A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 19

1
Kane Yesu otieko wacho wechego, noa e piny Galili, modhi e piny Judea man loka aora Jordan.
2
Ji mang’eny noluwe kuno, mochangogi.
3
Jo-Farisai moko nobiro ire mondo oteme. Ne gipenje ni, “Bende Chikwa oyie mondo ng’ato oriemb chiege nikech wach moro amora koso?”
4
To Yesu nodwoko, kapenjogi niya, “Pok usomo e Muma ni, ‘Nyaka a chakruok,
5
Jachuech nochueyo dichwo gi dhako?’ kendo ni, ‘Mano emomiyo ng’ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel’?
6
Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi.”
7
To jo-Farisaigo nomedo penje niya, “Ka kamano, to marang’o Musa noketo chik ni ng’ato nyalo riembo chiege, kosemiye barup weruok?”
8
Yesu nodwokogi niya, “Musa noyienu mondo uriemb mondeu kamano mana nikech wichtekou, to ne ok en kamano nyaka a chakruok.
9
Awachonu ni ng’at moriembo chiege nikech wach moro amora ma ok mana terruok, to eka bang’e okendo dhako machielo, to mano oterore.”
10
Kane jopuonjrene owinjo kamano ne giwachone niya, “Ka wach dichwo gi dhako chalo mana kamano, to kara ber mondo ji kik kendre!”
11
Yesu to nodwokogi niya, “Ji duto ok nyal rwako wachni, to mak mana jogo ma Nyasaye owalonigi.
12
Nitie jomoko mabwoch mane onywol kamano nyaka a ei minegi, kendo nitie bwoch moko ma ji ema oseroyo, to bende nitie jomoko ma ok kendi nikech Loch Polo. Ng’at manyalo rwako wachni to mondo orwaki.”
13
Jomoko nokelo ni Yesu nyithindo mondo oket lwete kuomgi, kendo olemnigi, to jopuonjre nokwerogi.
14
Yesu to nowachonigi ni, “Weuru nyithindo obi ira! Kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gweth mar Loch Polo.”
15
Eka noketo lwete kuomgi, mi bang’e owuok odhi.
16
Wuowi moro nobiro ir Yesu, mopenje niya, “Japuonj, ere gima ber monego atim mondo ayud ngima mochwere?”
17
To Yesu nodwoke ni, “Ere gima omiyo ipenja gima ber? Ng’at achiel kende ema ber. To ka idwaro donjo e ngima, to nyaka irit chike.”
18
To wuowino nomedo penje ni, “Gin chike mage monego ariti?” Yesu nodwoke niya, “Kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach,
19
luor wuoru gi meru, kendo her wadu kaka iherori iwuon.”
20
Wuowino to nodwoke ni, “Mago duto aserito, to koro ang’o mapod orema?”
21
Yesu nowachone niya, “Ka idwaro doko malong’o chutho, to dhiyo mondo ilok mwanduni pesa, mondo ipog ni joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo, to kisetimo kamano, to bi iluwa.”
22
Kane wuowino owinjo kamano, noa modhi ka chunye lit, nikech ne en jamoko ahinya.
23
Bang’ mano, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Adier awachonu ni, donjo e Piny Ruodh Polo nobed matek ni jamoko!
24
To bende awachonu ni, yot ni ngamia kadho e wang’ sandan moloyo jamoko donjo e Piny Ruodh Nyasaye.”
25
To kane jopuonjre owinjo wachno, ne giwuoro ahinya, mi gipenjore ni, “Kara, ere ng’ama dikwo?”
26
Yesu nong’iyo wang’gi tir, mowachonigi niya, “Dhano ok nyal warore kende, to Nyasaye ema nyalo gik moko duto.”
27
Eka Petro nowacho ni, “To wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi. Koro wabiro yudo ang’o?”
28
Yesu nokonigi niya, “Adier awachonu un museluwa ni, chieng’ chuech manyien, ka Wuod Dhano obet e kom duong’ne to un bende unubed e kombe apar gariyo, kung’ado bura ni dhoudi apar gariyo mag Israel.
29
Kendo ng’ato ka ng’ato moseweyo udi, kata owetene, kata nyiminene, kata wuon, kata min, kata nyithinde, kata lope, nikech an, noyud gigo nyadi mia achiel, kaachiel gi ngima mochwere bende.
30
To ji mang’eny ma koro otelo nodog chien, kendo joma koro odong’ chien notel.”
Mathayo 19:1
Mathayo 19:2
Mathayo 19:3
Mathayo 19:4
Mathayo 19:5
Mathayo 19:6
Mathayo 19:7
Mathayo 19:8
Mathayo 19:9
Mathayo 19:10
Mathayo 19:11
Mathayo 19:12
Mathayo 19:13
Mathayo 19:14
Mathayo 19:15
Mathayo 19:16
Mathayo 19:17
Mathayo 19:18
Mathayo 19:19
Mathayo 19:20
Mathayo 19:21
Mathayo 19:22
Mathayo 19:23
Mathayo 19:24
Mathayo 19:25
Mathayo 19:26
Mathayo 19:27
Mathayo 19:28
Mathayo 19:29
Mathayo 19:30
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28