A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 27

1
Kane piny oru gokinyi mang’ich, jodong oganda nopimo wach kaka digineg Yesu.
2
Eka ne gitueye mi gigole kanyo, gitere ir Pilato, ruoth mane jo-Rumi oketo.
3
Kane Judas, jandhok Yesu oneno ni oseng’ad ni Yesu buch tho, chunye nodoko malit ahinya, nodwoko siling’ piero adek kande ni jodolo madongo kod jodong oganda,
4
kowachonigi niya, “Asetimo richo kuom ndhogo remo ma onge ketho.” To ne gidwoke ni, “Mano obadho mana in! Ok en wachwa.”
5
Kane Judas owinjo kamano, nowito pesago e Hekalu, modhi odere.
6
Jodolo madongo nokawo pesago, kawacho e kindgi niya, “Chik ok oyie mondo oket pesagi kar keno mar Hekalu, nikech gin pesa remo.”
7
Omiyo ne gipimo wach, mi ging’iewo puoth jachue agulni gi pesago mondo obed kama inyalo yikoe joma welo.
8
Mano emomiyo puodhono iluongo ni Puoth Remo nyaka chil kawuono.
9
Kamano gima ne Jeremia janabi okoro notimore. Nosekoro niya, “Ne gikawo siling’ piero adek, ma en nengo mar ng’at mane jo-Israel moko ogoyo nengone,
10
mi ging’iewo puoth jachue agulni, kaka ne Ruoth Nyasaye ochika.”
11
Yesu koro noter e nyim ruoth Pilato, mi ruoth nopenje niya, “In e ruodh jo-Yahudi koso?” Yesu to nodwoke ni, “In ema isewacho kamano.”
12
To kane jodolo madongo gi jodong oganda ochung’ donjone, to ne ok odwoko gimoro.
13
Eka Pilato nowachone niya, “Donge iwinjo weche madongo ma jogi donjonigogi?”
14
To Yesu ne ok odwoko kata wach achiel, omiyo ruoth nowuoro ahinya.
15
To higa ka higa e Sap Pasaka, ruoth ne gonyo ng’at achiel ma ji okwaye kuom joma otue.
16
To ndalogo noyudo nitie ng’at motue marahuma, ma nyinge Yesu Baraba.
17
Omiyo kane ji osechokore kanyakla, Pilato nopenjogi niya, “Ng’ano mudwaro mondo agonynu, Yesu Baraba, koso Yesu miluongo ni Mesia?”
18
Nowacho kamano nikech nong’eyo maber ni gitero Yesu ire mana nikech nyiego.
19
Kane oyudo obet e kom ng’ado bura, chiege noorone wach niya, “Kik imul wach ng’at makareno, nikech wachne nende ochanda ahinya e lek gotieno.”
20
To noyudo jodolo madongo gi jodong oganda osesemo ji mondo okwa Pilato ogonynigi mana Baraba, to Yesu mondo onegi.
21
Emomiyo kane ruoth openjogi ng’at mane gidwaro mondo ogonynigi kuom ji ariyogo, to ne gidwoke ni, “Gonynwa Baraba!”
22
Eka Pilato nopenjogi ni, “To ka kamano, to atim ang’o gi Yesu miluongo ni Mesia?” Giduto ne gidwoke niya, “Gure e msalaba!”
23
To nochako openjogi ni, “Ere gima rach mosetimo, momiyo onego ogure?” To ne gimedo kok moloyo, ka giwacho ni, “Gure!”
24
Kane Pilato oneno ni ok ginyal yie kode, kendo tulo ema dwaro wuok, nokawo pi, mologo e nyim ji, kowacho niya, “An aonge bura kuom remb ng’atni. Mano en wachu!”
25
To ji duto nodwoko niya, “Rembe mondo obed e wiwa, kendo e wi nyithindwa.”
26
Eka Pilato nogonyonigi Baraba, kendo kane osegolo chik mochwad Yesu malit, nochiwe mondo ogure e msalaba.
27
Bang’e askeche ruoth nokawo Yesu, motero e laru mar od ruoth, mi gichoko askeche duto, molwore.
28
Ne gilonyo lepe, mi girwakone kandhu makwar.
29
Bende ne giloso osimbo mar kudho mi gisidhone e wiye. Eka ne giketo luth e lwete korachwich, ka gichare, kendo giwachone niya, “Ruodh jo-Yahudi mondo odag aming’a!”
30
Ne ging’udho kuome olawo, kendo ne gikawo ludh cha, mi gichwadogo wiye.
31
Kane gisetieko chare kamano, ne gilonyo kandhu oko kuome, mi girwakone lepe owuon. Eka ne gitere oko mondo gigure e msalaba.
32
Kane giwuok oko, ne ginwang’o ja-Kurene moro ma nyinge Simon, mi gichuno mondo oting’ni Yesu msalape.
33
Kane gisechopo kama iluongo ni Golgotha, tiende ni ‘Kar Hanga Wich’,
34
ne gimiyo Yesu divai moruw gi yath makueyo rem mondo omadhi to kane osebile, notamore madhe.
35
Eka ne gigure, mi gipogore lepe gi ombulu.
36
Bang’ mano ne gibet piny kanyo ka girite.
37
Wach modonjnego, mawacho ni, “JALI E YESU, RUODH JO-YAHUDI”, noket e wi msalaba malo.
38
Jomecho moko ariyo bende nogur kode, achiel e bathe korachwich, to machielo e bathe koracham.
39
Joma ne kadho kanyo nojaro Yesu, katwenyone umgi,
40
kendo wachone niya, “In mane iwacho ni ibiro muko Hekalu, mi ichak iger bang’ ndalo adek, koro resri ane, ilor ia e msalaba, ka in Wuod Nyasaye adier!”
41
Kamano bende e kaka jodolo madongo gi jopuonj Chik kod jodong oganda nochare, kawacho niya,
42
“Noreso jomoko, to en koro dak oresre? Donge en ruodh Israel? Koro mondo olor ane oa e msalaba, eka wayie kuome.
43
Osebedo ka ogeno kuom Nyasaye mondo orese ane kohero, nikech nowacho ni en Wuod Nyasaye!”
44
Jomecho mane ogur kode bende noyanye mana kamano.
45
Piny duto notimo mudho, chakre sa auchiel nyaka sa ochiko,
46
kendo kar sa ochikono Yesu nokok matek niya, “Eli, Eli, lama sabakthani?” tiende ni, “Nyasacha, Nyasacha, iweya nang’o?”
47
Jomoko mane ochung’ kanyo nowinjo wechego, mowacho niya, “Ng’atni luongo Elija.”
48
To ng’at achiel kuomgi noringo piyopiyo, mokawo sipanj, onyumo e kong andwayo. Eka nochwowo sipanjno e dho odundu motero e dho Yesu gi odunduno mondo onyodhi.
49
Jomoko to nowacho niya, “Weuru wane ane ka Elija biro biro rese.”
50
To Yesu nochako okok matek, eka noweyo chunye owuok, motho.
51
Gikanyono nanga mane ogeng’o Kama Ler mar Hekalu noriedore diere ariyo, chakre malo nyaka piny. Piny noyiengni, kendo lwendni nobarore.
52
Liete bende noyawore, kendo jo Nyasaye mang’eny mane osetho nochier.
53
Bang’ chier Yesu, jogo nowuok e lietegi, modhi Jerusalem, Dala Maler, mi ji mathoth onenogi kuno.
54
Kane jaduong’ lweny kod joma ne konye rito Yesu oneno kaka piny yiengni, kendo kaka gik moko timore, ne gibedo maluor ahinya, mi giwacho niya, “Adier, ng’atni ne en Wuod Nyasaye!”
55
Mon mang’eny bende ne ni kanyo, ka ng’icho gi chien. Ne gisebedo ka giluwo Yesu, ka gitiyone.
56
Kuomgi kanyo ne nitie Maria nyar Magdala, gi Maria min Jakobo gi Josef, kod min Yawuot Zebedi.
57
Kane piny ochopo odhiambo, ja-Arimathaya moro ma jamoko ma nyinge Josef nobiro. En bende ne en japuonjre Yesu.
58
Nodhi ir Pilato, mokwaye mondo omiye ringre Yesu, mi Pilato nogolo chik mondo omiye.
59
Josef nokawe, moboye gi nanga maler,
60
eka nokete e bur manyien, mane osekunyo ariwa e kor lwanda. (En bur mane oloso mondo chieng’ moro oyikee, kotho.) Bang’e nong’ielo kidi maduong’ moloro dho bur, mi oa odhi.
61
Maria nyar Magdala gi Maria machielo ne ni kanyo, kobet momanyore gi liel.
62
To kinyne, mane en chieng’ maluwo bang’ chieng’ Ikruok, tiende ni chieng’ Sabato, jodolo madongo gi jo-Farisai nochokore modhi ir Pilato, mowachone niya,
63
“Ruoth, wanyalo paro ni kane jawuondno pod ngima, nowacho ni obiro chier bang’ ndalo adek.
64
Kuom mano, gol chik mondo orit liel maber nyaka chop ndalo mar adek, nono to jopuonjrene obiro mokwalo ringre, mi bang’e digiwach ni ji ni, osechier oa kuom joma otho. Kamano wuond machien dibed marach moloyo mokwongo”.
65
Pilato nowachonigi niya, “Ee, kawuru askeche, udhi urit liel maber kaka unyalo.”
66
Kuom mano ne gidhi, mi girito liel maber. Ne giketo kido kuom kidi mane olorgo dho liel, kendo ne giweyo askeche karito.
Mathayo 27:1
Mathayo 27:2
Mathayo 27:3
Mathayo 27:4
Mathayo 27:5
Mathayo 27:6
Mathayo 27:7
Mathayo 27:8
Mathayo 27:9
Mathayo 27:10
Mathayo 27:11
Mathayo 27:12
Mathayo 27:13
Mathayo 27:14
Mathayo 27:15
Mathayo 27:16
Mathayo 27:17
Mathayo 27:18
Mathayo 27:19
Mathayo 27:20
Mathayo 27:21
Mathayo 27:22
Mathayo 27:23
Mathayo 27:24
Mathayo 27:25
Mathayo 27:26
Mathayo 27:27
Mathayo 27:28
Mathayo 27:29
Mathayo 27:30
Mathayo 27:31
Mathayo 27:32
Mathayo 27:33
Mathayo 27:34
Mathayo 27:35
Mathayo 27:36
Mathayo 27:37
Mathayo 27:38
Mathayo 27:39
Mathayo 27:40
Mathayo 27:41
Mathayo 27:42
Mathayo 27:43
Mathayo 27:44
Mathayo 27:45
Mathayo 27:46
Mathayo 27:47
Mathayo 27:48
Mathayo 27:49
Mathayo 27:50
Mathayo 27:51
Mathayo 27:52
Mathayo 27:53
Mathayo 27:54
Mathayo 27:55
Mathayo 27:56
Mathayo 27:57
Mathayo 27:58
Mathayo 27:59
Mathayo 27:60
Mathayo 27:61
Mathayo 27:62
Mathayo 27:63
Mathayo 27:64
Mathayo 27:65
Mathayo 27:66
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28