A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 23

1
Bang’e Yesu nowuoyo gi jopuonjrene kaachiel gi joma nosechokore, kowacho niya,
2
“Jopuonj Chik kod jo-Farisai omi tich nyiso ji tiend Chik Musa.
3
Emomiyo timuru gik ma giwachonu, kendo chikuru itu nikech gipuonjo ji, to ok gitim gik ma gipuonjo.
4
Gitueyo misike mapek, mohewo ji ting’o kendo giketo e gok ji, to gin giwegi ok gimul misikego kata mana gi lith luetgi.
5
Gik moko duto ma gitimo, gitimo mana ni mondo ji onegi. Gitueyo gik madongo moting’o weche Muma, e pat wag’gi kendo e bedegi, kendo girwako lewni momin usi maboyo e riakgi,
6
bende gihero bet kuonde moyiedhi e sewni, kendo gihero kombe manyime e ut lemo.
7
Bende gihero mondo ji omosgi ka miyogi duong’, kuonde ma ji ochokoree, kendo gihero mondo ji oluonggi ni jopuonj.
8
To un kik luongu ni jopuonj, nikech ng’at achiel kende e japuonj, to un duto un owete.
9
Bende ki uluong ng’ato ni wuonu e piny ka, nimar un gi Wuoro achiel kende, manie polo.
10
Kata kik luongu ni jotelo, nikech ng’at achiel kende, ma en Kristo, e jatendu.
11
“Ng’ama duong’ moloyo kuomu ema nyaka bed jatichu.
12
Ng’at ma ting’ore malo nodwok piny, to ng’at ma dwokore piny ema noting’ malo.
13
“Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, ma wuondore ni ohero Nyasaye! Uchiego ni ji dhoranga Piny Ruodh Polo, to un uwegi ok udonjie, to eka joma dwaro donjoe be utamo. [
14
Mano kaka unune malit, ka uriasoru gi lemo moyware. Mano emomiyo unuyud kum marach moloyo]
15
“Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Ulwororu e nembe gi pinje duto, mondo ulok kata mana ng’at achiel obed jadinu, to ka useloke to umiyo odoko ng’at mowinjore gi mach mak tho moloyo un uwegi nyading’eny!
16
“Mano kaka unune malit, un jotelo ma muofni! Uwacho ni ka ng’ato okuong’ore gi nying Hekalu, to mano onge wach, to ka okuong’ore gi nying dhahabu manie Hekalu, to wach omake.
17
Un muofni mofuwogi! Ere gima duong’ moloyo wadgi? Dhahabu, koso Hekalu mamiyo dhahabu bedo gima owal ni Nyasaye?
18
To bende uwacho ni ka ng’ato okuong’ore gi nying kendo-mar-misango, to mano onge wach, to ka okuong’ore gi nying chiwo man kuom kendo-mar-misango, to wach omake.
19
Mano kaka un muofni! Ere gima duong’? Chiwo koso kendo-mar-misango mamiyo chiwo bedo mowal ni Nyasaye?
20
Ng’at mokuong’ore gi nying kendo-mar-misango ok okuong’ore mana gi nying kendo-mar-misango kende, to okuong’ore gi nying gik moko duto man kuome bende.
21
Kendo ng’at mokuong’ore gi nying Hekalu ok okuong’ore gi nying Jal modakie bende,
22
kendo ng’at mokuong’ore gi nying polo to okuong’ore gi nying kom duong’ mar Nyasaye kod nying Jal mobetie bende.”
23
Yesu nomedo wacho niya, “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uketo chunyu mana kuom chiwo ni Nyasaye mich mar achiel kuom apar mag alode maonge tich kaka apoth, gi onyulo, kod ododo, to uweyo gik madongo ma Chik dwaro, kaka ng’ado bura kare, gi bedo mang’won kod bedo jaadiera. Gik madongogo ema onego bed ni utimo, to mamokogo bende ok onego uwe mak utimo.
24
Un jotelo ma muofni, magolo gik matindo kaka ojur e gima umadho, to gik madongo ka ngamia, to umwonyo amwonya!
25
“Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Ulwoko kang’e agwata gi kang’e tawo, to igi to uweyo kopong’ gi gik moyudi e yor mecho kod moyud e yor gombo mokadho ndaga.
26
Un jo-Farisai ma muofni, kwonguru ulwok kai agwata, eka ng’eye bende obed maler!
27
“Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uchalo gi liete mobuk matar, manenore maber gi oko, to igi opong’ gi choke joma otho, kod gik moko duto mochido.
28
Kamano e kaka un bende unenoru gi oko ni un joma kare, to chunyu opong’ gi gango wach kod timbe maricho.
29
“Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Umwono liete jonabi, kendo ulicho liete joma kare,
30
kuwacho niya, ‘Dine wadag e ndalo kwerewa, to dine ok wariwore kodgi kuom chuero remb jonabi.’
31
To kuwacho kamano, to uyie ni un nyikwa joma nonego jonabi.
32
Kara, dhiuru adhiya nyime, mondo utiek tich mane kwereu ochako!
33
Un thuonde ma koth thuonde marichogi! Ere kaka uparo ni dutony e kum mar mach mak tho?
34
Mano emomiyo abiro oronu jonabi gi ji mariek kod jopuonj Chik. Moko kuomgi ubiro nego, kuguro e msalaba, to moko unuchwad e uteu mag lemo, kendo unulawgi e dala ka dala.
35
Kamano unuyud kum kuom remb joma kare duto mosechuer e piny, chakre remb Habil nyaka remb Zakaria wuod Barakia, mane unego e kind Kama Ler gi kendo-mar-misango.
36
Awachonu adier ni tieng’ ma kawuononi noyud kum gigo duto!
37
“Yaye, jo-Jerusalem! Yaye, jo-Jerusalem! Un munego jonabi, kendo ugoyo joma Nyasaye ooro iru gi kite. Mano kaka asedwaro mondo achoku kaka nyabuch gweno choko nyithinde e bwombe, to usetamoru.
38
Koro dalau biro dong’ gunda.
39
Awachonu ni, chakre kawuono ok unuchak unena kendo, nyaka kinde chopi ma unuwachie ni, ‘Oguedh ng’ama biro e nying Ruoth.’ ”
Mathayo 23:1
Mathayo 23:2
Mathayo 23:3
Mathayo 23:4
Mathayo 23:5
Mathayo 23:6
Mathayo 23:7
Mathayo 23:8
Mathayo 23:9
Mathayo 23:10
Mathayo 23:11
Mathayo 23:12
Mathayo 23:13
Mathayo 23:14
Mathayo 23:15
Mathayo 23:16
Mathayo 23:17
Mathayo 23:18
Mathayo 23:19
Mathayo 23:20
Mathayo 23:21
Mathayo 23:22
Mathayo 23:23
Mathayo 23:24
Mathayo 23:25
Mathayo 23:26
Mathayo 23:27
Mathayo 23:28
Mathayo 23:29
Mathayo 23:30
Mathayo 23:31
Mathayo 23:32
Mathayo 23:33
Mathayo 23:34
Mathayo 23:35
Mathayo 23:36
Mathayo 23:37
Mathayo 23:38
Mathayo 23:39
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28