A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 15

1
Bang’e jo-Farisai moko kod jopuonj Chik moko nobiro ir Yesu, koa Jerusalem, mi openje ni,
2
“Ere gima omiyo jopuonjreni oketho tim kwerewa? Ok gilogi e yo ma Chikwa dwaro ka gidwaro chiemo!”
3
Yesu nodwokogi ni, “Un to, ere gima omiyo uketho chik Nyasaye mana ni mondo urit chikeu uwegi?
4
Nyasaye nowacho ni, ‘Luor meru gi wuoru’, kendo ni, ‘Ng’at moyanyo wuon kata min nyaka negi’.
5
Un to upuonjo ni, ‘Gik moko duto ma dakonyigo, asewalo ni tich Nyasaye’,
6
to koro ok onego okony wuon gi gimoro. Mano e kaka umiyo chike Nyasaye bedo kayiem nono, kuluwo chikeu uwegi.
7
Un joma wuondore ni ohero Nyasayegi! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu ni,
8
‘Jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda.
9
Gilama kayiem nono, nimar gipuonjo chike mag dhano, mana ka gima gin chike Nyasaye!’ ”
10
Yesu noluongo ji ire, mi owachonigi niya, “Winjuru gima awachonu mondo ung’e tiende.
11
Gik ma donjo e dho dhano ok ema mi dhano dok jaketho, to mana gik mawuok e dhoge ema miyo odoko jaketho”
12
Eka jopuonjrene nobiro ire, mopenje niya, “Bende ing’eyo ni jo-Farisai nende osin kodi, kane giwinjo gima iwacho?”
13
Yesu nodwokogi ni, “Gimoro amora mane Wuora mae polo ok opidho, ibiro pudho.
14
Omiyo wegiuru aweya! Gin jotelo mamuofni. Ka muofu otelo ni muofu wadgi, to donge giduto ginyumore e bur?”
15
To Petro nokwaye mondo onyisgi tiend ngerono.
16
Yesu nodwokogi ni, “Kara un bende weche pok odonjonu?
17
Donge uneno ka gik moko duto madonjo e dho dhano kadho e iye, kendo wuok oko?
18
To gik mawuok e dho dhano a mana e chunye, kendo mago ema miyo odoko jaketho,
19
nikech chuny dhano ema paro maricho nitie, mamiyo otimo gik maricho, kaka nek gi terruok gi wuowo gi kuo gi miriambo, kod kuoth.
20
Mago e gik mamiyo dhano doko jaketho. To ka ng’ato ochiemo ka ok ologo e yo ma chik dwaro, to mano ok mi odok jaketho.”
21
Yesu nowuok, modhi e gweng’ machiegni gi mier mag Turo kod Sidon.
22
Dhako moro ma nyar Kanaan mane odak e gweng’no nobiro ire, mi okok kaywakne niya, “Ruoth! Wuod Daudi! Yie ikecha. Jachien marach osemako nyara, kendo thage malit.”
23
To Yesu ne ok odwoke kata wach achiel. Bang’e jopuonjrene nobiro ire, mokwaye ni, “Riemb dhakoni odhi, nikech oluwo bang’wa kogoyo koko.”
24
Yesu nodwoko ni, “Ne oora mana ir jo-Israel molal ka rombe.”
25
Kane dhakono owinjo kamano, nobiro mopodho e tiend Yesu, koywak niya, “Ruoth, Konya!”
26
Yesu nodwoke ni, “Ok en gima ber, wito chiemb nyithindo ni guogi.”
27
To dhakono nowachone ni, “Mano en adier, Ruoth, to kata mana guogi bende chamo ng’injo molwar e bwo mesa wegegi.”
28
Mano omiyo Yesu nodwoke niya, “In dhako man gi yie maduong’! Gima idwaro mondo otimreni.” Kamano nyare nochango gie sano.
29
Yesu noa kanyo mowuotho koluwo dho nam Galili. Eka nodhi ewi got moro, mobet piny kuno.
30
Ji mathoth nokelone rang’onde gi muofni gi pudhe gi momni kod jomoko duto matuo. Ne giketogi e nyime, mi ochangogi.
31
Ji nowuoro kane gineno momni ka wuoyo, kendo rang’onde kochango, gi pudhe kawuotho, kod muofni kaneno, mine gipako Nyasach Israel.
32
Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya, “Akecho jogi, nikech gisebet koda kuom ndalo adek, to koro gionge chiemo. To ok adwar weyogi gidog ka gidenyo kamano, nimar dipo ka nong’no oterogi e yo.”
33
To jopuonjrene nopenje ni, “Ere kama dwayudie chiemo e thim ka, ma dirom oganda maduong’ni?”
34
Yesu nopenjogi ni, “Un gi makati adi?” Ne gidwoke ni, “Wan gi makati abiriyo, kod rech moko manok matindo tindo.”
35
Yesu nowacho ni ji duto mondo obed piny.
36
Eka nokawo makati abiriyo kod rechgo, mogoyo ni Nyasaye erokamano. Nong’ingogi, momiyogi jopuonjrene, eka jopuonjrene nopogo ni ji.
37
Kamano ji duto nochiemo moyieng’. Bang’e ne okwany ng’injo modong’, mi oromo atonge abiriyo.
38
Kar romb joma chwo mane ochiemo ne alufu ang’wen, ka ok okwan mon gi nyithindo.
39
Eka Yesu nogonyo ji, moa. En to nodonjo e yie, modhi e gweng’ Magadan.
Mathayo 15:1
Mathayo 15:2
Mathayo 15:3
Mathayo 15:4
Mathayo 15:5
Mathayo 15:6
Mathayo 15:7
Mathayo 15:8
Mathayo 15:9
Mathayo 15:10
Mathayo 15:11
Mathayo 15:12
Mathayo 15:13
Mathayo 15:14
Mathayo 15:15
Mathayo 15:16
Mathayo 15:17
Mathayo 15:18
Mathayo 15:19
Mathayo 15:20
Mathayo 15:21
Mathayo 15:22
Mathayo 15:23
Mathayo 15:24
Mathayo 15:25
Mathayo 15:26
Mathayo 15:27
Mathayo 15:28
Mathayo 15:29
Mathayo 15:30
Mathayo 15:31
Mathayo 15:32
Mathayo 15:33
Mathayo 15:34
Mathayo 15:35
Mathayo 15:36
Mathayo 15:37
Mathayo 15:38
Mathayo 15:39
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28