A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 12

1
Chieng’ Sabato moro e kindego, kane Yesu wuotho e puothe mag ngano, jopuonjrene nodenyo, omiyo ne gichako jako wi ngano mondo gicham.
2
To kane jo-Farisai oneno kamano, ne giwacho ni Yesu niya, “Neye kaka jopuonjreni timo gima Chik okwero ni kik tim chieng’ Sabato!”
3
To Yesu nodwokogi kapenjogi niya, “Pok usomo gima ne Daudi otimo chieng’ mane kech kaye, kaachiel gi joge?
4
Donge ne odhi e Od Nyasaye mi ochamo makati miketo e nyim Nyasaye, ma Chikwa okwero ni en kata joge kik cham, to mak mana jodolo kende?
5
Koso pok usomo e Chik Musa ni chieng’ Sabato jodolo tiyo e Hekalu, ka ketho chik Sabato, to kata kamano gionge bura?
6
Koro anyisou ni nitie gimoro kaeri man gi duong’ moloyo Hekalu.
7
Muma wacho ni, ‘Ok adwar mondo ji otimna misango, to adwaro mana ni mondo gibed mang’won.’ Dine bed ni uwinjo tiend wachno, to da ok ung’ado bura ni joma ok oketho,
8
nikech Wuod Dhano en ruodh Sabato bende.”
9
Kane Yesu oa kanyo, nodhi e od lemo moro,
10
moyudoe ng’at ma lwete otal. To jomoko ne ni kanyo mane dwaro donjo ni Yesu kuom ketho Chik, omiyo ne gipenje niya, “Bende Chikwa oyie mondo ochang ng’ato chieng’ Sabato?”
11
Yesu to nodwokogi kapenjogi niya, “Ka ng’ato kuomu ni gi rombo achiel, mi onyumore e bur chieng’ Sabato, donge doywaye mogole oko?
12
Koro dhano to oloyo rombo nyadidi! Mano nyiso ni Chikwa oyienwa timo gima ber chieng’ Sabato.”
13
Eka nowacho ni ng’at ma lwete otalno niya, “Rie lweti!” Ng’atno norieyo lwete, mi lwete odoko mangima mana kaka komachielo.
14
To jo-Farisai nowuok, modhi ochano kaka digineg Yesu.
15
Yesu nong’eyo gima ne gidwaro timo, omiyo noa e gweng’no. Ji ma thoth noluwe, kendo nochangogi duto,
16
to nokwerogi matek ni kik ginyis ng’ato wachne.
17
Nokwerogi kamano mondo gima ne Isaya janabi okoro otimre. Nyasaye nosemiyo Isaya owacho niya,
18
“Neuru, ma e jatichna ma aseyiero. En ng’at ma ahero, kendo ma chunya morgo. Anaket Roho mara kuome, kendo enonyis ogendini duto adierana.
19
Ok nokogi, kata nduru ok nogo, dwonde bende ok nowinji e wang’yore.
20
Kata mana odundu motore ok enotur, mi owit ka gima nono, kendo ok nosim kata mana taya maliel marachrach, nyaka chop okel bura makare kuonde duto.
21
Kuom mano, ogendini duto noket geno margi kuome.”
22
Ji moko nokelo ni Yesu ng’ato ma jachien oloko muofu kendo momo. Yesu nochange mi koro ne onyalo wuoyo kendo neno.
23
Ji duto nowuoro, kapenjore niya, “Bende ng’atni dibed wuod Daudi adier?”
24
To jo-Farisai ka ne owinjo kamano, ne giwacho ni, “Jali golo jochiende mana nikech Beelzebul ruodh jochiende ema omiye teko mar timo kamano.”
25
Yesu nong’eyo gima giparo, omiyo nowachonigi niya, “Piny moro amora ma joge opogore e kindgi giwegi ok nyal betie. Bende dala kata ot ma joge opogore ok nyal chung’.
26
Kuom mano, ka Satan ema golo Satan wadgi, to mano nyiso ni opogore kende owuon. Koro ere kaka lochne dichung’?
27
To bende, ka uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul, kara jou to yudo teko mar gologi kanye? Omiyo, ka mano e gima uwacho, to jougo ema biro ng’eng’ou!
28
To ka agolo jochiende gi teko mar Roho mar Nyasaye, to kara ng’euru ni Loch Nyasaye osechopo kuomu.
29
“To bende, onge ng’ama nyalo turo od ng’at maratego, mi kaw mwandune, mak mana ka okwongo otueyo ng’at marategono, eka doyak ode.
30
“Ng’at ma ok odokna, to mon koda, kendo ng’at mo ok konya choko romba, to keyo romba akeya.
31
Mano emomiyo awachonu ni, richo duto mag ji nowenigi kaachiel gi ayany duto magiyanyogo Nyasaye, to ayany ma ng’ato oyanyogo Roho to ok nowene.
32
Ng’at mowacho wach moro marach kuom Wuod Dhano, to owene, to ng’at mowuoyo marach kuom Roho Maler ok nowene e pinyni kata e piny mabiro.
33
“Ka ng’ato dwaro olemo mabeyo, to nyaka obed gi yath maber. To ka en gi yath marach to oyudo mana olemo maricho, nikech yath ing’eyo mana gi olemo monyago.
34
Un nyithi thuondegi! Ere kaka weche muwacho dibed mabeyo, to un uwegi un joricho? Chutho gik mopong’o chuny dhano ema wuok e dhoge.
35
Ng’at maber golo gik mabeyo kuom mwandu mabeyo mokano e chunye. To ng’at marach to golo mana gik maricho kuom mwandune maricho.
36
“Awachonu ni, Chieng’ Bura, ng’ato ka ng’ato nodwok wach kuom weche manono duto mosewacho.
37
Weche mawuok e dhogi ema nomi ilo bura, kata ema nomi bura loyi.”
38
Jopuonj Chik moko kod jo-Farisai moko nowacho ni Yesu niya, “Japuonj, wadwaro mondo itimnwa hono manyiso ni in gi teko moa kuom Nyasaye.”
39
Yesu nodwokogi ni, “Tieng’ marach kendo maweyo Nyasayeni kwayo mondo otimnigi ranyisi, to onge ranyisi ma notimnigi mak mana ranyisi mar janabi Jona.
40
Kaka Jona nobet ei rech mang’ongo kuom ndalo adek, odiechieng’ gotieno, e kaka Wuod Dhano bende nobed ei lowo kuom ndalo adek, odiechieng’ gotieno.
41
To chieng’ Bura, jo-Nineve nochung’ mi donjnu, nikech kane Jona olandonigi Wach Nyasaye, to ne gilokore mi giweyo richogi, to awachonu ni koro nitie gimoro kaeri man gi duong’ moloyo Jona.
42
Chieng’ Bura, Ruoth madhako mar piny milambo nochung’, kendo nodonjnu nikech ne oa kuma bor ahinya mondo obi owinj rieko Solomon. To awachonu ni koro nitie gimoro kaeri man gi duong’ moloyo Solomon.
43
“Ka jachien marach osewuok kuom ng’ato, to owuotho kuonde motwo ma pi ongee, kodwaro kar yueyo, to ok oyudi.
44
Bang’e owacho niya, ‘We adog e oda, kuma ne aaye.’ Kuom mano odok, to oyudo ka ot ni nono, kendo oywe, mi olos maber.
45
Eka owuok odhi oomo jochiende mamoko abiriyo maricho moloye, kendo gidonjo mi gidag e odno. Kamano achien ngima ng’atno doko marach moloyo kaka ne en chon. Mano bende e kaka notimre ni tieng’ marachni.
46
Kane Yesu pod wuoyo gi ji, min mare gi owetene nobiro, mochung’ gi oko, kadwaro wuoyo kode.
47
Eka ng’at moro nowacho ni Yesu niya, “Meru dwaro loso kodi.”
48
To Yesu nodwoke ni, “Mama en ng’a? Koso owetena to ng’a gini?”
49
Bang’ mano nosiemo jopuonjrene gi lwete, kowacho niya, “Neuru, magi e mama kod owetena,
50
nimar ng’ato ang’ata matimo gima Wuora mae polo dwaro e owadwa, gi nyamera, kod mama.”
Mathayo 12:1
Mathayo 12:2
Mathayo 12:3
Mathayo 12:4
Mathayo 12:5
Mathayo 12:6
Mathayo 12:7
Mathayo 12:8
Mathayo 12:9
Mathayo 12:10
Mathayo 12:11
Mathayo 12:12
Mathayo 12:13
Mathayo 12:14
Mathayo 12:15
Mathayo 12:16
Mathayo 12:17
Mathayo 12:18
Mathayo 12:19
Mathayo 12:20
Mathayo 12:21
Mathayo 12:22
Mathayo 12:23
Mathayo 12:24
Mathayo 12:25
Mathayo 12:26
Mathayo 12:27
Mathayo 12:28
Mathayo 12:29
Mathayo 12:30
Mathayo 12:31
Mathayo 12:32
Mathayo 12:33
Mathayo 12:34
Mathayo 12:35
Mathayo 12:36
Mathayo 12:37
Mathayo 12:38
Mathayo 12:39
Mathayo 12:40
Mathayo 12:41
Mathayo 12:42
Mathayo 12:43
Mathayo 12:44
Mathayo 12:45
Mathayo 12:46
Mathayo 12:47
Mathayo 12:48
Mathayo 12:49
Mathayo 12:50
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28