A A A A A
×

Luo Bible 2015

Mathayo 10

1
Yesu noluongo jopuonjrene apar gariyo, mi omiyo teko mar golo jochiende, kendo mar chango tuoche duto mopogore opogore.
2
Jopuonjre apar gariyogo e magi: Mokwongo en Simon, ma bende iluongo ni Petro, gi Andrea owadgi, kod Jakobo gi Johana, ma yawuot Zebedi,
3
gi Filipo, gi Bartholomayo, gi Thoma, kod Mathayo ma jasol osuru, gi Jakobo wuod Alfayo, gi Thadayo,
4
gi Simon ma jakedo ne piny, kod Judas Iskariot, mane ondhogo Yesu.
5
Yesu nooro joote apar gariyogo, kowachonigi niya, “Kik udhi e piny joma ok jo-Yahudi, bende kik udonj e dala jo-Samaria moro amora,
6
to dhiuru mana kuom jo-Israel molal ka rombe.
7
Kamoro amora mudhiye, to landieuru wach niya, ‘Loch Polo chiegni!’
8
To bende changuru joma tuo, kendo chieruru joma otho, bende puodhuru jodhoho, kendo goluru jochiende. To kaka useyudo nono bende chiwuru nono.
9
Kik uting’ pesa matin e mifukeu.
10
Bende kik uting’ mifuke mag wuoth kata sede ariyo, kata wuoche, kata luth, nikech jatich owinjore gi chiembe.
11
“To kudonjo e dala moro, bed ni oduong’ kata otin, to ranguru ng’at moyie rwakou, mondo ubed e ode nyaka ua.
12
Ka udonjo e odno, to mosuru joodno ni, ‘Okueuru!’
13
Ka weg odno orwakou, to kue mugwedhogigo mondo osik kanyo. To ka ok girwakou to kue mondo oduognu.
14
To ka ng’ato ok orwakou kata otamore winjo wecheu, to teng’uru buch tiendu ka uwuok e ode kata e dalane.
15
Awachonu adier ni, Chieng’ Bura, to Nyasaye nokum jodalano malit moloyo kaka nokum jo-Sodom gi jo-Gomora.
16
“Winjuru! Aorou mana ka rombe madhi e dier ondiegi. Emomiyo beduru mariek ka thuol, kendo beduru mamuol ka akuru.
17
To beduru motang’ ni ji, nimar ginimaku mi yalu e bura, kendo ginichwadu e utgi mag lemo.
18
Noteru e nyim jotelo, kendo e nyim ruodhi nikech an, mi unuland Wach Maber ni jogo, kendo ni joma ok jo-Yahudi.
19
To ka gimakou to kik uparru gi weche ma duwachi, nikech ka kinde ma kamano ochopo, to nomiu gima onego uwachi,
20
Nimar weche mubiro wacho ok nobed mau, to ginibed mag Roho mar Wuonu.
21
“Ng’ato nondhog owadgi mondo onegi, kendo wuone nondhog nyithindgi. Nyithindo bende nolokre gi jonywolgi mi chiwgi mondo oneggi.
22
Ji duto nobed mamon kodu nikech an, to ng’ama otimo kinda nyaka giko ema nokwo.
23
Ka gisandou e dala moro, ro ringuru udhi e dala machielo, nikech awachonu adier ni ok unutiek tiju e piny Israel duto, kapok Wuod Dhano obiro.
24
“Japuonjre ok duong’ moloyo japuonjne. Misumba bende ok duong’ moloyo ruodhe.
25
Ber mondo japuonjre obed marom gi japuonjne, kendo misumba bende obed marom gi ruodhe. Ka ji luongo wuon dala ni ruodh jochiende, jo dalane to koro digiyany marom nade!
26
“To kik uluor ji, nimar onge gimoro amora mopandi ma ok nong’ere achien kendo onge wach moro maling’ling’ ma ok nofwenyre.
27
Gima awachonu e mudho, wachuru e lela, kendo gima okuodhnu e itu, to huluru ratiro.
28
Kik uluor joma nego mana ringruok kende, to ok nyal nego chuny. To luoruru Jal ma nyalo tieko chuny kaachiel gi ringruok e mach mak rum.
29
Oyundi ariyo donge ing’iewo otonglo achiel kende? To kata kamano, onge kata achiel kuomgi manyalo lwar piny mak Wuonu ong’eyo.
30
To un kata mana yie wiu duto bende osekwan!
31
Kuom mano, kik ubed maluor, nikech un uloyo oyundi ndalo mang’eny.
32
“Ng’ato ang’ata mohulo ni en ng’ata e nyim ji, an bende nahul ni en ng’ata e nyim Wuora mae polo.
33
To ng’at ma okweda e nyim ji an bende anakwede e nyim Wuora mae polo.
34
“Kik ugal ni asebiro mondo akel kue e piny. Ooyo, asebiro mana ni mondo akel lweny.
35
Asebiro mondo athuw ng’ato gi wuon mare, kendo athuw nyako gi min mare, bende mondo athuw chi wuowi gi wuon odgi.
36
Kamano wasik ng’ato nobed mana joodgi.
37
Ka ng’ato ohero wuon kata min gi hera matut moloyo hera moherago, to ok oromo bedo ng’ata. Kata ka ng’ato ohero wuode kata nyare moloyo kaka ohera to en bende ok oromo bedo ng’ata.
38
Ng’at ma ok okawo msalape, kendo oluwa, to ok oromo bedo ng’ata.
39
Ng’at mohero ngimane, to ngimane nolalne. To ngat mowito ngimane nikech an, to noyud ngimane.
40
“Ng’at morwakou, to orwako mana an, kendo ng’at morwaka to orwako mana Jal mane oora.
41
Ka ng’ato orwako janabi nikech janabino en jaote Nyasaye, to noyud pok ma janabi yudo, kendo ng’at morwako ng’at makare nikech en ng’at makare, noyud pok ma ng’at makare yudo.
42
Adier awachonu ni, ng’at momiyo japuonjrena moro matinie moloyo kata mana pi mang’ich omodho nikech ng’atno en japuonjrena, noyud pokne maonge kiawa.”
Mathayo 10:1
Mathayo 10:2
Mathayo 10:3
Mathayo 10:4
Mathayo 10:5
Mathayo 10:6
Mathayo 10:7
Mathayo 10:8
Mathayo 10:9
Mathayo 10:10
Mathayo 10:11
Mathayo 10:12
Mathayo 10:13
Mathayo 10:14
Mathayo 10:15
Mathayo 10:16
Mathayo 10:17
Mathayo 10:18
Mathayo 10:19
Mathayo 10:20
Mathayo 10:21
Mathayo 10:22
Mathayo 10:23
Mathayo 10:24
Mathayo 10:25
Mathayo 10:26
Mathayo 10:27
Mathayo 10:28
Mathayo 10:29
Mathayo 10:30
Mathayo 10:31
Mathayo 10:32
Mathayo 10:33
Mathayo 10:34
Mathayo 10:35
Mathayo 10:36
Mathayo 10:37
Mathayo 10:38
Mathayo 10:39
Mathayo 10:40
Mathayo 10:41
Mathayo 10:42
Mathayo 1 / Mat 1
Mathayo 2 / Mat 2
Mathayo 3 / Mat 3
Mathayo 4 / Mat 4
Mathayo 5 / Mat 5
Mathayo 6 / Mat 6
Mathayo 7 / Mat 7
Mathayo 8 / Mat 8
Mathayo 9 / Mat 9
Mathayo 10 / Mat 10
Mathayo 11 / Mat 11
Mathayo 12 / Mat 12
Mathayo 13 / Mat 13
Mathayo 14 / Mat 14
Mathayo 15 / Mat 15
Mathayo 16 / Mat 16
Mathayo 17 / Mat 17
Mathayo 18 / Mat 18
Mathayo 19 / Mat 19
Mathayo 20 / Mat 20
Mathayo 21 / Mat 21
Mathayo 22 / Mat 22
Mathayo 23 / Mat 23
Mathayo 24 / Mat 24
Mathayo 25 / Mat 25
Mathayo 26 / Mat 26
Mathayo 27 / Mat 27
Mathayo 28 / Mat 28