A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Johana 51
Bang’ mano, Yesu nodhi Jerusalem, nikech nitimo Sap jo-Yahudi moro kuno.
2
E Jerusalem kuno, e bath rangach miluongo ni Ranga Rombe, ne nitie yawo moro miluongo gi dho Yahudi ni Bethesda. Yawono ne nigi agolni abich.
3
Ji mang’eny matuo, kaka muofni, gi rang’onde, kod pudhe, ne nindo e agolnigo [Ne girito mondo pi otugre,
4
nimar kinde moko malaika ne lor e yawono, kendo tugo pi. To bang’ tugruok pi kamano, ng’at matuo mokwongo donjo e pi ne chango kuom tuo moro amora ma en go.]
5
To ng’at moro ne ni kanyo, mane osebedo matuo kuom higni piero adek gaboro.
6
Yesu nonene konindo kanyo, mi ong’eyo ni osetieko ndalo mang’eny, omiyo nopenje niya, “Idwaro mondo ochangi koso?”
7
To ng’at matuono nodwoke ni, “Jaduong’, aonge gi ng’at ma diketa e yawo ka pi otugore, nikech an, kadwaro dhi, to ng’at machielo kwongona akwonga,”
8
Yesu nowachone niya, “Chungi, ikaw pieni, iwuothi!”
9
Gikanyono ng’atno nochango, mokawo piene, kendo owuotho. To chieng’no ne en chieng’ Sabato.
10
Mano omiyo jodong jo-Yahudi nowacho ni ng’at mane osechangono niya, “Kawuono en chieng’ Sabato, omiyo Chikwa ok oyie mondo iting’ pieni kamano.”
11
To ng’atno nodwokogi ni, “Jal ma nende ochanga ema nowachona mondo ating’ piena awuothi.”
12
Eka ne gipenje ni, “En ng’a, ma nende owachoni ni mondo iting’ pieni iwuothi?” To ng’at mane osechangono ne ok ong’eyo nying ng’at mane ochange,
13
nimar Yesu nosea, nikech ji ne thoth kanyo ahinya.
14
Bang’e Yesu noyudo ng’atno e Hekalu, mowachone niya, “Winji! Kaka koro osechangi, koro we timo richo, nono to dipo ka gimoro marach moloyo otimi.”
15
Eka ng’atno nodhi, monyiso jo-Yahudi ni ng’at mane ochange iluongo ni Yesu.
16
Kuom mano, jo-Yahudi nochalo himo Yesu, nikech notimo gik ma kamago chieng’ Sabato.
17
To Yesu nodwokogi niya, “Wuora pod tiyo nyaka chil kawuono, kendo an bende atiyo mana kamano.”
18
Mano nomiyo jo-Yahudi oramo ni nyaka nege. To ne ok gidwar nege nikech ketho Sabato kende, to ne gidwaro nege bede nikech nopiemore gi Nyasaye, koluongo Nyasaye ni Wuon mare.
19
To Yesu nodwokogi niya, “Adier, adier awachonu ni, Wuowi ok nyal timo gimoro kende owuon, to otimo mana gima oneno ka Wuoro timo, nikech gima Wuoro timo, ema Wuowi bende timo.
20
Wuoro ohero Wuowi, kendo onyise gik moko duto ma en owuon otimo, to bende enonyise timbe madongo moloyo magi, mi unuwuor!
21
Kaka Wuoro chiero joma otho, komiyo ngima, e kaka Wuowi bende yiero joma odwaro, kendo omiyo ngima.
22
To bende Wuoro ok ng’ad ni ji bura, to oseketo teko mar ng’ado bura e lwet Wuowi,
23
mondo ji duto omi Wuowi duong’ mana kaka gimiyo Wuoro. Ng’at ma ok mi Wuowi duong’, to ok mi Wuoro mane ooro Wuowi duong’.
24
Adier awachonu ni ng’ama owinjo wachna, mi oyie kuom Jal mane oora, nigi ngimaa ma nyaka chieng’, ng’at ma kamano ok ter e bura, to osea e tho, odonjo e ngima.
25
“Adier, adier, awachonu ni, kinde biro ma joma otho nowinjie duond Wuod Nyasaye, kendo ji duto ma owinjo dwolno nodok mangima. Adier, kindeno ose mana chopo.
26
Kaka Wuoro owuon nigi teko mar miyo ji ngima, e kaka osemiyo Wuowi bende teko mar miyo ji ngima.
27
To bende osemiye teko mar ng’ado bura, nikech en Wuod Dhano.
28
Wachno kik bwogu nikech ndalo biro ma kata mana joma otho manie bur nowinj dwonde,
29
mi wuog oko. Joma timbegi beyo nochier, mi yud ngima, to joma timbegi richo nochier e bura.
30
“An ok anyal timo gimoro gi tekona awuon. Ang’ado bura mana kaka Nyasaye onyisa, kendo bura mang’ado en bura makare, nikech ok adwar timo gima an ema adwaro, to atimo mana gima Jal mane oora dwaro.
31
Ka awuoyo kuoma awuon to weche ma awacho ok nyal kwan ka adier.
32
To nitie ng’at machielo mawuoyo kuoma, kendo ang’eyo ni gima owacho kuoma en adier.
33
Ne uoro joote ir Johana, mi ne onyisou weche ma adier.
34
Ok awach kamano nikech atenora kuom gima dhano ema wacho, to awacho kamano mana ni mondo ukwo.
35
Johana ne en taya marieny maler, kendo kuom kinde moko ne uyie mondo lerno omiu mor.
36
Adier, Johana nowuoyo kuoma kanyiso ni Wuora noora, to koro tich ma atiyo, mane Wuoro omiya mondo ati, nyiso malong’o ni Wuoro noora, moloyo kaka ne Johana onyiso.
37
To Wuoro owuon, mane oora, bende osewuoyo kuoma. Un to pok uwinjo dwonde, kata wang’e bende pok uneno.
38
Wachne ok bedi e chunyu, nikech ok uyie kuom Jal mane ooro.
39
“Uketo chunyu kuom somo Muma, ka uparo ni Muma nyalo miyo uyud ngima ma nyaka chieng’. Adier, Muma ema wuoyo kuoma,
40
to kata kamano udagi biro ira mondo uyud ngima.
41
An ok adwar mondo ji omiya duong’.
42
Un to ang’eyo ni ok un kamano, nikech ang’eyo malong’o ni ok uhero Nyasaye kata matin!
43
An asebiro e nying Wuora, to ok userwaka. To ka ng’ato obiro e nyinge owuon to ubiro rwake arwaka!
44
To ere kaka unyalo bedo gi yie, kuhero mondo ng’ato ka ng’ato oyud pak kuom wadgi, to ok utem mondo uyud pak moa kuom Nyasaye ma achiel kende.
45
Kik upar ni an ema nadonjnu e nyim Wuoro. Ng’at ma nodonjnu en mana Musa, ma useketo genou kuome!
46
Ka da uyie wach Musa, to da uyie gima awacho, nikech an ema ne ondiko kuoma.
47
To ka ok uyie weche mane Musa ondiko, to ere kaka duyie wachna?”Johana 5:1
Johana 5:2
Johana 5:3
Johana 5:4
Johana 5:5
Johana 5:6
Johana 5:7
Johana 5:8
Johana 5:9
Johana 5:10
Johana 5:11
Johana 5:12
Johana 5:13
Johana 5:14
Johana 5:15
Johana 5:16
Johana 5:17
Johana 5:18
Johana 5:19
Johana 5:20
Johana 5:21
Johana 5:22
Johana 5:23
Johana 5:24
Johana 5:25
Johana 5:26
Johana 5:27
Johana 5:28
Johana 5:29
Johana 5:30
Johana 5:31
Johana 5:32
Johana 5:33
Johana 5:34
Johana 5:35
Johana 5:36
Johana 5:37
Johana 5:38
Johana 5:39
Johana 5:40
Johana 5:41
Johana 5:42
Johana 5:43
Johana 5:44
Johana 5:45
Johana 5:46
Johana 5:47


Johana 1 / Joh 1
Johana 2 / Joh 2
Johana 3 / Joh 3
Johana 4 / Joh 4
Johana 5 / Joh 5
Johana 6 / Joh 6
Johana 7 / Joh 7
Johana 8 / Joh 8
Johana 9 / Joh 9
Johana 10 / Joh 10
Johana 11 / Joh 11
Johana 12 / Joh 12
Johana 13 / Joh 13
Johana 14 / Joh 14
Johana 15 / Joh 15
Johana 16 / Joh 16
Johana 17 / Joh 17
Johana 18 / Joh 18
Johana 19 / Joh 19
Johana 20 / Joh 20
Johana 21 / Joh 21