A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 24

1
Kane oyudo Yesu wuok e Hekalu, jopuonjrene nobiro ire mondo onyise Hekalu kaka oger.
2
To nodwokogi ni, “Donge uneno gigi duto? Awachonu adier ni onge kata kidi achiel mabiro dong’ kochung’ ewi wadgi, to giduto nowitgi piny.”
3
Kane Yesu obet piny e got Zeituni, jopuonjrene nobiro ire kar kende, mowachone niya, “Nyiswa ane kinde ma gigi duto notimree, kod gima notimre ma nyiso ni kinde mibiro duogoe, kod kinde mar giko piny, osechopo.”
4
Yesu nodwokogi ni, “Beduru motang’ mondo kik ng’ato wuondu,
5
nikech ji mang’eny nobi gi nyinga, kawacho ni, ‘An e Mesia,’ mi ginimi ji mathoth lal.
6
Unuwinj mahu mag lwenje man kuonde machiegni, kod wach lwenje man kuonde maboyo, to kik chunyu parre. Gik ma kamago nyaka timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny osechopo,
7
nimar ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi nomonj ruodhi wetegi. Kech bende nowuogi, kendo piny noyiengini kuonde mopogore opogore.
8
To masichego duto gin mana chakruok mar ndalo manyien.
9
“E ndalogo, ginimaku ma giteru mondo okumu kendo onegu, bende ogendini duto nobed mamon kodu nikech un joga.
10
Ji mathoth nowe Nyasaye, mi ndhogre kendgi, kendo bed mamonre.
11
Bende jonabi mag miriambo nowuogi, mi nomi ji mang’eny lal.
12
Timbe maricho nomedre, omiyo hera mar ji mang’eny nodog chien.
13
To nga’ma otimo kinda nyaka giko ema nokwo.
14
Wach maber mar Loch Nyasaye noland e piny duto, mondo ogendini duto ong’e eka bang’e giko nobi.
15
“Ka uneno Gima Kuero Makelo Kethruok, mane janabi Daniel owuoyo kuome, kochung’ e Hekalu,
16
to joma nie piny Judea nyaka ring dhi pondi e gode! (Ng’ama somo wachni mondo ong’e tiende.)
17
Ka ng’ato nie wi tat ode, to kik olor mondo okaw gik manie ot odhigo.
18
Bende kata ka ng’ato ni oko e puodho, to kik odog dala oom lawe.
19
Mano kaka nobed malit e ndalogo ni mon mayach, kod mon man gi nyithindo mapod dhoth!
20
To kwauru Nyasaye mondo kik chunu ni nyaka uringi e ndalo koyo, kata chieng’ Sabato,
21
nimar masira maduong’ ma nomak ji e ndalono nobed malich mapok oneye nyaka a chakruok piny, nyaka chil kawuono. To bende, masira maduong’ ma kamano ok nochak otimre kendo.
22
Ka dine Nyasaye ok osechano mondo ong’ad kar romb ndalogo, to onge ng’ama dotony. To Nyasaye nong’ad ndalogo nikech joma oyiero.
23
“Ka ng’ato owachonu e ndalogo ni, ‘Neuru, ma en Mesia,’ kata ni, ‘Macha e en’, to kik uyie,
24
nikech Mesia mag miriambo kod jonabi ma ok madier notuchi. Ginitim ranyisi madongo kod honni, mondo kanyalore to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero.
25
Ero, koro asenyisou wachno chon.
26
Kuom mano, kowachnu ni, ‘Winjuru, en e thim’, to kik uwuog udhi kuno. Kata ka owachnu ni, ‘En gul ei ot’, to kik uyie,
27
nikech kaka mil polo piatore koa yo wuokchieng nyaka yo podho chieng’, e kaka biro mar Wuod dhano bende nochal.
28
Kama gimoro othoe, ema achudhe chokoree.
29
“To gikanyono, ma masiche mag ndalogo orumoe, ‘Wang’chieng’ noimre, kendo due ok norieny. Sulue bende nopudhre, mi lwar koa e polo nikech teko momakogi noyiengni.’
30
“Bang’ mano ranyisi ma nyiso ni Wuod Dhano chiegni duogo nonenre e kor polo, mi ogendini duto manie piny noywagre, kendo ginine Wuod Dhano kabiro e boche polo gi teko kod duong’ maler.
31
Enoor malaikane e tung’ piny gi tung’ piny, ka tung’ ywak matek, mondo ochok joge ma oseyiero, chakre e tung’ piny konchiel nyaka komachielo.
32
“Puonjreuru rieko kuom wach yadh ng’owo. Ka bedene loth, kendo ochako golo pote, to ung’eyo ni ndalo chwiri chiegni.
33
Kamano bende ka uneno ka gik moko duto ma asewachonugo timore, to ng’euru ni Wuod Dhano osekayo machiegni, kendo en mana e dhoot.
34
Awachonu adier ni gigo duto notimre kapok tieng’ ma kawuononi orumo.
35
Polo gi piny norum. Wechena to ok norum ngang’.
36
“To onge ng’ama ong’eyo chieng’ ma gigo notimre, kata sa ma ginitimree. Kata malaika mae polo, kata mana Wuowi ok ong’eyo to Wuoro kende ema ong’eyo.
37
Biro mar Wuod Dhano nobed mana kaka ndalo mag Nowa nobet,
38
nikech e ndalo mane ataro pok obiro, ji ne chiemo kendo metho, bende chuo ne kendo mon, nyiri bende ne dhi tedo, nyaka chieng’ mane Nowa odonjo e yie.
39
To ne ok ging’eyo gima timore nyaka ataro nobiro moimogi duto. Kamano e kaka biro mar Wuod Dhano bende nobedi.
40
E ndalogo, ji ariyo nobed katiyo e puodho: achiel nokaw, to machielo nowe.
41
Mon ariyo bende noyud ka rego: achiel nokaw, to machielo nowe.
42
Kuom mano, beduru motang’, nikech ok ung’eyo chieng’ ma Ruodhu biroe.
43
Ng’euru ni ka wuon ot ong’eyo sa ma jakuo biroe, to dobed korito ode, motam jakuo turo.
44
Mano omiyo un bende beduru kuikoru, nikech Wuod Dhano biro biro e sa ma ok ung’eyo ni onyalo biroe.
45
“Ere ng’ato kuomu ma chalo gi jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe oketo mondo orit jotich wetene, kendo omigi chiemo e kinde mowinjore?
46
Jatich ma ka ruodhe oduogo, to yudo katiyo kamano, en jahawi.
47
Adier awachonu ni ruodhe nokete jarit mwandune duto.
48
To ka en jatich marach, to onyalo paro e chunye ni ruodhe biro deko kapok oduogo.
49
Omiyo onyalo chako goyo jotich wetene, kochiemo achima kendo ometho gi jomer.
50
To chieng’ moro nopo ka ruodhe oduogo dala e sa ma ok ong’eyo,
51
mi nong’ade sirunde sirunde. Kamano notere kama ywagruok gi muodo lak nitie, mondo okume kaachiel gi joma wuondore ni beyo!”
Mathayo 24:1
Mathayo 24:2
Mathayo 24:3
Mathayo 24:4
Mathayo 24:5
Mathayo 24:6
Mathayo 24:7
Mathayo 24:8
Mathayo 24:9
Mathayo 24:10
Mathayo 24:11
Mathayo 24:12
Mathayo 24:13
Mathayo 24:14
Mathayo 24:15
Mathayo 24:16
Mathayo 24:17
Mathayo 24:18
Mathayo 24:19
Mathayo 24:20
Mathayo 24:21
Mathayo 24:22
Mathayo 24:23
Mathayo 24:24
Mathayo 24:25
Mathayo 24:26
Mathayo 24:27
Mathayo 24:28
Mathayo 24:29
Mathayo 24:30
Mathayo 24:31
Mathayo 24:32
Mathayo 24:33
Mathayo 24:34
Mathayo 24:35
Mathayo 24:36
Mathayo 24:37
Mathayo 24:38
Mathayo 24:39
Mathayo 24:40
Mathayo 24:41
Mathayo 24:42
Mathayo 24:43
Mathayo 24:44
Mathayo 24:45
Mathayo 24:46
Mathayo 24:47
Mathayo 24:48
Mathayo 24:49
Mathayo 24:50
Mathayo 24:51
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28