A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 25

1
Yesu nomedo wacho niya, “E ndalogo, Loch Polo nochal gi nyiri apar mane okawo techegi, mowuok mondo odhi orom gi wuon kisera.
2
Abich kuomgi nofuwo, to abich mamoko ne riek.
3
Nyiri abich mofuwogo nokawo techegi, to mo to ok gikawo.
4
Nyiri mariek to nokawo techegi kaachiel gi mo bende e chupe.
5
To wuon kisera noriwore, omiyo ne ginur giduto, mi nindo oterogi.
6
To odiewuor tir, koko noogore niya, ‘Wuon kisera echa biro! Wuoguru mondo udhi uromne.’
7
Eka nyigo duto noa malo, moloso techegi.
8
Nyiri mofuwo nowacho ni nyiri mariek niya, ‘Pognwaeuru moruno matin, nikech techewa dwaro tho.’
9
To nyiri mariek nodwokogi ni, ‘Ooyo, ok wanyal miyou, nikech mo ma wan-go ok nyal romowa kodu. Dhiuru e duka mondo ung’iew maru.’
10
To kane oyudo gidhi ng’iewo, wuon kisera nochopo, mi nyiri abich mane oikorego odonjo kode e siwandha mi olor dhoot.
11
Bang’e nyiri mokogo bende nobiro, moluongo niya, ‘Jaduong’! Jaduong’! Yawnwa.’
12
To nodwokogi ni, ‘Awachonu adier ni akiau.’ ”
13
Eka Yesu notieko ka wachonigi niya, “Mano emomiyo un bende beduru motang’, nikech ok ung’eyo odiechieng’ kata sa ma anabie.”
14
“Loch Polo nobed machal gi ng’at moro mane dwaro dhi wuoth kuma mabor, mi oluongo jotichne mondo owe gige e lwetgi.
15
Nopogogi pesa, kaka tekre ng’ato ka ng’ato obet. Jatich achiel nomiyo siling’ alufu abich, to moro alufu ariyo, kendo machielo alufu achiel. Eka nowuok odhi e wuodhe.
16
“Ng’at mane omi siling’ alufu abich nochako loko ohala, moyudo ohala alufu abich mamoko.
17
Kamano bende ng’at mane omi siling’ alufu ariyo noyudo ohala alufu ariyo mamoko e wigi.
18
To ng’at mane omi siling’ alufu achiel ne odhi okunyo bur, mokanoe pesa mane ruodhe omiyego.
19
“Bang’ ndalo mang’eny, ruodh jotichgo nodwogo, mokueno kodgi.
20
Ng’at mane omi siling’ alufu abich nokelo bende siling’ alufu abich mamoko mane oseyudo ohala, kowacho niya, ‘Ruoth, ne imiya siling’ alufu abich, to koro eri aseyudo ohala alufu abich mamoko.’
21
Ruodhe nowachone niya, ‘Isetimo maber ahinya! In jatich malong’o kendo modimbore! Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang’eny e lueti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto’
22
Eka ng’at mane omi siling’ alufu ariyo bende nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, ne imiya siling’ alufu ariyo, to koro eri aseyudo ohala alufu ariyo mamoko’
23
Ruodhe nowachone niya, ‘Isetimo maber ahinya! In jatich malong’o kendo modimbore. Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang’eny e lueti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto.’
24
“Bang’e ng’at mane omi siling’ alufu achiel bende nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, nangeyo ni in ng’at makoch, makeyo kama ok ochuoyoe, kendo choko cham kama ne ok oludoe.
25
Kuom mano naluor, mi adhi akunyo pesa mane imiya ei lowo. Eri! Kaw giri nogo!’
26
To ruodhe nowachone niya, ‘Yaye, in jatich marach, kendo ma jasamuoyo! Kara in ing’eyo kama ne ok achuoyoe, kendo achoko cham kama ne ok aludoe?
27
Ka kamano, to kara nonego iter pesana e bengi, mondo ka adwogo to akawe gi ohande.’
28
Eka nowacho ni jotichne ni, ‘Kawuru pesa kuom ng’atni, mondo umi jal man gi siling’ alufu apar,
29
nikech ng’ato ka ng’ato man-go ema nomedi, mi bed gi gik mang’eny moloyo. To ng’at maongego noma kata mana mano matin ma en-go!
30
Jatich manonono to wituru oko e mudho mandiwa, kama ywagruok gi muodo lak nitie,’ ”
31
Bang’ mano Yesu nowacho niya, “Ka Wuod Dhano obiro e duong’ne maler, kaachiel gi malaika duto, to nobedi e kom lochne man gi duong’,
32
kendo ogendini duto nochokre e nyime. Nopog ji e migepe ariyo, mana kaka jakwath pogo rombe kod diek,
33
koketo rombe e bade korachwich, to diek e bade koracham.
34
Eka nowachi ni joma ni e bade korachwich niya, ‘Biuru, un joma Wuora oseguedho, mondo ukaw piny moseiknu chakre chwech piny,
35
nikech ka ne kech kaya, to ne umiya chiemo, kendo kane riyo oloya, to ne umiya pi amodho, bende kane an wendo, to ne urwaka,
36
kendo ka ne an duk, to ne umiya lewni. Kamano bende kane atuo to ne ulima, kendo kane anie jela to ne ubiro unena.’
37
Eka joma karego nodwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mwamiyi pi imodho?
38
Koso, karang’o mane wanenie ka in wendo, mi warwaki, kata ka in duk, mwamiyi lewni?
39
Bende karang’o mane wanenie kituo kata ka inie jela, mwabiro waneni?’
40
Eka Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni gimoro amora mane utimo ni ng’at achiel matinie moloyo kuom owetenagi, to an ema nutimona.’
41
“Bang’ mano enowach ni joma nie bade koracham ni, ‘Un joma okuong’! Ayeuru kuoma, udhi e mach mak tho, moseiki ni Satan kod malaikane,
42
nikech kech ne kaya, to ne ok umiya chiemo, kendo riyo ne oloya, to ne ok umiya pi amodho,
43
bende ne an wendo, to ne ok urwaka, kendo ne an duk, to ne ok umiya lewni. Ne atuo kendo ne anie jela, to ne ok ubiro unena.’
44
To gin bende ginidwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, kata ka riyo oloyi, kata ka in wendo, kata ka in duk, kata kituo, kata ka inie jela, to ok wakonyi?’
45
Eka enodwokgi niya, ‘Awachonu adier ni, kane ok utimo kamano ni achiel matinie moloyo kuom joma tindogi, to an ema ne ok utimona.’
46
Eka Yesu notieko, ka wacho niya, “Jogi noter e kum mochwere, to joma kare nodhi e ngima mosiko.”
Mathayo 25:1
Mathayo 25:2
Mathayo 25:3
Mathayo 25:4
Mathayo 25:5
Mathayo 25:6
Mathayo 25:7
Mathayo 25:8
Mathayo 25:9
Mathayo 25:10
Mathayo 25:11
Mathayo 25:12
Mathayo 25:13
Mathayo 25:14
Mathayo 25:15
Mathayo 25:16
Mathayo 25:17
Mathayo 25:18
Mathayo 25:19
Mathayo 25:20
Mathayo 25:21
Mathayo 25:22
Mathayo 25:23
Mathayo 25:24
Mathayo 25:25
Mathayo 25:26
Mathayo 25:27
Mathayo 25:28
Mathayo 25:29
Mathayo 25:30
Mathayo 25:31
Mathayo 25:32
Mathayo 25:33
Mathayo 25:34
Mathayo 25:35
Mathayo 25:36
Mathayo 25:37
Mathayo 25:38
Mathayo 25:39
Mathayo 25:40
Mathayo 25:41
Mathayo 25:42
Mathayo 25:43
Mathayo 25:44
Mathayo 25:45
Mathayo 25:46
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28