A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Fweny 41
Bang’ mano, ne arango polo, mi aneno dhoot moro moyawore e polo, kendo dwol machalo gi dwond tung’ mane akwongo winjo kawuoyo koda cha, nowachona niya, “Bi malo ku, mondo anyisi gik mabiro timore bang’ magi.”
2
Gikanyono, Roho nomaka, mi aneno kom duong’ moket e polo, ma ng’ato obetie.
3
To ng’at mane obetno ne nigi kido machal gi kite ma nengogi tek miluongo ni jasper gi sardius, kendo lihudu man gi kido machalo zumaridi nolworo komno koni gi koni.
4
To e alwora mar komno ne nitie kombe mamoko piero ariyo gang’wen, ma jodongo piero ariyo gang’wen obetie. Ne girwako lewni marachere, kendo ne gisidho osimbe mag dhahabu e wigi.
5
Mil polo makakni ne wuok e kom duong’no, kendo dwol moko bende ne winjore, kaachiel gi mor polo. To e nyim komno ne nitie teyni abiriyo maliel. Gin e Roho abiriyo mag Nyasaye.
6
E nyim komno bende ne nitiere gimoro machalo gi nam mar rang’i, marieny ka pi. To e dier komno tir, kendo e alwora mare, ne nitie gik mangima ang’wen man gi wenge mogundho yoka nyimgi kendo yoka ng’egi.
7
Gima ngima mokwongo ne chalo gi sibuor, to mar ariyo ne chalo gi nyaroya. Mar adek to ne nigi lela wang’ machalo gi lela wang’ dhano, to mar ang’wen ne chalo gi ongo mahuyo.
8
Gik mangima ang’wen-go ne nigi bwombe auchiel moro ka moro, kendo ne gin gi wenge mang’eny e dendgi duto kendo e igi. Ne giwer odiechieng’ gotieno mak giling’ niya, “Mano kaka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ler! Oler adier! Yaye! Mano kaka oler! En e Jal mane nitie, kendo mantie, kendo mapod biro betie!”
9
To e kinde ka kinde ma gik mangimago goyoe erokamano ni Jal mantie nyaka chieng’ mobet e kom duong’, kendo miye duong’ gi pak,
10
to jodongo piero ariyo gang’wen-go podho e nyim Jal mobet e kom duong’no, kendo gilamo Jal mantie nyaka chieng’. Gibolo osimbegi e nyim komno, ka giwacho niya,
11
“A Ruodhwa kendo Nyasachwa! Owinjore miyi duong’ gi pak kod teko, nikech in ema nichueyo gik moko duto. Adier, in ema ne imiyo ochuegi, kendo gisiko gintie.”Fweny 4:1
Fweny 4:2
Fweny 4:3
Fweny 4:4
Fweny 4:5
Fweny 4:6
Fweny 4:7
Fweny 4:8
Fweny 4:9
Fweny 4:10
Fweny 4:11


Fweny 1 / Fwe 1
Fweny 2 / Fwe 2
Fweny 3 / Fwe 3
Fweny 4 / Fwe 4
Fweny 5 / Fwe 5
Fweny 6 / Fwe 6
Fweny 7 / Fwe 7
Fweny 8 / Fwe 8
Fweny 9 / Fwe 9
Fweny 10 / Fwe 10
Fweny 11 / Fwe 11
Fweny 12 / Fwe 12
Fweny 13 / Fwe 13
Fweny 14 / Fwe 14
Fweny 15 / Fwe 15
Fweny 16 / Fwe 16
Fweny 17 / Fwe 17
Fweny 18 / Fwe 18
Fweny 19 / Fwe 19
Fweny 20 / Fwe 20
Fweny 21 / Fwe 21
Fweny 22 / Fwe 22