A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 26

1
Kane Yesu osetieko wechego duto, nowacho ni jopuonjrene niya,
2
“Ung’eyo ni bang’ ndalo ariyo Sap Pasaka biro betie, kendo nondhog Wuod Dhano mondo ogur e msalaba,”
3
To e kindeno, jodolo madongo kod jodong oganda ne jochokre e laru mar jadolo maduong’ ma nyinge Kaiafa.
4
Ne gichano kaka digimak Yesu ling’ling’ mondo ginegi.
5
To ne gineno ni ber mondo kik gimake e ndalo Sawo, nikech dipo ka ji otimo koko.
6
Kane Yesu ni Bethania e od Simon jadhoho,
7
dhako moro nobiro ire gi chupa molos gi alabasta, moting’o mo mang’ue ng’ar ma nengone tek, mi oolo e wi Yesu, ka Yesu chiemo.
8
To kane jopuonjrene oneno kamano, mirima nomakogi, mi gipenjore niya, “Morni iketho nang’o?
9
Ka da ni oloke, to da okelo pesa mang’eny, mi opog ni joma odhier.”
10
To Yesu nong’eyo gima giparo, mowachonigi niya, “Ere gima omiyo uchando dhakoni? Osetimona gima kare kendo maber.
11
Joma odhier ni kodu ndalo duto, to an ok an kodu ndalo duto.
12
Kane oolo morni kuoma, to nomiyo ringra odoko moikore ni yik.
13
Awachonu adier ni kamoro amoro ma nolandie wach maber man kuomani e piny duto to gima dhakoni osetimo bende nohul, kiparego.”
14
Bang’e, ng’at achiel kuom jopuonjre Yesu apar gariyo, ma nyinge Judas Iskariot, nodhi ir jodolo madongo,
15
mopenjogi niya, “Ang’o ma dumiya, ka aketo Yesu e luetu?” Kuom mano ne gimiye siling’ piero adek.
16
Omiyo chakre chieng’no, Judas nochako rango yo ma dondhoggo Yesu.
17
Chieng’ mokwongo mar Sap makati ma ok ketie Thowi, jopuonjre Yesu nodhi ire, mopenje ni, “Ere kama idwaro ni mondo waiknie Sap Pasaka?”
18
Nodwokogi niya, “Dhiuru Jerusalem ir ng’at moro, mondo uwachne ni, ‘Japuonj owacho ni sane osechopo, kendo obiro chamo Sap Pasaka e odi kod jopuonjrene.’ ”
19
Jopuonjrene notimo kaka Yesu nowachonigi, mi gidhi giiko Pasaka.
20
Kane koro piny oseyuso, Yesu nobet piny kod jopuonjrene apar gariyo mondo ochiem,
21
kendo kane oyudo gichiemo nowachonigi niya, “Awachonu adier ni ng’at achiel kuomu biro ndhoga.”
22
Kane giwinjo kamano, chunygi nochandore malit, mi moro ka moro openje ni, “Ruoth, en an koso?”
23
Yesu to nodwokogi niya, “Ng’at achiel maluto lwete koda e tawo kuomu, un ji apar gariyo, ema biro ndhoga.
24
Wuod Dhano biro tho mana kaka Muma wacho, to mano kaka nodok malit ni ng’at ma biro ndhoge! Da obedo maber ni ng’atno ka dine ok onywole.”
25
To Judas, mane biro ndhoge, nopenje niya, “Japuonj an e ng’atno koso?” Eka Yesu nodwoke ni, “Isewacho.”
26
Kane gichiemo kamano, Yesu nokawo makati, moguedho, eka nong’ingo, momiyo jopuonjrene, kowacho niya, “Kawuru, ucham. Ma e ringra.”
27
Bang’e nokawo kikombe, kendo kane osegoyo ni Nyasaye erokamano, nomiyogi kowacho niya, “Madhuru uduto,
28
nikech ma e remba, mochuer ni ji mang’eny, kitimonigigo Winjruok gi Nyasaye mondo owenigi richogi.
29
Awachonu ni chakre kawuono ok nachak amadh divai ngang’ nyaka chop amadh divai manyien kodu e piny Wuora.”
30
Bang’ mano ne giwer, to kane gisewer, ne giwuok gidhi e got Zeituni.
31
Eka Yesu nowachonigi niya, “Uduto ubiro ringo uweya gotienoni nikech gima ang’ notimrena, nimar ondiki e Muma ni, ‘Ananeg jakwath, mi rombe noke.’
32
To ka osechiera, to natel nyimu adhi Galili.”
33
To Petro nodwoke niya, “Kata ka ji duto oringo oweyi nikech gima otimoreni, anto ok naweyi ngang’.”
34
Yesu nodwoke ni, “Adier awachoni ni, otieno ma kawuononi, ka pok thuon gweno okok, to ibiro kweda didek.”
35
To Petro nokone niya, “Ooyo, ok nakwedi ngang’ kata ka ochuno ni nyaka atho kodi.” Jopuonjrene mamoko duto bende nowacho mana kamano.
36
Bang’e yesu nodhi gi jopuonjrene kama iluongo ni Gethsemane, mi owachonigi niya, “Beduru kaeri, ka anto adhi kucha mondo alem.”
37
Nokawo Petro gi yawuot Zebedi ariyo odhigo. Eka chunye nochako doko malit, ka oparore ahinya.
38
Nowachonigi niya, “Chuny lit ma an-go lich, madwaro mana nega. Beduru ka, kukonya rito.”
39
Eka nochwalore nyime matin, mopodho piny auma, kolemo niya, “A Wuora, kanyalore to kikombe mar masira ni mondo okadha; to kik obed kaka an ema adwaro to mana kaka in ema idwaro.”
40
Eka nodok ir jopuonjrene adek kande, moyudo ka nindo oterogi, mi owacho ni Petro ni, “Kara unindo! Ok unyal konya rito kata mana kuom sa achiel kende?
41
Beduru kuneno mondo ulem, kik udonj e tem. Adier, chuny oyie, to ringruok ema nyap.”
42
Yesu nochako odok mar ariyo, mi olemo niya, “Wuora, ka kikombeni ok nyal kadho mak amadho, to gima idwaro ema mondo otimre.”
43
Ne ochako odwogo, monwang’o ka nindo ochako oterogi nikech wengegi ne pek.
44
Ne oweyogi, mi ochako odok olemo kendo mar adek, konwoyo mana weche mane osewacho mokwongo.
45
Bang’e ne ochako odwogo ir jopuonjrene, mopenjogi niya, “Pod unindo aninda kuyueyo? Winjuru, sa koro chiegni mibiro chiwoe Wuod Dhano e lwet joricho.
46
Chunguru, wadhiuru. Ero, jandhona osekayo machiegni.”
47
Kane Yesu pod loso, Judas, ma achiel kuom jopuonjre apar gariyo, notucho gi oganda maduong’ man gi ligengni kod arunge, koa ka jodolo madongo kod jodong oganda.
48
Jandhokne nosenyiso jogo gima obiro timo, kowachonigi niya, “Ng’at ma ang’ amoso kanyodho e en. Makeuru!”
49
Kamano Judas nodhi ir Yesu piyo-piyo, monyodhe, komose ni, “Misawa, japuonj.”
50
To Yesu nowachone niya, “Omera, tim atima gima okeli.” Eka jogo nobiro momako Yesu matek.
51
To ng’at achiel kuom joma ne nigi Yesu norieyo bado, mowuodho liganglane, mochadhogo it jatich jadolo maduong’ oko.
52
To Yesu nowachone niya, “Dwok liganglani e olalo, nikech ji duto makawo ligangla notho mana tho ligangla.
53
Uparo ni ok anyal kwayo Wuora, mi oorna piyopiyo malaika mang’eny moloyo ogend lweny apar gariyo?
54
To ka kamano, to wach Muma mawacho ni gigi nyaka timre, dichop nadi?”
55
Sa nogo Yesu nowacho ni oganda mane obirono niya, “Ere gima omiyo ubirona gi ligengni kod arunge, ka joma dwaro jamecho? Pile yande abet ka apuonjo e Hekalu, to ne ok umaka.
56
To magi duto otimore mondo wach mane jonabi ondiko ochop kare.” Eka jopuonjrene duto noringo moweye.
57
Joma ne omako Yesu notere e od Kaiafa, jadolo maduong’ kuma ne jopuonj Chik kod jodong oganda osechokore.
58
To Petro noluwe gi chien nyaka laru mar jadolo maduong’. Nodonjo kanyo mobet piny gi jorit, mondo owinj giko mar wachno.
59
Jodolo madongo gi jobura duto ne dwaro weche mag mirambo ma digidonjnigo ni Yesu mondo onegi.
60
To ne ok ginwang’o wach moro, kata obedo ni joneno mang’eny mag miriambo nobiro kamano. To mogik, ji ariyo nochung’ e nyim jobura,
61
mowacho niya, “Ng’atni nowacho ni onyalo ketho Hekalu mar Nyasaye, mi kendo ochak ogere kuom ndalo adek.”
62
Eka jadolo maduong’ nochung’ mopenjo Yesu ni, “Ok idwokie wach moro kuom weche ma jogi donjonigo koso?”
63
Yesu to noling’ aling’a thi. Jadolo maduong’ nowachone niya, “Aketi mondo ikuong’ri gi nying Nyasaye Mangima: Nyiswa ane ka in Kristo, Wuod Nyasaye.”
64
Yesu nodwoke ni, “Ero, isewacho, to awachonu ni chakre kawuono, ubiro neno Wuod Dhano kobet e bat korachwich mar Nyasaye Ma Nyalo Gik Moko Duto, kobiro e boche polo.”
65
Kane jodolo maduong’ owinjo kamano, noyiecho lawe kowacho ni, “Oseyanyo Nyasaye! Koro ang’o momiyo pod wadwaro joneno? Ero, usewinjo kaka oyanyo Nyasaye!
66
Un uneno ang’o?” Ne gidwoke ni, “Bura oloye! Nyaka otho!”
67
Bang’e ne ging’udho kuome olawo, mi gigoye adhong’, kendo githale,
68
ka gipenje ni, “In Kristo! Hulnwa ane ng’ama ogoyi!”
69
To noyudo Petro obet oko e laru. Jatich moro manyako nodhi ire, mowachone niya, “In bende ne in kod Yesu ja-Galili.”
70
To ne okwer e nyimgi duto, kowacho ni, “Ok ang’eyo gima iwacho.” Eka noa kanyo, modhi e dho rangach.
71
Nyako machielo nonene kueno, mowacho ni joma ne ni kanyo niya, “Jali bende ne ni kod Yesu ja-Nazareth.”
72
To ne ochako okwer kendo, kokuong’ore niya, “Ok ang’eyo ng’atno!”
73
Bang’ kinde matin, joma nochung’ kanyo nosudo machiegni, mowacho ni Petro niya, “Kwerie ane ka ok in achiel kuomgi, nikech dhok miwacho ema fwenyi.”
74
Eka nochako kuong’ore, koramo ni, “Ok ang’eyo ng’atno.” To gikanyono thwon gweno nokok,
75
mi Petro noparo gima ne Yesu osewacho ni, “Kapok thwon gweno okok to nikweda didek.” Mano omiyo Petro nowuok oko, moywak malit.
Mathayo 26:1
Mathayo 26:2
Mathayo 26:3
Mathayo 26:4
Mathayo 26:5
Mathayo 26:6
Mathayo 26:7
Mathayo 26:8
Mathayo 26:9
Mathayo 26:10
Mathayo 26:11
Mathayo 26:12
Mathayo 26:13
Mathayo 26:14
Mathayo 26:15
Mathayo 26:16
Mathayo 26:17
Mathayo 26:18
Mathayo 26:19
Mathayo 26:20
Mathayo 26:21
Mathayo 26:22
Mathayo 26:23
Mathayo 26:24
Mathayo 26:25
Mathayo 26:26
Mathayo 26:27
Mathayo 26:28
Mathayo 26:29
Mathayo 26:30
Mathayo 26:31
Mathayo 26:32
Mathayo 26:33
Mathayo 26:34
Mathayo 26:35
Mathayo 26:36
Mathayo 26:37
Mathayo 26:38
Mathayo 26:39
Mathayo 26:40
Mathayo 26:41
Mathayo 26:42
Mathayo 26:43
Mathayo 26:44
Mathayo 26:45
Mathayo 26:46
Mathayo 26:47
Mathayo 26:48
Mathayo 26:49
Mathayo 26:50
Mathayo 26:51
Mathayo 26:52
Mathayo 26:53
Mathayo 26:54
Mathayo 26:55
Mathayo 26:56
Mathayo 26:57
Mathayo 26:58
Mathayo 26:59
Mathayo 26:60
Mathayo 26:61
Mathayo 26:62
Mathayo 26:63
Mathayo 26:64
Mathayo 26:65
Mathayo 26:66
Mathayo 26:67
Mathayo 26:68
Mathayo 26:69
Mathayo 26:70
Mathayo 26:71
Mathayo 26:72
Mathayo 26:73
Mathayo 26:74
Mathayo 26:75
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28