A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 18

1
E sano jopuonjre nobiro ir Yesu, mopenje ni, “Ere ng’at maduong’ moloyo e Loch Polo?”
2
Yesu noluongo nyathi matin, mi ochungo e diergi.
3
Eka nowachonigi ni, “Adier, akonu ni, ka ok ulokoru, mi udoko machal gi nyithindo matindo, to ok udonj e Piny Ruodh Polo ngang’.
4
Ng’at modoko mamuol ka nyathi matinni, ema duong’ie moloyo e Loch Polo.
5
Kuom mano, ng’at morwako nyathi achiel makama e nyinga, to orwako mana an.
6
“Ka ng’ato omiyo achiel kuom joma tindo moyie kuomagi odonjo e richo, to diber moloyo ka otuene pong’ mang’ongo e ng’ute, kendo nyumego e chuny nam!
7
Gik mamiyo ji donjo e richo nomi ji modak e piny ne malit. Gik ma kamago ok nyal bare mak obetie, to mano kaka nobed malit ni ng’at makelogi!
8
“Ka lueti kata tiendi ema teri e richo, to ng’ade oko, iwite kucha, nikech ber donjo e ngima king’ol kata ka in puth, moloyo witi e mach mak rum, ka in gi lwedo ariyo kata tielo ariyo.
9
Kata ka wang’i ema miyo itimo richo, to gole oko, iwite kucha, nikech ber donjo e ngima ka in gi wang’ achiel, moloyo witi e mach mak rum ka in gi wengeni duto!”
10
“Neuru ni ok uchayo achiel kuom joma tindogi. Awachonu ni malaika manie polo moritogi neno wang’ Wuora e polo ndalo duto. [
11
Wuod Dhano nobiro mondo ores joma olal.]
12
“Nyisauru ane gima uparo: ka ng’ato nigi rombe mia achiel, to achiel kuomgi olal, donge dowe rombe mamoko piero ochiko gochiko ka kwayo e kor got, to odhi manyo rombo molalno?
13
To awachonu adier ni, ka oyude to obedo mamor gi rombono moloyo rombe pier ochiko gochiko mane ok olal.
14
Kamano e kaka Wuonu mae polo bende ok dwar mondo achiel kuom joma tindogi olal.
15
“Ka wadu moro otimoni marach, to dhi ire mondo inyise wachno ka un kode ji ariyo. Ka owinjo wachni to iloso kindi gi wadu.
16
To ka otamore winji, to dog ire gi ji ariyo kata ng’at achiel, ‘mondo weche duto ong’ere malongo’ e nyim joneno adek kata ariyo’, kaka muma wacho.
17
To ka otamore winjo jogo, to koro ter wachno ni kanyakla mar jolemo bende. Ka otamore winjo kata mana kanyakla mar jolemo bende, to koro kawe ka ng’at makia Nyasaye, kata ka jasol osuru mamedo gi malang’.
18
“Adier awachonu ni, gima ukwero e piny ka, nokwer e polo bende. To gima uyiego e piny ka ema noyiego e polo bende.
19
“Bende awachonu ni, ka ji ariyo kuomu owinjore e piny ni kuom gima gikwayo, to Wuora mae polo nomigi gino,
20
nimar kama ji adek kata ji ariyo ochokoree e nyinga, to kanyo an bende antie kodgi.
21
Bang’e Petro nobiro ir Yessu, mopenje ni, “Ruoth, owadwa dikethna nyadidi, kapod aweyone aweya? Dawene nyaka ndalo abiriyo koso?”
22
To Yesu nodwoke ni, “Ooyo, ok awachonu ni mondo iwene kuom ndalo abiriyo, to nyaka iwene kuom ndalo piero abiriyo nyadibiriyo!
23
Mano emomiyo inyalo pimo Loch Polo gi ruoth moromane dwaro mondo onon kaka jotichne tiyo gi pesane.
24
To kane ochako kueno, nokelne jotichne moro mane nigi gope moromo siling’ tara gi tara.
25
To jatichno ne onge gi yo ma dichulgo gopeno, omiyo ruodhe nowacho ni mondo ong’iewe ka misumba, kaachiel gi chiege gi nyithinde kod gige duto, mondo ochulgo gowino.
26
To jatichno nopodho piny e tiend ruodhe kosaye niya, ‘Yie, itera mos, to abiro chuli gopi ma an-go duto.’
27
Kane ruodhe owinjo kamano, nokeche, mogonye, kendo oweyone gowino.
28
“To ng’atno nowuok, moromo gi jatich wadgi mane nigi gope moromo siling moko manok kende. Ne omako Ng’atno gi ng’ute, modeyo, kowachone ni, ‘Chula gopa ma in-go.’
29
To jatich wadgino nopodho piny e tiende, kahombe niya, ‘Yie itera mos, to abiro chuli gopi ma an-go duto.’
30
To jalo notamore weye, modhi otere e jela nyaka chop ochule gope.
31
Kane jotich wetegi oneno gima otimore, chunygi nodoko malit ahinya, omiyo ne gidhi ir ruodhgi, mi ginyise weche duto.
32
Eka ruodhgino noluongo ng’atno ire, mowachone niya, ‘In jatich marachni! Nende aweyoni gopa duto ma in-go nikech ne ikwaya.
33
To koro donge owinjore ikech jatich wadu mana kaka an bende nende akechi?’
34
Mirima nomako ruodhno ahinya, mi otero jatichneno e jela, mondo okume kuno nyaka chop ochul gowino duto.”
35
Yesu notieko, kawacho niya, “Mano e kaka Wuora mae polo bende notim ni ng’ato ka ng’ato kuomu ma ok oweyo ni wadgi gi chunye duto!”
Mathayo 18:1
Mathayo 18:2
Mathayo 18:3
Mathayo 18:4
Mathayo 18:5
Mathayo 18:6
Mathayo 18:7
Mathayo 18:8
Mathayo 18:9
Mathayo 18:10
Mathayo 18:11
Mathayo 18:12
Mathayo 18:13
Mathayo 18:14
Mathayo 18:15
Mathayo 18:16
Mathayo 18:17
Mathayo 18:18
Mathayo 18:19
Mathayo 18:20
Mathayo 18:21
Mathayo 18:22
Mathayo 18:23
Mathayo 18:24
Mathayo 18:25
Mathayo 18:26
Mathayo 18:27
Mathayo 18:28
Mathayo 18:29
Mathayo 18:30
Mathayo 18:31
Mathayo 18:32
Mathayo 18:33
Mathayo 18:34
Mathayo 18:35
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28