jadhoho moro nodhi ire mogoyo chonge piny, kawachone niya, “Jaduong’, ang’eyo ni inyalo changa, ka ihero timo kamano.”
3
Yesu norieyo lwete, momule, kawachone ni, “Ee, ayie! Changi, ibed mangima.” Gikanyono dhohone ne ochango.
4
Eka Yesu nowachone niya, “Kik ihul ni ng’ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang’e itim misango mane Musa ogolo chikne mondo otim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango.”
5
Yesu nodonjo Kapernaum, mi jaduong’ lweny moro ma ja-Rumi nobiro ire mohombe mondo okonye, kawacho niya,
6
“Jaduong’, jatichna nindo e oda kucha, to en gi tuo athany, kendo rem rame malich.”
7
Yesu nodwoke ni, “Ayie. Abiro dhi mondo achange.”
8
To jaduong’ lweny nowachone niya, “Ooyo, jaduong, an ok owinjore idonj e bwo tat oda, to wach mana wach kende, to jatichna biro kwo.
9
Ang’eyo kamano nikech an bende an ng’at michiko, to an awuon bende an gi askeche ma achiko. Ka awacho ni moro ni, ‘Dhiyo!’ to odhi, kendo ka awacho ni machielo ni, ‘Bi!’ to obiro. Jatichna bende ka awachone ni, ‘Tim kama’ to otimo.”
10
Kane Yesu owinjo kamano, ne owuoro, mi owacho ni joma ne luwe niya, “Adiera awachonu ni pok anenoe yie machal gi mar ng’atni, kata mana kuom jo-Israel.
11
Bende awachonu ni ji mang’eny nobi koa yo wuokchieng’ gi yo podho chieng’, kendo ginibed e Piny Ruodh Polo, ka gichiemo gi Ibrahim gi Isaka kod Jakobo.
12
To joma ne onego bed kuno nowit oko e mudho mandiwa, kama ywagruok gi muodo lak nitie.”
13
Eka Yesu nowacho ni jaduong’ lweny niya, “Koro dhi adhiya dala! Kaka iseyieno e kaka gino mondo otimreni.” Kamano jatichne nochango mana gikanyono.
14
Yesu nodhi e od Petro, mi oyudo ka min chi Petro nindo, ka nigi midhusu.
15
Yesu nomako lwet dhakono, mi midhusu mane en-go orumo, kendo noa malo, motiyonigi.
16
Kane piny ochopo odhiambo, ji nokelo joma thoth man gi jochiende ir Yesu, mi Yesu nogolo jochiendego mana gi wach kende, kendo nochango joma tuo duto.
17
Mano notimore mondo ochop gima janabi Isaya nosewacho niya, “En owuon ne okawo midekrewa, kendo noting’o tuochewa.”
18
Kane Yesu oneno oganda maduong’ kolwore, nowacho ni jopuonjrene mondo ging’ad nam, gidhi loka machielo.
19
To japuonj Chik moro nobiro ire, mowachone niya, “Japuonj, ayie luwi kamoro amora midhiye.”
20
To Yesu nodwoke niya, “Bwe nigi buchegi, kendo winy bende nigi utgi. Wuod Dhano to onge kata gi kama ketie wiye.”
21
Eka ng’at moro, mane achiel kuom jopuonjre Yesu, nowacho ni Yesu niya, “Jaduong’, yiena mondo akwong adog ayik wuora, eka anabi aluwi.”
22
Yesu to ne odwoke ni, “We joma otho oyik jogi motho. In to luwa!”
23
Yesu nodonjo e yie, mi jopuonjrene nodhi kode.
24
To ahiti malich notugore e nam, mi apaka oimo yie. Yesu to noyudo nindo otero.
25
Jopuonjrene nosudo ire, mochiewe, kawachone niya, “Ruoth! Reswa, watho!”
26
Yesu nodwokogi kapenjogi ni, “Ere gima omiyo uluor, un joma nigi yie matin-gi?” Eka noa malo, mokwero ahiti kod apaka, mi nam okue thi!
27
Ne giwuoro giduto, ka gipenjore niya, “Ng’atni en ng’at manadi, ma kata mana yamo gi apaka winje awinjani?”
28
Kane Yesu osechopo loka machielo, e piny jo-Gadara, ji ariyo mowuok kar yiko jomotho nobiro ire. Jogo ne nigi jochiende, kendo ne giger, ma onge ng’ama ne nyalo kadho kanyo.
29
Ne gigoyo koko ka giwacho niya, “Yaye, Wuod Nyasaye, ilaro ang’o kodwa? Koso isebiro mondo isandwa kapok ndalo moketi ochopo?”
30
To kueth maduong’ mag ngurue noyudo kwayo mochwalore gi kanyo.
31
Jochiendego nokwayo Yesu niya, “Ka iriembowa, to terwa ir ngurue kande mondo wadonj kuomgi.”
32
Yesu nowachonigi ni, “Ara, dhiuru!” Omiyo ne gidhi, mi gidonjo kuom nguruego kendo kuethno duto noringo matek, karidore nyaka ei nam, mi pi onegogi pep.
33
Jokwadh nguruego noringo matek, modok dala, mi ohulo wachno duto, to moloyo ne gihulo gima notimore ni joma ne nigi jochiende.
34
Kuom mano jogweng’no duto nowuok mondo one Yesu, to kane ginene, ne gikwaye mondo oa e gweng’gi.
Mathayo 8:1
Mathayo 8:2
Mathayo 8:3
Mathayo 8:4
Mathayo 8:5
Mathayo 8:6
Mathayo 8:7
Mathayo 8:8
Mathayo 8:9
Mathayo 8:10
Mathayo 8:11
Mathayo 8:12
Mathayo 8:13
Mathayo 8:14
Mathayo 8:15
Mathayo 8:16
Mathayo 8:17
Mathayo 8:18
Mathayo 8:19
Mathayo 8:20
Mathayo 8:21
Mathayo 8:22
Mathayo 8:23
Mathayo 8:24
Mathayo 8:25
Mathayo 8:26
Mathayo 8:27
Mathayo 8:28
Mathayo 8:29
Mathayo 8:30
Mathayo 8:31
Mathayo 8:32
Mathayo 8:33
Mathayo 8:34
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28