A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 6

1
“Beduru motang’ mondo kik utim timbe mabeyo e nyim ji mana ni mondo gineu, nikech kutimo kamano, to onge pok ma unuyud kuom Wuonu mae polo.
2
Omiyo kuchiwo gimoro, to kik ihul gima itimo, nikech mano e gima joma wuondore ni ohero Nyasaye timo e ut lemo, kendo oko e lela, ni mondo ji opakgi. Adier awachonu niya, gin giseyudo pokgi.
3
To in, ka ichiwo gimoro, to kik iwe kata mana lueti ma koracham ng’e gima lueti ma korachwich chiwo,
4
mondo tim maber mitimono kik ng’ere, to obed maling’ling’. Eka Wuonu maneno gik motim ling’ling’ nomiyi pokni.
5
“Ka ulemo, to kik ubed ka joma wuondore ni ohero Nyasaye, nikech gin gihero lemo ka gichung’ e ut lemo, kendo e akek yore, mondo ji onegi. Adier awachonu ni giseyudo pokgi.
6
To in, kilemo, to donj e odi kar kendi, ilor dhoot. Eka ilam Wuonu ma ok ne mi Wuonu nogo, maneno gik motim ling’ling’, nomiyi pokni.
7
“To bende ka ulemo, to kik uthor weche manono, kaka joma kia Nyasaye timo. Giparo ni Nyasachgi biro winjogi nikech wechegi mang’enygo.
8
Ooyo, kik ubed machal gi jogo, nikech Wuonu ong’eyo gik muchando kapok ukwaye.
9
“To un onego ulem kama: Wuonwa manie polo, nyingi mondo omi luor.
10
Lochni mondo obi, kendo dwaroni mondo otimre e piny kaka timore e polo.
11
Miwa chiemo moromowa kawuono,
12
bende wenwae richowa, kaka waweyo ni joma timonwa marach.
13
Kik iwe wadonj e tem, to reswa e richo, [ nimar loch gi teko kod duong’ gin magi nyaka chieng’. Amin.]
14
“Ka uweyo ni ji richogi, to un bende Wuonu mae polo nowenu richou.
15
To ka ok uwe ni ji richogi, to Wuonu mae polo ok nowenu richo musetimo.
16
“Ka utueyo chiemo, to kik ujuond wang’u kaka joma wuondore ni ohero Nyasaye timo, nikech gin gijuondo wang’gi mondo ji one maonge kiawa ni gitueyo chiemo. Adier awachonu ni gin giseyudo pokgi.
17
To in, kitueyo chiemo, to los alosa wiyi kendo ilwok wang’i kaka pile,
18
mondo ji kik ng’e ni itueyo chiemo, to mak mana Wuonu ma ok ne ema mondo ong’e, eka Wuonu nogo maneno gik motim ling’ling’ nomiyi pokni.
19
“Kik ukan mwandu e piny, kama olwenda kata nyal kethoe gik moko, kendo jokuo bende turo, mi kwelie.
20
To kanuru mwandu e polo, kama olwenda kata nyal ok kethie gik moko, kendo jokuo bende ok nyal turo, mi kwelie,
21
nikech kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nitie.
22
“Wang’ ng’ato e taya mar ringre, kendo ka wang’e ngima, to dende duto nigi ler.
23
To ka wang’e ok ngima, to dende duto otimo mudho. Omiyo ka ler ma in go en mana mudho, to koro mano en mudho molil manadi!
24
“Onge ng’ama nyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nikech dosin gi moro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machiel. Omiyo, ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak uti ni mwandu.
25
“Mano emomiyo awachonu ni kik uparru kuom gima ducham kata ma dumadhi mondo ubed mangima, kata kuom lewni ma durwaki mondo uumgo dendu. Donge ngima duong’ moloyo chiemo? Koso ringruok donge oloyo law?
26
Ok uneye winy ma huyo e kor polo? Ok gichwo kodhi, bende ok gika cham, kendo dere bende giongego, to Wuonu manie polo pod pidhogi apidha. To un donge uberne moloyo winy ndalo mang’eny?
27
Ere ng’ato kuomu ma parruok dimi ndalone medre?
28
Ere gima omiyo uparoru kuom lewni? Parieuru kaka ondanyo mae thim dongo. Ok giti gimoro, bende ok gitwang’ lewni ma girwako,
29
to awachonu ni kata mana Solomon gi mwandune duto mathothgo ne ok nyal rwakore maber ka ondanyo.
30
To ka lum aluma mae thim, ma kawuono nitie, to kiny ipudho kendo ibolo e mach, ema Nyasaye rwako maber kamano, to koro donge doket chunye moloyo kuom rwakou? Yaye, un joma nigi yie matin-gi!
31
Emomiyo, kik uparru, kupenjoru ni, ‘Wabiro chamo ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro madho ang’o?’ Kata ni, ‘Wabiro rwako ang’o?’
32
Mago e gik ma joma kia Nyasaye chandore kadwaro. Un to Wuonu manie polo ong’eyo ni onego uyudgi duto.
33
To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.
34
Kuom mano, kik uparru kuom gik ma kiny notimre kiny, nikech kiny nobed gi mage owuon. Odiechieng’ kodiechieng’ nigi chandruokne morome.
Mathayo 6:1
Mathayo 6:2
Mathayo 6:3
Mathayo 6:4
Mathayo 6:5
Mathayo 6:6
Mathayo 6:7
Mathayo 6:8
Mathayo 6:9
Mathayo 6:10
Mathayo 6:11
Mathayo 6:12
Mathayo 6:13
Mathayo 6:14
Mathayo 6:15
Mathayo 6:16
Mathayo 6:17
Mathayo 6:18
Mathayo 6:19
Mathayo 6:20
Mathayo 6:21
Mathayo 6:22
Mathayo 6:23
Mathayo 6:24
Mathayo 6:25
Mathayo 6:26
Mathayo 6:27
Mathayo 6:28
Mathayo 6:29
Mathayo 6:30
Mathayo 6:31
Mathayo 6:32
Mathayo 6:33
Mathayo 6:34
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28