A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 13

1
Chieng’ onogo, Yesu nowuok e ot, mi odhi obet piny e dhonam, kapuonjo ji.
2
Oganda mane ochokore molwore ne duong’ ahinya, omiyo nodonjo e yie, mobetie, ka ji to ochung’ gi oko e dhowath.
3
Noloso kodgi gi ngeche kuom weche mang’eny. Nowachonigi niya, “Ng’at moro ne odhi chuoyo,
4
kendo kane oyudo ochuoyo, kodhi moko nolwar e wang’yo, mi winy obiro mochamo.
5
To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda, ma lowo operoree, mi ne gitwi piyo, nikech lowo ne ok tut.
6
Bang’e chieng’ nowuok, mowang’o cham mapod tindogo, kendo kaka tiendgi ne ok nyal donjo matut, ne gitwo piyopiyo.
7
Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudhogo nodongo, mothung’ogi.
8
To kodhi moko nolwar e lowo maber, omiyo ne ginyak. Moko nonyago kodhi mia achiel, to moko piero auchiel, to moko piero adek.”
9
Eka Yesu notieko kawacho niya, “Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji.”
10
Jopuonjre Yesu nodhi ire, mopenje ni, “Ere gima omiyo iwuoyo ni ji gi ngeche?”
11
Yesu nodwokogi niya, “Un osemiu ng’eyo weche mopondo mag Loch Polo; ji mamoko to ok omi,
12
nimar ng’at man-go ema nomedi, bi bed gi gik mang’eny moloyo. To ng’at maongego noma kata mana matin ma en-go.
13
Awuoyonigi gi ngeche nikech girango gik moko, to ok gine, bende giwinjo wach, to ok donjnigi, kata ng’eyo tiende bende ok ging’e.
14
Kamano gima ne Isaya okoro koro timore kuomgi. Nokoro niya, ‘Winjo to unuwinji, to wach ok nodonjnu ngang’ kendo neno to ununen, to ok unung’e tiend wach,
15
nimar chuny ogandani osedoko mapek, kendo gisedino itgi, bende giseumo wang’gi. To ka da ni ok kamano, to dikoro gineno, kendo dikoro itgi winjo wach, bende dikoro wach donjonigi, mi gilokre, giduog ira, kendo achanggi.’
16
“To un, un johawi, nikech wengeu neno, kendo itu winjo wach.
17
Adier awachonu ni jonabi mang’eny nogombo neno gik ma koro unenogi, to ne ok ginyal neno, bende ne gigombo winjo gik ma uwinjogi, to ne ok ginyal winjo.”
18
“To un, chikuru itu mondo uwinj tiend ngech jachuoyo.
19
Ng’at mawinjo wach Loch Nyasaye, to ok donjne, chalo gi kodhi mane olwar e wang’yo. Ng’ama Rach biro, kendo maye gima ochwo e chunye.
20
To kodhi mane olwar e lwanda, kama lowo operoree, e jalo ma winjo wach, to yiego piyopiyo gi mor.
21
To wachno ok moki e chunye, omiyo ok odag aming’a kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to opodho piyopiyo nono.
22
Kodhi mane olwar e kind kudho, to e ng’at mawinjo wach to paro mag piny gi ber mar mwandu thung’o wachno, mi ok nyag gimoro.
23
To kodhi mane ochwo e lowo maber e ng’at ma winjo wach, kendo donjone. Onyak maber, mana ka kodhi ma moko nyak mia achiel, to moko piero auchiel, kendo moko piero adek.”
24
Yesu nogoyonigi ngero machielo niya, “Loch Polo chalo gi ng’at mane ochwoyo kodhi mabeyo e puothe.
25
To otieno, kane ji nindo, jasike nobiro mochwoyo ogolo e kind cham.
26
Kuom mano, kane cham odongo kendo omoyo, to ogolo bende ne nie kindgi.
27
Jotich wuon puodho nodhi ire, mopenje niya, ‘Jaduong’, donge kodhi mabeyo lilo ema nichwoyo e puothi? Ka kamano, to ogologi oa kure?’
28
En to nodwokogi niya, ‘Jasigu moro ema otimo kamano!’ Eka jotichne nochako openje ni, ‘Idwaro ni mondo wadhi wapudhgi oko koso?’
29
To nodwokogi ni, ‘Ooyo, kik utim kamano, dipo ka upudho cham kaachiel gi ogolo.
30
Wegiuru aweya gidongi giduto, nyaka ndalo keyo chopi, eka ananyis jokeyo ni mondo gikwong gipudh ogolo, gitue wiye wiye mondo giwang’ e mach. Bang’e gika cham, giol e decha.’ ”
31
Yesu nochako ogoyonigi ngero moro niya, “Loch Polo chalo gi koth karadali mane ng’ato okawo mopidho e puothe.
32
En kodhi matinie moloyo kodhi mamoko duto, to ka osedongo to odoko yath maduong’ie moloyo yien duto, kendo winy biro mi gedi e bedene.”
33
Yesu nochako ogoyonigi ngero machielo niya, “Loch Polo chalo gi thowi mane dhako moro okawo mobagogo mogo atonge adek, mi bang’e ochiek maber.”
34
Kane Yesu puonjo ji wechego duto, to nowuoyonigi mana gi ngeche. Adier, ne ok owachnigi gimoro mak mana e yor ngero.
35
Mano notimore mondo gima ne janabi owacho otimre. Janabino nowacho ni, “Anawuo kodgi mana gi ngeche, ka anyisogi gik mosebet kopondo nyaka ne piny chakre.”
36
Eka Yesu noweyo ji, modonjo e ot. Jopuonjrene ne odhi ire, mokwaye ni mondo oloknigi tiend ngech ogolo mochwo e puodho.
37
Yesu nodwokogi niya, “Ng’at mane ochwoyo kodhi mabeyo ne en Wuod Dhano,
38
to puodho e piny. Kodhi mabeyo to en joma oyie Loch Polo, to ogolo e joma luwo Satan,
39
kendo jasigu mane ochwoyo ogolo e Satan. Keyo to e giko piny, kendo jokeyo e malaika.
40
Kaka ichoko ogolo, kendo iwang’o e mach, e kaka nochok ji, mi wang’ chieng’ giko piny.
41
Wuod Dhano noor malaikane mondo ochok gik moko duto mamiyo ji ketho, kaachiel gi joma richo, mi ogol oko e pinye,
42
kenddo owit e mach mager. Kanyo ywagruok gi muodo lak nobedie!
43
Bang’ mano, joma kare norieny ka wang’chieng’ e piny Wuon-gi. Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji!
44
“Loch Polo chalo gi mwandu mane opandi e puodho, mi ng’ato oyudo, mi ochako oyiko kendo. Ng’atno nodoko mamor ahinya, omiyo nodhi oloko gige duto pesa, mi oduogo ong’iewo puodhono.
45
“Bende Loch Polo chalo gi jaohala madwaro kite ma nengogi tek,
46
to ka osenwang’o moro maberie moloyo moko duto, to odhi oloko gige duto pesa, mondo ong’iewego.
47
“To bende Loch Polo chalo gi tol mobol e nam, mamako kit rech duto.
48
Ka osepong’, to jolupo ywaye oko e dhowath, kendo gibet piny mondo gipog rech. Rech mabeyo giketo e oserni, to maricho giwito oko.
49
Mano bende e kaka notim ni ji, chieng’ giko piny. Malaika nowuogi kendo nopog joma richo kuom joma beyo,
50
mi witi e mach mager. Kanyo ywagruok gi muodo lak nobedie.”
51
Bang’ mago duto, Yesu nopenjo jopuonjrene ni, “Bende wechego duto osedonjonu?” Ne gidwoke ni, “Ee, gisedonjonwa.”
52
Eka nomedo wachonigi niya, “Ka kamano, to japuonj Chik mapuonjore wach Loch Polo chalo gi wuon dala magolo mwandun manyien gi machon kar kenone.”
53
Kane Yesu osetieko goyo ngechego, noa kanyo,
54
mi odok dalagi. Ne opuonjo e od lemo, mi joma ne owinjo kaka opuonjo nowuoro, mopenjore niya, “Rieko ma kama, kod teko mar timo honnigi jali oyudo kure?
55
Donge en e wuod japecho cha? Min mare donge iluongo ni Maria? Koso Jakobo gi Josef gi Simon kod Juda donge gin owetene?
56
Donge en e ma nyiminene duto odak kodwa kagi? Koro gigi duto to oyudo kure?”
57
Kamano ne gisin kode. Yesu to nowachonigi niya, “Janabi imiyo duong’ kuonde duto, to mak mana jogweng’gi gi joodgi ema ochaye.”
58
Ne ok otimo honni mang’eny kuno, nikech jogo ne onge gi yie.
Mathayo 13:1
Mathayo 13:2
Mathayo 13:3
Mathayo 13:4
Mathayo 13:5
Mathayo 13:6
Mathayo 13:7
Mathayo 13:8
Mathayo 13:9
Mathayo 13:10
Mathayo 13:11
Mathayo 13:12
Mathayo 13:13
Mathayo 13:14
Mathayo 13:15
Mathayo 13:16
Mathayo 13:17
Mathayo 13:18
Mathayo 13:19
Mathayo 13:20
Mathayo 13:21
Mathayo 13:22
Mathayo 13:23
Mathayo 13:24
Mathayo 13:25
Mathayo 13:26
Mathayo 13:27
Mathayo 13:28
Mathayo 13:29
Mathayo 13:30
Mathayo 13:31
Mathayo 13:32
Mathayo 13:33
Mathayo 13:34
Mathayo 13:35
Mathayo 13:36
Mathayo 13:37
Mathayo 13:38
Mathayo 13:39
Mathayo 13:40
Mathayo 13:41
Mathayo 13:42
Mathayo 13:43
Mathayo 13:44
Mathayo 13:45
Mathayo 13:46
Mathayo 13:47
Mathayo 13:48
Mathayo 13:49
Mathayo 13:50
Mathayo 13:51
Mathayo 13:52
Mathayo 13:53
Mathayo 13:54
Mathayo 13:55
Mathayo 13:56
Mathayo 13:57
Mathayo 13:58
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28