A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Luka 91
Yesu noluongo jopuonjrene apar gariyo kaachiel, mio miyogi teko mar golo jochiende duto, kod mar chango tuoche duto.
2
Eka noorogi mondo gidhi giland Wach Loch Nyasaye, kendo gichang joma tuo.
3
Ne owachonigi niya, “Ka udhi e wuodhni, to kik uting’ gimoro, kaka ludh wuoth, kata ndede, kata chiemo, kata pesa, kata sede ariyo.
4
Ot aota ma orwakue to beduru nyaka chop chieng’ ma ua e gweng’no.
5
To kuwuok kamoro amora ma ok orwakue, to teng’uru buch tiendu, mondo obednigi siem.”
6
Kamano joote nowuok mowuotho e mier duto, ka lando Wach Maber, kendo chango ji kuonde duto.
7
Herode ruodh Galili nowinjo gik moko duto matimore, mi noparore nikech jomoko nowacho ni Johana Jabatiso osechier oa kuom joma otho.
8
Jomoko to nowacho ni Elija ema ofwenyore, to moko bende nowacho ni achiel kuom jonabi machon ema osechier.
9
To Herode nowacho niya, “Johana to ne agolo chik mondo ong’ad wiye oko, to ma en ng’a, matimo gik ma kamagini?” Mano omiyo nogombo ahinya mondo one Yesu.
10
Joote Yesu nodwogo ire monyise gik moko duto mane gisetimo. Eka nokawogi mi gidhi kar kendgi e dala miluongo ni Bethsaida.
11
To ji nofwenyo kamano, moluwe kuno. Ne orwakogi gi mor, mowuoyo kodgi kuom wach Loch Nyasaye, kendo ochango joma tuo.
12
Kane chieng’ koro dwaro podho, jopuonjre apar gariyo nobiro ir Yesu, mowachone niya, “We ji odhi e mier manie gweng’ni mondo oyudie chiemo gi kuonde nindo, nikech kama wantie ni en thim.”
13
To Yesu nowachonigi ni, “Un ema mondo umigi chiemo gicham.” Ne gidwoke niya, “Wan mana gi makati abich kod rech ariyo kende. Koso idwaro ni mondo wadhi wang’iew chiemo ni jogi duto?”
14
(Ne giwacho kamano nikech joma chwo mane ni kanyo ne dirom alufu abich.) Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Nyisuru ji obed piny, kopogore piero abich abich.”
15
Jopuonjre notimo kamano, momiyo ji obet piny.
16
Yesu nokawo makati abich kod rech ariyogo, eka nong’iyo malo, moguedhogi. Nong’ingogi, momiyo jopuonjrene mondo opogni ji,
17
kendo giduto ne gichiemo, mi giyieng’ Bang’e ne okwany ng’injo modong’, mi oromo atonge apar gariyo.
18
Chieng’ moro Yesu ne lemo kende, ka en gi jopuonjrene. Eka nopenjogi niya, “Un uwinjo ji wacho ni an ng’a?”
19
Ne gidwoke ni, “Jomoko wacho ni in Johana Jabatiso, to moko wacho ni in Elija, moko bende wacho ni in achiel kuom jonabi machon mosechier.”
20
Eka nopenjogi ni, “Un to uparo ni an ng’a?” Petro nodwoke niya, “In e Mesia mar Nyasaye.”
21
Bang’ mano, Yesu nokwero jopuonjrene matek ni kik ginyis ng’ato ni en ng’a.
22
Bende nowachonigi niya, “Wuod Dhano nyaka yud masiche mang’eny, kendo jodongo gi jodolo madongo kod jopuonj Chik biro dage. Enonege, to chieng’ mar adek nochier.”
23
Eka Yesu nowacho ni ji duto niya, “Ka ng’ato dwaro luwa, to nyaka okwerre owuon, mi oting’ msalape pilepile, kendo oluwa,
24
nikech ng’ama dwaro reso ngimane, ngimane nolalne. To ng’ama owito ngimane nikech an, to nores ngimane.
25
Ere ohala ma ng’ato yudo, ka onwang’o piny duto, to en owuon owito ngimane, mi olal?
26
Ka wi ng’ato kuot koda, kendo kuot gi wechena, to wi Wuod Dhano bende nokuod kode, kobiro e duong’ mare, kod mar Wuon mare, kaachiel gi mar malaika maler.
27
Adier awachonu ni, nitie jomoko kuomu ka, ma ok notho kapok oneno Loch Nyasaye.”
28
Ndalo aboro bang’ wacho wechego, Yesu nokawo Petro gi Johana kod Jakobo, mi odhigo e got mondo olem.
29
To kane oyudo olemo, lela wang’e nolokore, kendo lepe nodoko matar mang’ang’ni.
30
Eka ne gipo ka ji ariyo loso kode. Ne gin Musa gi Elija,
31
mane jobiro e duong’ maler, mi owuoyo gi Yesu kuom tho mane obiro thogo Jerusalem, mondo ochopgo dwaro Nyasaye.
32
Nindo notero Petro kod joma ne gin-go, to kane gichiew ne gineno duong’ maler mar Yesu, kaachiel gi ji ariyo mane ochung’ kode kande.
33
To kane jogo dhi weyo Yesu, Petro nowachone niya, “Japuonj, bedowa kaeri en gima ber! Omiyo we wager kiche adek, ma achiel mari, to machielo mar Musa, kendo moro mar Elija.” (To chutho ne ok ong’eyo gima owacho.)
34
Kane pod owuoyo, bor polo nobiro moimogi, kendo jopuonjrego nodoko maluor kane bor polo oimogi kamano.
35
Eka ne giwinjo duol moro kawacho gie bor polono niya, “Ma e Wuoda ma aseyiero! Winjeuru!”
36
To kane dwolno oling’, ne gineno ka Yesu kende ema odong’ kanyo. Jopuonjre mane oneno gigo ne ok owacho ni ng’ato gimoro amora e ndalogo.
37
Kinyne ka ne gilor gia e got, oganda maduong’ noromo gi Yesu.
38
To ng’at moro kuom jogo nokok niya, “Japuonj, asayi, rangie wuodani! En e nyathina kende,
39
to ka jachien marach obuke, to goye piny, kendo okok matek, kogwecho, kendo dhoge wuok buoyo. Jachiendno sande malit, kendo weye mana ka tekone orumo.
40
Nende akwayo jopuonjreni mondo ogol jachiendno, to notamogi.”
41
Yesu nodwoko niya, “Yaye, ma tieng’ maonge gi yie, kendo mobam manadi! Nyaka karang’o ma onego abedie kodu, ka achandora kodu kama!” Eka nowacho ni ng’atno ni, “Kel wuodi ka.”
42
To e sa mane nyathino dhi ir Yesu, jachien nogoye piny, moguecho marach. Yesu nokwero jachiendno matek, mi ochango wuowino, eka odwoke ni wuon mare.
43
Ji duto mane ni kanyo nowuoro ahinya duong’ mar Nyasaye. Kane pod ji hum kuom gik moko duto mane Yesu timo, ne owacho ni jopuonjrene niya,
44
“Chikuru itu maber, mondo uwinj gima awachonuni; Wuod Dhano ibiro keto e lwet ji.”
45
To jopuonjrene ne ok owinjo tiend wachno. Ne opandorenigi mondo kik ging’e tiende, to bende ne giluoro penje.
46
Mbaka nowuok e kind jopuonjre Yesu ka gipiemore ni ere ng’ama duong’ moloyo kuomgi.
47
To Yesu nong’eyo gima ne giparo, omiyo nokawo nyathi moro, moketo ochung’ e dire.
48
Eka nowachonigi niya, “Ng’ama orwako nyathi ma kama e nyinga, to orwako mana an, kendo ng’ama orwaka, to orwako mana Jal mane oora, nimar ng’at matinie moloyo kuomu duto, e ng’at maduong’ie moloyo.”
49
Johana nowacho ni Yesu niya, “Ruoth, ne waneno ng’ato ka golo jochiende e nyingi, to ne wakwere, nikech ok en achiel kuomwa.”
50
To Yesu nodwoke kawachonigi niya, “Kik ukwer ng’at ma kamano, nikech ng’at ma ok mon kodu en jakoru.”
51
Kane kinde monego tergo Yesu e polo koro chiegni, ne owuok koketo chunye mondo odhi Jerusalem.
52
Nooro joote moko mondo otel nyime, mi jootego nodhi e dala jo-Samaria moro mondo olosne kar bworo.
53
To jodalano nodagi rwako Yesu, nikech nong’ere ni odhi Jerusalem.
54
To kane jopuonjre Yesu ma Jakobo kod Johana oneno kamano, ne gipenjo Yesu niya, “Ruoth, idwaro mondo waluong mach oa e polo, obi otiekgi koso?”
55
To Yesu nolokore irgi, mokwerogi,
56
eka ne gidhi e dala machielo.
57
Kane oyudo giwuotho, ng’at moro nowacho ni Yesu niya, “Ayie luwi kamoro amora midhiye.”
58
To Yesu nodwoke ni, “Bwe nigi buchegi, kendo winy bende nigi utgi; Wuod Dhano to onge kata gi kama ketie wiye.”
59
Eka Yesu nowacho ni ng’at machielo ni, “Luwa!” To ng’atno nodwoke niya, “Jaduong’, yiena mondo akwong adog ayik wuora.”
60
To Yesu nokone ni, “We joma otho oyik jogi motho. Into dhiyo iland Wach Maber mar Loch Nyasaye.”
61
Bang’e ng’at moro machielo nowacho ni, “Jaduong’, an bende ayie luwi, to mokwongo yie adog ago ni joodwa oriti.”
62
To Yesu nodwoke ni, “Ng’at mosiko paro mana chien, ok owinjore gi Loch Nyasaye, mana kaka ng’at ma kosemako kue dhiang’ mochako pur, to osiko ng’iyo mana chien, ok nyal puro maber.”Luka 9:1
Luka 9:2
Luka 9:3
Luka 9:4
Luka 9:5
Luka 9:6
Luka 9:7
Luka 9:8
Luka 9:9
Luka 9:10
Luka 9:11
Luka 9:12
Luka 9:13
Luka 9:14
Luka 9:15
Luka 9:16
Luka 9:17
Luka 9:18
Luka 9:19
Luka 9:20
Luka 9:21
Luka 9:22
Luka 9:23
Luka 9:24
Luka 9:25
Luka 9:26
Luka 9:27
Luka 9:28
Luka 9:29
Luka 9:30
Luka 9:31
Luka 9:32
Luka 9:33
Luka 9:34
Luka 9:35
Luka 9:36
Luka 9:37
Luka 9:38
Luka 9:39
Luka 9:40
Luka 9:41
Luka 9:42
Luka 9:43
Luka 9:44
Luka 9:45
Luka 9:46
Luka 9:47
Luka 9:48
Luka 9:49
Luka 9:50
Luka 9:51
Luka 9:52
Luka 9:53
Luka 9:54
Luka 9:55
Luka 9:56
Luka 9:57
Luka 9:58
Luka 9:59
Luka 9:60
Luka 9:61
Luka 9:62


Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24