A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 4

1
Bang’ mano, Roho notero Yesu nyaka e thim, mondo Satan oteme.
2
Notueyo chiemo kuom ndalo piero ang’wen, odiechieng’ kotieno mi nodenyo.
3
Eka Satan nobiro ire, mowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier, to nyis kitegi mondo olokre kuon.”
4
To Yesu nodwoke niya, “Muma wacho ni, ‘Dhano ok nyal bedo mangima nikech chiemo kende, to obedo mangima gi weche duto mawuok e dho Nyasaye.’ ”
5
Bang’e Satan notero Yesu Jerusalem, Dala Maler, mi okete e osuch Hekalu.
6
Nowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier, to chikri piny, nikech Muma wacho ni, ‘Nyasaye noket malaikane mondo oriti Ginitayi gi lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.’ ”
7
Yesu nodwoke niya, “To Muma wacho bende ni, ‘Kik item Ruoth Nyasachi.’ ”
8
Eka Satan ne ochako okawe, motere ewi got marabora, monyise pinje duto manie piny, kowuorore kaka gidongo.
9
Nowachone niya, “Magi duto abiro miyi, ka igoyo chongi piny, milama.”
10
To Yesu nodwoke ni, “Dhi kucha, Satan! Muma wacho ni, ‘Ng’ato nyaka lam mana Nyasache, kendo en kende ema nyaka otine.’ ”
11
Bang’ mano, Satan noweyo Yesu mi malaika nobiro motiyone.
12
Kane Yesu owinjo ni Johana osetue, nowuok modok Galili.
13
To ne oa Nazareth, mi odhi odak Kapernaum, dala manie dho nam Galili, e piny Zebulun gi Naftali.
14
Mano notimore mondo gima janabi Isaya okoro otimre.
15
Isaya nosewuoyo kuom piny Zebulun gi piny Naftali man yo podho chieng’ mar aora Jordan, e yo madhi nam Mediterania, tiende ni Galili piny Ogendini. Nowacho niya,
16
“Oganda mane odak e mudho oseneno ler maduong’. Adier, ler oserieny kuom joma ne obet e piny motimo tipo mar tho.”
17
Chakre kindeno, yesu nochako lando wach, ka nyiso ji niya, “Lokuru chunyu, nikech Loch Polo chiegni.”
18
Kane oyudo Yesu wuotho e dho nam Galili, noneno owete ariyo ma jolupo, ka chiko rech e nam gi tol. Ne gin Simon miluongo ni Petro, gi Andrea owadgi.
19
Yesu nowachonigi niya, “Luwauru, mondo kar yuayo rech to atimu joywa ji.”
20
Gikanyono ne giweyo tondegi, mi giluwe.
21
Kane oa kanyo modhi nyime, ne oneno owete mamoko ariyo, ma Jakobo gi Johana, yawuot Zebedi. Ne ginie yie gi wuon-gi, ka giloso tondegi. Yesu noluongogi,
22
kendo gi kanyono ne giweyo yie gi wuon-gi, mi giluwo Yesu.
23
Yesu nowuotho e piny Galili duto, ka puonjo ji e utgi mag lemo. Nolando Wach Maber mar Loch Nyasaye, kendo nochango ji duto man gi tuoche mopogore opogore.
24
Humbe nolak e piny Siria duto, omiyo ji nokelone joma nigi tuoche mopogore opogore, gi joma rem ohingo, kaka joma nigi jochiende gi jondulme kod joathany, mi nochangogi duto.
25
Ji mang’eny noluwe. Ne gia Galili gi Dekapoli gi Jerusalem gi Judea kod piny man loka Jordan.
Mathayo 4:1
Mathayo 4:2
Mathayo 4:3
Mathayo 4:4
Mathayo 4:5
Mathayo 4:6
Mathayo 4:7
Mathayo 4:8
Mathayo 4:9
Mathayo 4:10
Mathayo 4:11
Mathayo 4:12
Mathayo 4:13
Mathayo 4:14
Mathayo 4:15
Mathayo 4:16
Mathayo 4:17
Mathayo 4:18
Mathayo 4:19
Mathayo 4:20
Mathayo 4:21
Mathayo 4:22
Mathayo 4:23
Mathayo 4:24
Mathayo 4:25
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28