A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

1 Korintho 111
Luwuru timna kaka an bende aluwo tim Kristo.
2
Apuoyou nikech upara pile, kendo nikech umako puonj mane amiyou matek.
3
To adwaro ni mondo ung’e ni wi dichwo ka dichwo en Kristo, kendo wi dhako en dichwo, to wi Kristo en Nyasaye.
4
Kuom mano dichwo malemo kata mahulo wach moa kuom Nyasaye, koumo wiye, ochayo Kristo, ma en wiye.
5
To bende dhako malemo kata mahulo wach moa kuom Nyasaye ka ok oumo wiye, to ochayo chwore, ma en wiye nimar ochalre gi dhako moliel wiye.
6
Ka dhako ok oumo wiye, to ber mondo ong’ad yie wiye. To ka ng’ado yie wich kata lielo wich kuodo wi dhako, to ber mondo oum wiye.
7
Dichwo to ok owinjore um wiye, nimar ne ochweye e kido mar Nyasaye, kendo en e ranyisi mar duong’ mar Nyasaye. Dhako to en ranyisi mar duong’ mar dichwo.
8
Dichwo ne ok oa kuom dhako, to dhako noa kuom dichwo.
9
Bende dichwo ne ok ochue ni dhako, to dhako ema nochue ni dichwo.
10
Mano emomiyo dhako onego um wiye kaka ranyisi ni en e bwo loch chwore, nikech malaika.
11
To kata kamano, kuom Ruoth, dhako ok gimoro ka dichwo onge, mana kaka dichwo bende ok en gimoro ka dhako onge,
12
nimar kaka dhako noa kuom dichwo, e kaka dichwo bende koro dhako onywolo, to gik moko duto a kuom Nyasaye.
13
Paruru ane un uwegi. Bende en gima owinjore ka dhako lamo Nyasaye e nyim ji ka ok oumo wiye?
14
Donge en gima ong’ere e piny ngima ni ka dichwo nigi yie wich maboyo, to mano kelone wichkuot?
15
Dhako to ka nigi yie wich maboyo to mano kelone duong’. Osemiye yie wich maboyo mondo odok raum wiye.
16
To ka ng’ato dwaro goyo mbaka kuom wachni, to gima dawachi en mana ni, wan waonge gi tim moro machielo mar lemo, to kata mana kanyakla mag joma oyie kuom Nyasaye bende ongego.
17
Kapod apuonjou wach lemo kama, to an gi wach moro monego akweru: Ka uchokoru to chokruoku ok kel ber, to kelo mana rach.
18
Mokuongo, awinjo ni kuchokoru e lemo to pogruok nie kindu, kendo aparo ni wachno en adier,
19
nikech pogruok nyaka bed e kindu, mondo joma ogen ong’ere ratiro!
20
Ka uchokoru kaachiel, to gima uchamo ok en Sap Ruoth,
21
nikech ng’ato ka ng’ato rikni mondo ocham chiembe owuon, omiyo jomoko denyo, ka jomoko to mer!
22
Donge un gi mier munyalo chiemoe? Koso uchayo jo-Nyasaye, momiyo ukuodo wi joma odhier? Uparo ni dawach ang’o kuom wachni? Uparo ni dapaku? Ooyo, ok dapaku!
23
Puonj mane ayudo kuom Ruoth, mi amiyou chal kama: Ruoth Yesu nokawo makati e otieno nogo mane ondhogee,
24
mogoyo ni Nyasaye erokamano, eka ong’ingo makatino, kowacho niya, “Ma e ringra, mochiw nikech un. Timuru kamano mondo uparago.”
25
Kamano bende, bang’ chiemo, nokawo kikombe kowacho niya, “Kikombeni e remba, motimgo Winjruok Manyien gi Nyasaye. E kinde ka kinde mumadhee, to timuru kamano mondo uparago.”
26
Kamano e kinde ka kinde ma uchamoe makatino, kendo umetho e kikombeno, to tho Ruoth ema uhulo nyaka chop obi.
27
Emomiyo ka ng’ato chamo makati mar Ruoth, kata ometho e kikombene e yo ma ok owinjore, to en gi bura kuom ringre Ruoth kod remb Ruoth.
28
Kuom mano ng’ato nyaka nonre mondi, eka ocham makatino kendo omethi e kikombeno,
29
nikech ng’at mochamo makatino kendo ometho e kikombeno ka ok odewo ni gin ringre Ruoth, to okelo bura kuome owuon, kuom chiemo kendo metho kamano.
30
Mano emomiyo joma ng’eny kuomu tuo kendo nigi midekre, kendo moko osetho.
31
Ka da wanonre wawegi mokwongo, to ok dwayud bura.
32
To ka Ruoth kumowa kamano, opuonjowa mondo kik wayud bura kaachiel gi jopinyni.
33
Emomiyo owetena, kuchokoru kaachiel mondo uchiem, to rituru joweteu.
34
To ka ng’ato odenyo, to ber mondo ochiem e dala, mondo chokruok kik kelnu bura. Weche modong’ to nanyisu ka abiro.1 Korintho 11:1

1 Korintho 11:2

1 Korintho 11:3

1 Korintho 11:4

1 Korintho 11:5

1 Korintho 11:6

1 Korintho 11:7

1 Korintho 11:8

1 Korintho 11:9

1 Korintho 11:10

1 Korintho 11:11

1 Korintho 11:12

1 Korintho 11:13

1 Korintho 11:14

1 Korintho 11:15

1 Korintho 11:16

1 Korintho 11:17

1 Korintho 11:18

1 Korintho 11:19

1 Korintho 11:20

1 Korintho 11:21

1 Korintho 11:22

1 Korintho 11:23

1 Korintho 11:24

1 Korintho 11:25

1 Korintho 11:26

1 Korintho 11:27

1 Korintho 11:28

1 Korintho 11:29

1 Korintho 11:30

1 Korintho 11:31

1 Korintho 11:32

1 Korintho 11:33

1 Korintho 11:341 Korintho 1 / 1Kor 1

1 Korintho 2 / 1Kor 2

1 Korintho 3 / 1Kor 3

1 Korintho 4 / 1Kor 4

1 Korintho 5 / 1Kor 5

1 Korintho 6 / 1Kor 6

1 Korintho 7 / 1Kor 7

1 Korintho 8 / 1Kor 8

1 Korintho 9 / 1Kor 9

1 Korintho 10 / 1Kor 10

1 Korintho 11 / 1Kor 11

1 Korintho 12 / 1Kor 12

1 Korintho 13 / 1Kor 13

1 Korintho 14 / 1Kor 14

1 Korintho 15 / 1Kor 15

1 Korintho 16 / 1Kor 16