A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 21

1
Kane gichopo Bethfage e got Zeituni, man machiegni gi Jerusalem, Yesu nooro jopuonjrene ariyo nyime, kowachonigi niya,
2
“Dhiuru e dala man nyimu cha, to gikanyono mudonjoe ubiro nwang’o kanyna motue, kaachiel gi nyathine. Gonygiuru mondo ukelna gi.
3
To ka ng’ato openjou gimoro, to wachneuru ni, ‘Wuon-gi dwarogi.’ Kowinjo wachno, to obiro yie ukawgi mana gi sano.”
4
Mano notimore mondo wach mane janabi owacho ochopi. Nowacho niya,
5
‘Nyisuru jo-Sayun ni, Neuru! Ruoth biro iru, kamuol, kendo koidho kanyna. Chutho oidho kanyna matin. Adier, en mana nyathi kanyna.’
6
Jopuonjrego nodhi, motimo kaka Yesu nowachonigi.
7
Ne gikelo kanyna gi nyathine, mi gipedho lepgi e dieng’egi, mi Yesu obetie.
8
Ji mathoth nopedho lepgi e yo, to jomoko nong’ado bede yien ema opedho e yo.
9
Joma notelo nyim Yesu, kod joma ne luwo bang’e nokok niya, “Duong’ obed ni Wuod Daudi! Ogwedh ng’ama biro e nying Ruoth! Duong’ obed ni Nyasaye e polo malo!”
10
Kane Yesu odonjo Jerusalem, dala duto nosakni, ka ji penjore ni, “Jali en ng’a?”
11
To oganda mane kowo Yesu nodwokogi ni, “Ma e Yesu, janabi moa Nazareth e piny Galili.”
12
Yesu nodonjo e Hekalu, moriembo ji duto mane loko ohala kendo ng’iewo gik moko kanyo. Nokawo mesni mag jowil pesa, kod kombe mag jolok akuche, mogoyo piny.
13
Eka nowachonigi niya, “Ondiki e Muma ni, ‘Oda noluong ni od lemo.’ Un to uloke od jomecho!”
14
Muofni kod rang’onde nobiro ire e Hekalu, mochangogi.
15
To kane jodolo madongo kod jopuonj Chik oneno honni mane otimo, kendo kaka ne nyithindo kok ei Hekalu ni, “Duong’ obed ni Wuod Daudi,” mirima nomakogi,
16
mi giwachone niya, “Bende iwinjo gima jogi wacho?” To Yesu nodwokogi ni, “Ee, awinjo. To pok usomo Muma kama wacho ni, ‘Isemiyo nyithindo mayom, koda ka mago mapod dhoth, paki maber’?”
17
Bang’ mano noa Jerusalem oweyogi, modhi obworo Bethania.
18
Kinyne gokinyi, kane Yesu dok Jerusalem, kech nochako kaye.
19
Noneno ng’owo moro e bath yo, to kane osudo bute machiegni, ne ok oyudo olemo kuome, to mak mana pote kende. Omiyo nowacho ni yadhno niya, “Kik ichak inyag olemo kendo nyaka chieng!” Gikanyono ng’owono notwo.
20
Kane jopuonjrene oneno gima otimore ni yadhno, ne giwuoro, mi gipenjo niya, “Ere kaka ng’owoni otwo piyo kama?”
21
To Yesu nodwokogi ni, “Awachonu adier ni, ka un gi yie, ma ok uriwo gi kiawa to un bende unutim gima otim ni ng’owoni. To ok mano kende ema nubed gi teko mar timo, to kata mana godni, kuwachone ni, ‘Mukri, inyumri e nam,’ to notimre mana kamano.
22
Ka un gi yie, to unuyud gimoro amora mukwayo kulemo.”
23
Kane Yesu ochako odonjo e Hekalu, jodolo madongo kod jodong oganda nobiro ire kane oyudo opuonjo, mopenje niya, “Ere teko ma in-go, momiyo itimo gik makamagi? Koso ng’ama omiyi teko mar timogi?”
24
To Yesu nodwokogi niya, “An bende abiro penjou gimoro achiel kende, kendo ka udwoka to eka abiro nyisou kuma ayudoe e teko ma atimogo gigi.
25
Teko mane Johana batisogo ji noa kanye? Ne oa e polo koso noa kuom dhano?” Eka jogo nochako wuoyo e kindgi giwegi, ka gipenjore ni, “Ere kaka dwadwoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye to obiro penjowa gimomiyo ne ok wayie kuom Johana.
26
To ka wawacho ni noa kuom dhano, to ji nyalo hinyowa, nikech ji duto oyie ni Johana en janabi.”
27
Kuom mano ne gidwoko Yesu ni, “Ok wang’eyo.” Eka yesu nowachonigi ni, “Ka kamano, to an bende ok anyal nyisou kuma ayudoe teko matimogo gigi.
28
“To koro uparo nadi kuom wachni? Ng’at moro ne nigi yawuowi ariyo. Nodhi ir wuode maduong’, mowachone niya, ‘Nyathina, kawuono dhiyo mondo iti e puoth mzabibu.’
29
Wuodeno nodwoke ni, ‘Ee, adhi.’ To kata kamano ne ok odhi.
30
Bang’ mano, ng’atno nodhi ir wuode machielo, mowachone mana kaka nowacho ni wuode maduong’. Wuowini to nodwoke ni, ‘Ok adhi.’ To achien noloko parone, modhi.
31
To koro apenjou ni, kuom yawuowi ariyogo, ere ng’ama notimo gima ne wuon mare dwaro?” Ne gidwoke ni, “Wuowi matin.” Eka Yesu nowachonigi niya, “Adier awachonu ni josol osuru gi jochode kwongonu donjo Piny Ruodh Nyasaye.
32
Awacho kamano nikech Johana nobiro iru, monyisou yo makare monego uluw, to ne utamoru yie wachne. Josol osuru gi jochode to noyie. To kata obedo ni ne uneno kamano, to ne ok ulokoru mondo uyie wachne.
33
“Koro winjuru ngero machielo. Ne nitie ng’at moro mane oloso puoth mzabibu. Nochielo puodhono, mokunyone bur mibiyoe mzabibu, kendo ogerone kar rito. Eka ne oweye e lwet jopur, mi owuok odhi e piny moro mabor.
34
To kane ndalo pono mzabibu ochopo, nooro jotichne ir jopurgo, mondo oomne olemo monego oyudi.
35
To jopur nomako jotichnego mi ogoyo achiel, to moro ginego, kendo machielo gigoyo gi kite.
36
Wuon puodho nochako ooro jotich mamoko, mang’eny moloyo mokwongo ka, to jogo notimonigi mana kaka ne gitimo ni jotich mokwongo kande.
37
To e gikone nooro wuode irgi, koparo ni, ‘Wuoda to ang’eyo i ngibiro miyo luor’
38
To kane jopurgo oneno wuode ne giwacho e kindgi giwegi ni, ‘Jali ema biro bedo wuon lowo, omiyo biuru wanege, mondo wakaw lope.’
39
Kuom mano ne gimake mi giwite oko e tok puoth mzabibu, kendo ginege.
40
“To koro apenjou ni, ka wuon puodho obiro, to ang’o ma notim ni jopurgo?”
41
Ne gidwoke ni, “Enoneg jomarichogo gi nek marach, mi okaw puotheno omi jopur moko nono manyalo miye olemo monego oyudi e kinde ka kinde ma olemo ochiekie.”
42
Eka Yesu nopenjogi ni, “Pok usomo e Muma niya, ‘Kidi mane jogedo odagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot. Mano en tich Ruoth Nyasaye, kendo en gima lichnwa miwuoro’?
43
“Emomiyo awachonu ni Loch Nyasaye ibiro golo kuomu, kendo nomiye oganda moro manyalo nyago olemo makare. [
44
Ng’ato ang’ata mopodho kuom kidino, notur matindotindo, to ka kidino ema opodho kuom ng’atno, to norege ka buru!]”
45
Kane jodolo madongo gi jo-Farisai owinjo ngechenego, ne ging’eyo ni owuoyo mana kuomgi.
46
Omiyo ne gidwaro make, to kata kamano ne giluoro ji, nikech ji ne oyie ni Yesu en janabi.
Mathayo 21:1
Mathayo 21:2
Mathayo 21:3
Mathayo 21:4
Mathayo 21:5
Mathayo 21:6
Mathayo 21:7
Mathayo 21:8
Mathayo 21:9
Mathayo 21:10
Mathayo 21:11
Mathayo 21:12
Mathayo 21:13
Mathayo 21:14
Mathayo 21:15
Mathayo 21:16
Mathayo 21:17
Mathayo 21:18
Mathayo 21:19
Mathayo 21:20
Mathayo 21:21
Mathayo 21:22
Mathayo 21:23
Mathayo 21:24
Mathayo 21:25
Mathayo 21:26
Mathayo 21:27
Mathayo 21:28
Mathayo 21:29
Mathayo 21:30
Mathayo 21:31
Mathayo 21:32
Mathayo 21:33
Mathayo 21:34
Mathayo 21:35
Mathayo 21:36
Mathayo 21:37
Mathayo 21:38
Mathayo 21:39
Mathayo 21:40
Mathayo 21:41
Mathayo 21:42
Mathayo 21:43
Mathayo 21:44
Mathayo 21:45
Mathayo 21:46
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28