A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Mathayo 31
E ndalogo, Johana Jabatiso nobiro kalando wach e thim Judea.
2
Ne owacho niya, “Lokuru chunyu, nikech Loch Polo chiegni.”
3
Johana e jal mane janabi Isaya owuoyo kuome, kowacho ni, “Ng’at moro kok e thim niya, ‘Losuru yo ni Ruoth! Losneuru yo moriere tir.’ ”
4
Johana ne rwako law yie ngamia, kendo ne otweyo okanda mar del e nungone. Chiembe ne mana bonyo kod mor kich mae thim.
5
Ji nodhi ire koa Jerusalem gi piny Judea duto kod gwenge molworo aora Jordan.
6
Ne gihulo richogi, kendo nobatisogi e aora Jordan.
7
To kane Johana oneno jo-Farisai gi jo-Sadukai mathoth kabiro ire, nowachonigi niya, “Un nyithind thuonde! En ng’a mane onyisou ni mondo uring utony e kum mabiro?
8
Timbeu ema mondo onyis ni uselokoru adier.
9
To bende kik chunyu wuondu ka uparo ni ubiro tony nikech un nyikwa Ibrahim, nikech awachonu adier ni Nyasaye nyalo kawo kitegi, mi lok nyikwa Ibrahim!
10
Kata mana kawuono, le oseketi e tiend yien, omiyo yien duto ma ok nyag olemo mabeyo ibiro tong’ oko, mi wit e mach!
11
An abatisou gi pi, mondo obed ranyisi ni useloko chunyu, to ng’at ma biro bang’a nigi teko moloya, ma kata mana wuochene ok awinjora ting’o. En obiro batisou gi Roho Maler kendo gi mach.
12
En gi rapiedhi e lwete, ma obiro piedhogo cham duto maler. Enochok chambe e dero, to mihudhi nowang’ gi mach mak tho!”
13
E ndalogo Yesu noa e piny Galili, modhi e aora Jordan mondo Johana obatise.
14
To Johana notemo tame, kakwere ni, “An ema onego ibatisa, to kendo in ema ibiro ira mondo abatisi!”
15
To Yesu nodwoke niya, “We otimre kamano sani, nimar kamano e kaka watimo gik moko duto ma Nyasaye dwaro.” Mano omiyo Johana ne oyie mondo obatise.
16
To kane osebatise, nowuok oa e pi mana gikanyono, kendo polo ne oyaworene, mi oneno Roho mar Nyasaye ka lor ka akuru, kabiro kuome.
17
Eka duol nowuoyo gie polo niya, “Ma e Wuoda ma ahero. Chunya mor kode.”Mathayo 3:1

Mathayo 3:2

Mathayo 3:3

Mathayo 3:4

Mathayo 3:5

Mathayo 3:6

Mathayo 3:7

Mathayo 3:8

Mathayo 3:9

Mathayo 3:10

Mathayo 3:11

Mathayo 3:12

Mathayo 3:13

Mathayo 3:14

Mathayo 3:15

Mathayo 3:16

Mathayo 3:17Mathayo 1 / Mat 1

Mathayo 2 / Mat 2

Mathayo 3 / Mat 3

Mathayo 4 / Mat 4

Mathayo 5 / Mat 5

Mathayo 6 / Mat 6

Mathayo 7 / Mat 7

Mathayo 8 / Mat 8

Mathayo 9 / Mat 9

Mathayo 10 / Mat 10

Mathayo 11 / Mat 11

Mathayo 12 / Mat 12

Mathayo 13 / Mat 13

Mathayo 14 / Mat 14

Mathayo 15 / Mat 15

Mathayo 16 / Mat 16

Mathayo 17 / Mat 17

Mathayo 18 / Mat 18

Mathayo 19 / Mat 19

Mathayo 20 / Mat 20

Mathayo 21 / Mat 21

Mathayo 22 / Mat 22

Mathayo 23 / Mat 23

Mathayo 24 / Mat 24

Mathayo 25 / Mat 25

Mathayo 26 / Mat 26

Mathayo 27 / Mat 27

Mathayo 28 / Mat 28