A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 14

1
Ndalono ema ne ruoth Herode owinjoe wach Yesu,
2
mi owacho niya, “Nyaka bed ni ng’atni en Johana Jabatiso! Osechier oa kuom joma otho. Mano ema omiyo en gi tekogi duto.”
3
Noyudo ka Herode osemako Johana, motueyo e jela, nikech wach Herodia, chi Filipo owadgi Herode,
4
nimar Johana nosiko kakwero Herode ni, “Ok en gima kare, kawo dhakono.”
5
Herode ne dwaro nego Johana, to kata kamano, ne oluoro jo-Yahudi, nikech ne gikawo Johana ka janabi.
6
To kane sawo mar paro chieng’ nywol Herode ochopo, nyar Herodia nomiel mamit e nyim welo, mi olombo Herode ahinya.
7
Mano nomiyo Herode okuong’ore ni nyakono ni nomiye gimoro amora mokwaye.
8
To min nyako nosunde mondo okwa mana wi Johana Jabatiso okelne kanyo e tawo.
9
Kane ruoth owinje gimaodwaro, chunye nodoko malit. To kata kamano nogolo chik mondo omi nyakono gima okwayo, nikech kuong’ruok mane osekuong’orego e nyim wende.
10
Ne ooro ng’ato modhi ong’ado wi Johana e jela,
11
okelo koketo e tawo, mi omiyonyakono otero ni min mare.
12
Bang’e jopuonjre Johana nobiro, mi okawo ringre, odhi oyiko. Eka ne gidhi, mi ginyiso Yesu gima osetimore.
13
Kane Yesu owinjo wachno, noidho yie, modhi kaamoro e bath nam kar kende. To ji nowinjo kamano, mi owuok e miechgi, molworo oko gi tiendgi, kadhi ire.
14
Omiyo kane Yesu owuok e yie, noneno ji mathoth, kendo nokechogi, mochango joma tuo kuomgi.
15
Kane piny ochopo odhiambo, jopuonjrene nodhi ire, mowachone ni, “Piny koro yuso, kendo kaeri en thim, omiyo we ni ji thuolo mondo odhi e mier, ong’iew chiemo ma gibiro chamo.”
16
To Yesu nodwokogi ni, “Ok onego gia. Un ema mondo umigi chiemo.”
17
Ne gidwoke ni, “To waonge gi gimoro ka, mak mana makati abich gi rech ariyo kende.”
18
Yesu nowachonigi ni, “Kelnagiuru ka.”
19
Bang’ mano, nonyiso ji mondo obed piny e lum. Eka nokawo makati abich gi rech ariyogo, mong’iyo malo, kendo ogwedhogi. Ne ong’ingo makatigo, momiyo jopuonjrene, eka jopuonjrene nomiyo ji,
20
mi ji duto nochiemo moyieng’. Bang’e nokwany ng’injo modong’, mopong’o aditni apar gariyo.
21
Kar romb chwo mane ochiemo ne alufu abich, ka ok okwan mon gi nyithindo.
22
Bang’e Yesu nowacho ni jopuonjrene mondo odonj e yie, otel nyime loka machielo, ka en to pod ogonyo ji mondo odog miechgi.
23
Kane osegonyo ji, nodhi e got kar kende mondo olem, kendo piny ne oyuso kapod en mana kanyo kende.
24
To yie koro ne ni e chuny nam, ka apaka thage malich, nikech yamo ne ogeng’one.
25
Yesu nodhi irgi kar koguen ka wuotho ewi pi.
26
To kane jopuonjre onene kowuotho kamano, ne gibwok ahinya, mi gikok ka giwacho niya, “Macha jachien!”
27
To gikanyono Yesu nowuoyo kodgi, ka wacho niya, “Beduru gi kue! Kik ubed maluor, en mana an!”
28
To Petro nodwoke ni, “Ruoth, ka en in adier, to wachna mondo awuothi ewi pi, abi iri.”
29
Yesu noyiene ni, “Bi.” Omiyo Petro nowuok e yie, mowuotho ewi pi, kadhi ir Yesu.
30
To kane oneno yamo, nobedo maluor, mi ochako nyumore e pi. Ne oywak niya, “Ruoth! Resa!”
31
Yesu norieyo lwete piyopiyo, momake, ka wachone ni, “Yaye! Mano kaka in gi yie matin! Marang’o niriwo gi kiawa?”
32
Eka ne gidonjo e yie, mi yamo okue.
33
Jopuonjre mane nie yie nomiyo Yesu duong’, kawacho niya, “Adier in Wuod Nyasaye!”
34
Kane gisetieko ng’ado nam, ne gigowo Genesaret,
35
to ji nong’eyo Yesu, omiyo ne gioro wach e gweng’no duto, mi okel joma tuo ire.
36
Ne gihombe mondo oyie joma tuo omulie kata mana riak lawe kende. Kamano ji duto mane omulo riak lawe nochango.
Mathayo 14:1
Mathayo 14:2
Mathayo 14:3
Mathayo 14:4
Mathayo 14:5
Mathayo 14:6
Mathayo 14:7
Mathayo 14:8
Mathayo 14:9
Mathayo 14:10
Mathayo 14:11
Mathayo 14:12
Mathayo 14:13
Mathayo 14:14
Mathayo 14:15
Mathayo 14:16
Mathayo 14:17
Mathayo 14:18
Mathayo 14:19
Mathayo 14:20
Mathayo 14:21
Mathayo 14:22
Mathayo 14:23
Mathayo 14:24
Mathayo 14:25
Mathayo 14:26
Mathayo 14:27
Mathayo 14:28
Mathayo 14:29
Mathayo 14:30
Mathayo 14:31
Mathayo 14:32
Mathayo 14:33
Mathayo 14:34
Mathayo 14:35
Mathayo 14:36
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28