A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Fweny 101
Bang’e ne aneno malaika machielo maratego koa e polo. Ne orwakore gi bor polo, kendo lihudu nolworo wiye, to wang’e ne chalo gi sirni makakni ka mach.
2
Ne en gi kitabu matin moel e lwete. Tiende ma korachwich nonyono nam, to tiende ma koracham nonyono piny.
3
Nokok gi dwol maduong’ machalo mana dwond sibuor maruto. Kane osekok kamano, to polo abiriyo nomor,
4
kendo kane polo abiriyogo osemor kamano to ne adwaro ndiko gima ne asewinjo ka giwacho, to ne awinjo dwol moro koa e polo mawacho niya, “Kik indik gima polo abiriyogo osewacho, to ling’go mana e chunyi.”
5
Eka malaika mane aneno ka onyono nam kod piny cha noting’o bade kochiko polo,
6
mi okuong’ore gi nying Jal mantie nyaka chieng’, kendo mane ochueyo polo gi piny gi nam kod gik moko duto manie igi. Nowacho niya, “Deko moro ok nochak obedie,
7
to ka malaika mar abiriyo ogoyo tung’ne to Nyasaye nochop chenone mopondo kaka osenyiso jotichne ma jonabi.”
8
Bang’ mano, dwol mane asewinjo kawuoyo koa e polo cha nochako owuoyo koda ka wacho niya, “Dhiyo mondo ikaw kitabu moel manie lwet malaika ma onyono nam kod piny.”
9
Omiyo ne adhi ir malaikano, mi akwaye mondo omiya kitabu matinno. To nowachona niya, “Kawe, mondo ichame. Obiro bedo mamit e dhogi ka mor kich; iyi to obiro chando.”
10
Eka ne akawo kitabu matinno e lwet malaikano, mi achamo, kendo ne omit e dhoga ka mor kich, to kane asechame kamano to nochando iya.
11
Bang’ mano, ne owachna niya, “Nyaka ichak ikor wach kuom ogendini mang’eny, gi pinje mang’eny, kod joma wacho dhok mang’eny, kod ruodhi mang’eny.”Fweny 10:1
Fweny 10:2
Fweny 10:3
Fweny 10:4
Fweny 10:5
Fweny 10:6
Fweny 10:7
Fweny 10:8
Fweny 10:9
Fweny 10:10
Fweny 10:11


Fweny 1 / Fwe 1
Fweny 2 / Fwe 2
Fweny 3 / Fwe 3
Fweny 4 / Fwe 4
Fweny 5 / Fwe 5
Fweny 6 / Fwe 6
Fweny 7 / Fwe 7
Fweny 8 / Fwe 8
Fweny 9 / Fwe 9
Fweny 10 / Fwe 10
Fweny 11 / Fwe 11
Fweny 12 / Fwe 12
Fweny 13 / Fwe 13
Fweny 14 / Fwe 14
Fweny 15 / Fwe 15
Fweny 16 / Fwe 16
Fweny 17 / Fwe 17
Fweny 18 / Fwe 18
Fweny 19 / Fwe 19
Fweny 20 / Fwe 20
Fweny 21 / Fwe 21
Fweny 22 / Fwe 22