A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 11

1
Kane Yesu osetieko puonjo jopuonjrene apar gariyo, noa kanyo modhi mondo oland Wach Maber kendo opuonji e mier machiegni gi kanyo.
2
Johana Jabatiso nowinjo gie jela gik mane Kristo timo, omiyo nooro jopuonjrene moko ire,
3
mondo odhi openje ni, “In e jal monego bi, koso pod warit ng’at machielo?”
4
Yesu nodwokogi niya, “Doguru mondo unyis Johana gik musewinjo, kendo uneno.
5
Nyiseuru ni muofni neno, pudhe wuotho, jodhoho ichango, joma itgi odino winjo wach, joma otho ichiero, kendo joma odhier ilandonigi Wach Maber.
6
To ng’at ma wachna ok chwany chunye en jahawi!”
7
Kane oyudo jopuonjre Johana koro dok, Yesu nowuoyo ni ji kuom Johana, kopenjogi niya, “E kinde mane udhi ir Johana e thim, ang’o mane udhi neno? Odundu ma yamo yiengo koso?
8
To ka ok kamano, to ang’o mane udhi neno? Koso ne udhi neno ng’at morwakore gi lewni mabeyo? Ooyo! Joma rwakore kamano iyudo mana e ut ruodhi!
9
To kara, ang’o mane udhi neno kuno? Neno janabi koso? Adier awachonu ni ne udhi neno ng’at moloyo janabi,
10
nikech Johana e jaote ma Muma wuoyo kuome ni, ‘Eri aoro jaotena otel nyimi, mondo olosni yo.’
11
Awachonu adier ni, kuom yawuot mon duto, onge moro maduong’ie moloyo Johana Jabatiso. Kata kamano, ng’at matinie mogik e Loch Polo to oloye gi duong’.
12
Chakre ndalo Johana Jabatiso nyaka chil kawuono, ji osebedo kadwaro donjo e Piny Ruodh Polo gi teko, kendo joma rateke eme donjoe,
13
nikech nyaka chop ndalo mane Johana obiroe, jonabi duto kod kitap Chik Musa nosebedo kanyiso gik mabiro timore,
14
kendo ka unyalo yie wachna to ubiro neno ni Johana e Elija mane okor wachne ni nobi.
15
Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji!
16
“Ere gima dapimgo tieng’ ma kawuononi? Gichalo gi nyithindo mobet e pap, makok ni jowetegi ni,
17
‘Nende wagoyonu thum, to ne utamoru miel. Bende ka nende wagoyonu nduru, to ne udagi ywak.’
18
Awachonu kamano nikech Johana nobiro modak katueyo chiemo kendo ka ok madh divai, omiyo ji duto wacho ni jachien ni kode.
19
Wuod dhano to nobiro ka chiemo kendo metho, omiyo ji duto wacho niya, ‘Neyeuru jali! En jawuoro, kendo jamer, bende en osiep josol osuru kod joricho!’ To kata kamano, awachonu ni, olemo ma rieko mar Nyasaye nyago ema nyiso ni riekone ni kare.”
20
Yesu nochako wuoyo kuom mier mane otimoe honni mang’eny, korogo ni joma odakie nikech ne gitamore loko chunygi.
21
Nowachonigi niya, “Yaye, un jo-Korazin! Mano kaka unune malit! Yaye, un jo-Bethsaida! Mano kaka un bende unune malit! Dine bed ni honni mane otimnu ne otim mana ne jo-Turo gi jo-Sidon, to dikoro ne giseloko chunygi, mi girwako piende gugru, kendo gibukore gi buru!
22
Awachonu ni, Chieng’ Bura to Nyasaye nokumu malit moloyo kaka nokum Turo gi Sidon.
23
“To in dala, mar Kapernaum, iparo ni initing’ri malo nyaka e polo koso? Ooyo, ibiro boli piny, mana e Piny Joma Otho! Dine bed ni honni mane otim kuomi ne otim Sodom, to dikoro Sodom pod nitie nyaka chil kawuono!
24
Awacho ni, Chieng’ Bura to Nyasaye nokumi malit moloyo kaka nokum Sodom!”
25
E kindeno Yesu nowacho niya, “A Wuora, ma Ruodh polo gi piny, agoyoni erokamano nikech isepando wechegi ni joma riek kod joma osomo, to isenyiso mana ji ajia.
26
Adier Wuora, osetimore kamano nikech mano e kaka ne long’oni.
27
“Wuora oseketo gik moko duto e lweta. To onge ng’ama ong’eyo Wuoro to mak mana Wuowi, kod joma Wuowi omiyo ong’eye.
28
“Biuru ira, un duto mujony kendo mugangoru mapek, mondo amiu yueyo.
29
Rwakuru lodi ma amiyou e ng’utu, kendo puonjreuru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore.
30
Kamano unuyud yueyo e chunyu, nnimar lodi ma amiyou yom, kendo misika yot.”
Mathayo 11:1
Mathayo 11:2
Mathayo 11:3
Mathayo 11:4
Mathayo 11:5
Mathayo 11:6
Mathayo 11:7
Mathayo 11:8
Mathayo 11:9
Mathayo 11:10
Mathayo 11:11
Mathayo 11:12
Mathayo 11:13
Mathayo 11:14
Mathayo 11:15
Mathayo 11:16
Mathayo 11:17
Mathayo 11:18
Mathayo 11:19
Mathayo 11:20
Mathayo 11:21
Mathayo 11:22
Mathayo 11:23
Mathayo 11:24
Mathayo 11:25
Mathayo 11:26
Mathayo 11:27
Mathayo 11:28
Mathayo 11:29
Mathayo 11:30
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28