A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 22

1
Yesu nochako wuoyo kodgi gi ngeche, kawacho niya,
2
“Loch Polo chalo gi ruoth mane oloso nyasi mar kisech wuode.
3
Ne ooro jotichne mondo odhi onyis joma oluongi mondo obi, to joma oluonggo nodagi.
4
Omiyo nochako ooro jotich mamoko, kowachonigi ni mondo ginyis joma oluonggo niya, ‘Nyasi oseikore, kendo aseyang’o ruetha gi jamba moko machwe, kendo gik moko duto oselosi. Omiyo biuru e kisera.’
5
To joma noluonggo ne ok odewo wachno, mi ng’at achiel nodhi adhiya e puodho, to machielo odhi e ohande,
6
to joma moko nomako jotichnego, motimonigi malit, kendo onegogi.
7
Mirima nohewo ruodhno, omiyo nooro askechene, mi odhi otieko jonekgo, kendo owang’o dalagi.
8
Eka nowacho ni jotichne niya, ‘Kisera koro oseikore, to joma ne oluongi ok oromo betie e kiserani.
9
Kuom mano, dhiuru e akek yore mondo uluong ji duto munwang’o obi e kisera,’
10
Omiyo jotich nodhi e akek yore, mochoko ji duto mane ginwang’o, joma richo kod joma beyo machalre, mi welo nopong’o siwandha.
11
“To kane ruoth obiro neno welo, noyudo ng’at moro kanyo ma ok orwako law kisera,
12
mi owachone ni, ‘Omera, ere kaka idonjo ka, to ionge gi law kisera?’ To dho ng’atno nomoko.
13
Eka ruoth nowacho ni jotichne niya, ‘Tueuru luetene gi tiendene, mondo uwite oko e mudho mandiwa, kuma ywagruok kod muodo lak nitie.’ ”
14
Yesu notieko ka wacho ni, “Ji ma iluongo ng’eny, to joma iyiero nok.”
15
Bang’e jo-Farisai nodhi, mi jopimo wach kaka digindhog Yesu gi weche mowacho.
16
Eka ne gioro jopuonjre maggi kod jo-Herode ire, mi jogo nodhi openje niya, “Japuonj, wang’eyo ni in jaadiera, kendo ipuonjo yor Nyasaye gi adiera, ma ok iluoro wang’ ng’ato, bed ni en ng’ama nadi.
17
Koro nyiswae gima iparo kuom wach golo osuru. Chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar, koso ok oyie?”
18
To Yesu nong’eyo paro marach ma gin-go, omiyo nodwokogi niyya, “Ang’o momiyo utema, un andhokegi?
19
Nyisauru ane pesa migologo osuru.” Kuom mano ne gikelo ne siling’,
20
mi openjogi niya, “Kidoni gi nying’ni mag ng’a?”
21
Ne gidwoke ni, “Gin mag Kaisar.” Eka Yesu nowachonigi niya, “Emomiyo, chiwuru ni Kaisar gi Kaisar, to gi Nyasaye chiwuru ni Nyasaye.”
22
To kane giwinjo kamano, ne giwuoro, mi giweye gidhi.
23
Chieng’onogo jo-Sadukai nobiro ir Yesu. (Gin e joma wach ni chier onge)
24
Ne giwachone niya, “Japuonj! Musa nopuonjowa ni, ka ng’ato otho maonge nyathi, to owadgi nyaka kaw chiege mondo onywolnego nyithindo.
25
To ne nitie owete abiriyo mane odak kodwa ka. Wuowi maduong’ nokendo, to otho ka ok onywolo nyathi, omiyo chiege nodong’ ni owadgi maluwe.
26
Gima kamano bende ema notimore ni owadgi mar ariyo gi mar adek, nyaka mar abiriyo.
27
To bang’ tho jogo duto, dhakono bende notho.
28
Koro, chieng’ chier, to dhakono nobed chi ng’a kuom ji abiriyogo, nikech giduto ne gibet kode?”
29
To Yesu nodwokogi niya, “Uruenyo, nikech ok ung’eyo weche manie Muma kata teko mar Nyasaye bende ok ung’eyo.
30
Bang’ chier, ji ok nokendre, to ginichal gi malaika manie polo.
31
“To kuom wach chier mar joma otho, pok usomo gima ne Nyasaye owachonu ni,
32
An e Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka, kod Nyasach Jakobo’? To wang’eyo ni Nyasaye ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima.”
33
Kane ji owinjo wachno, ne giwuoro puonjne.
34
To kane jo-Farisai owinjo ni Yesu osemako dho jo-Sadukai gi wach, ne gichokore kanyakla,
35
mi ng’at achiel kuomgi, ma japuonj Chik, nopenje, kateme, niya,
36
“Japuonj, ere chik Musa maduong’ie moloyo chikene mamoko duto?”
37
Yesu nodwoke ni, “Her Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.
38
Mano e chik mokwongo kendo maduong’ie moloyo.
39
To chik mar ariyo ma bende chalo kode e ma: Her wadu kaka iherori iwuon.
40
Chike Musa duto, kod puonj mag jonabi otenore mana kuom chike ariyogo.”
41
Kane jo-Farisai osechokore molworo Yesu kamano, nopenjogi niya,
42
“Uparo ang’o kuom Mesia? En nyakwar ng’a?” Ne gidwoke ni, “En nyakwar Daudi.”
43
Eka nomedo penjogi ni, “Ere gima omiyo Roho Maler nomiyo Daudi owuon oluongo Mesia ni, Ruodhe? Apenjo kamano nikech Daudi nowacho niya,
44
‘Ruoth Nyasaye nowacho ni Ruodha ni, “Bed e bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi.” ’
45
Koro, ka Daudi ema luongo Mesia ni Ruoth kamano, to ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?”
46
Onge ng’ama ne nyalo dwoke kata wach achiel, to bende, chakre chieng’no, onge ng’ama nohedhore penje wach moro kendo.
Mathayo 22:1
Mathayo 22:2
Mathayo 22:3
Mathayo 22:4
Mathayo 22:5
Mathayo 22:6
Mathayo 22:7
Mathayo 22:8
Mathayo 22:9
Mathayo 22:10
Mathayo 22:11
Mathayo 22:12
Mathayo 22:13
Mathayo 22:14
Mathayo 22:15
Mathayo 22:16
Mathayo 22:17
Mathayo 22:18
Mathayo 22:19
Mathayo 22:20
Mathayo 22:21
Mathayo 22:22
Mathayo 22:23
Mathayo 22:24
Mathayo 22:25
Mathayo 22:26
Mathayo 22:27
Mathayo 22:28
Mathayo 22:29
Mathayo 22:30
Mathayo 22:31
Mathayo 22:32
Mathayo 22:33
Mathayo 22:34
Mathayo 22:35
Mathayo 22:36
Mathayo 22:37
Mathayo 22:38
Mathayo 22:39
Mathayo 22:40
Mathayo 22:41
Mathayo 22:42
Mathayo 22:43
Mathayo 22:44
Mathayo 22:45
Mathayo 22:46
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28