A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Luo Bible 2015

Luka 101
Bang’ mano, Ruoth Yesu noyiero ji piero abiriyo gariyo mamoko, moorogi ariyo ariyo, mondo gitel nyime e mier duto kod kuonde duto mane en owuon odwaro dhiye.
2
Nowacho nigi niya, “Cham ochiek mathoth, to jokeyo ema nok. Emomiyo kwauru wuon puodho mondo oor jotich odhi okane cham.
3
Koro dhiuru! Aorou mana ka rombe madhi e dier ondiegi.
4
Kik uting’ ofuk pesa, kata sandug wuoth, kata wuoche, kendo kik umos ng’ato e yo kudhi.
5
Ot aota mudonje, to wachie uru ni, ‘Kue obed e odni.’
6
Ka ng’at mohero kue nie odno, to noyud kue muguedhogo odno. To ka onge ng’at mohero kue, to kue muguedhogo odno noduognu.
7
Beduru mana e odno, kendo chamuru gik ma gimiyou, nikech jatich ber gi pokne; to kik uring e udi.
8
Ka udonjo e dala moro, mi jodalano orwakou, to chamuru achama chiemo ma gimiyou.
9
Bende changuru joma tuo man kuno, kunyisogi ni Loch Nyasaye osesudo machiegni kodgi.
10
Ka udonjo e dala moro, mi jodalano odagi rwakou, to wuoguru e laru, kendo uwach niya,
11
‘Kata mana buch dalau momoko e tiendewa wateng’onu! To ng’euru ni Loch Nyasaye osesudo machiegni.’
12
Awachonu ni Chieng’ Bura, Nyasaye nokum dalano malit moloyo kaka nokum Sodom!
13
“Yaye, Un jo-Korazin! Mano kaka unune malit! Yaye, un jo-Bethsaida! Mano kaka un bende unune malit! Dine bed ni honni mane otimnu, notim mana ni jo Turo gi jo-Sidon, to dikoro ne giseloko chunygi, mi gibet piny ka girwako piende gugru, kendo gibukore buru.
14
Chieng’ Bura, Nyasaye nokumu malit moloyo kaka nokum Turo gi Sidon!
15
To in dala mar Kapernaum, iparo ni initing’ri malo nyaka e polo koso? Ooyo, ibiro boli piny, mana e Piny Joma Otho!”
16
Eka Yesu nowacho ni jopuonjrene niya, “Ng’ama owinjou, owinjo mana an, to ng’ama odagiu, to odagi mana Jal mane oora.”
17
Jopuonjre piero abiriyo gariyogo noduogo gi mor, kawacho niya, “Ruoth, kata mana jochiende bende winjowa ka wakwerogi e nyingi!”
18
Yesu nowachonigi ni, “Ne aneno ka Satan lwar a e polo, mana ka mil polo!
19
To ng’euru ni asemiyou teko duto mag Jasigu, kendo onge gima nohinyu ngang’!
20
To kik ubed mamor ni jochiende winjou, to beduru mamor mana nikech nyingu ondiki e polo.”
21
E sa nogo, Roho Maler nomiyo Yesu odoko mamor ahinya, mi owacho niya, “A Wuora, ma Ruodh polo gi piny, agoyoni erokamano nikech isepando wechegi ni joma riek kod joma osomo, to isenyisogi mana ji ajia. Adier Wuora, osetimore kamano, nikech mano e kaka ne long’oni.
22
“Wuora oseketo gik moko duto e lweta. To onge ng’ama ong’eyo Wuowi, mak mana Wuowi kod joma Wuowi omiyo ong’eye.”
23
Eka nolokore ir jopuonjrene, mowachonigi kar kendgi ni, “Un to, un johawi kuom neno gik munenogi!
24
Awachonu ni, jonabi kod ruodhi mang’eny ne jogombo neno gik ma koro unenogi, to ne ok ginyal neno, bende ne gigombo winjo gik ma uwinjogi, to ne ok ginyal winjo.”
25
Japuonj Chik moro ne dwaro temo Yesu, omiyo nochung’ mopenje niya, “Japuonj, ere gima datim mondo ayud ngima mochwere?”
26
Yesu nodwoke ka penje ni, “Ang’o mondiki e Muma? Ere gima isomo kanyo?”
27
Ng’atno nodwoko ni, “Nyaka iher Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kod paroni duto, kendo gi tekoni duto, kod riekoni duto. Bende nyaka iher wadu kaka iherori iwuon.”
28
Yesu nowacho ne ni, “Idwoko kare! Tim kamano, eka inibed mangima.”
29
To kaka ng’atno ne dwaro nyiso ni penjone riek, nomedo penjo Yesu ni, “Wadwa to en ng’a?”
30
Yesu nodwoke niya, “Ng’at moro ne lor koa Jerusalem, dhi Jeriko, mi nopo ka jomecho ogore kuome. Ne gimaye lepe, kendo gigoye, mi giweye kodwaro tho.
31
To jadolo moro bende noyudo oluwo yorno, to kane oneno ng’atno, nobaro moluwo bath yo komachielo.
32
Kamano ja-Lawi moro bende mane oyudo oluwo yorno, nonene, to okadho akadha.
33
To kane ja-Samaria moro ma bende noyudo nie wuoth ochopo kanyo, moneno ng’atno, nokeche.
34
Nosudo bute, moolo mo kod divai kuonde mohinyore, kendo otueyo. Eka noketo ng’atno e kanje owuon, mi otere e ot moro ma ji bworoe, kendo orite maber.
35
Kinyne nogolo pesa moko, mi omiyo wuon odno, kowacho ni, ‘Rit jali maber, to pesa duto ma imedo ritego, an awuon abiro chuli ka aduogo.’ ”
36
Bang’e Yesu nopenjo japuonj Chik cha niya, “Kuom ji adekgo, ere jal miparo ni notimo ka wadgi ng’at mane jomecho ogoyono?”
37
Nodwoko ni, “Jal mane otimone maberno.” Eka Yesu nowachone ni, “In bende dhi itim kamano.”
38
Kane Yesu kod jopuonjrene pod nie wuoth, ne odonjo e dala moro, mi dhako moro ma nyinge Maritha norwake e ode.
39
Dhakono ne nigi nyamin miluongo ni Maria. Nyamin mareno nobet piny e tiend Ruoth Yesu, kawinjo puonjne.
40
To chuny Maritha ne chandore nikech tich mang’eny mane otiyo, omiyo nodhi ir Yesu, mowachone ni, “Ruoth, ok ineye ni nyamera oweya atiyo mana kenda? Wachne mondo obi okonya!”
41
To Ruoth Yesu nodwoke niya, “Maritha, Maritha, iparori kendo ithagori gi weche mang’eny kayiem,
42
to gimoro achiel kende ema dwarore, kendo Maria ema oseyiero gino. En gima ber moloyo, kendo onge ng’ama nomaye.”Luka 10:1
Luka 10:2
Luka 10:3
Luka 10:4
Luka 10:5
Luka 10:6
Luka 10:7
Luka 10:8
Luka 10:9
Luka 10:10
Luka 10:11
Luka 10:12
Luka 10:13
Luka 10:14
Luka 10:15
Luka 10:16
Luka 10:17
Luka 10:18
Luka 10:19
Luka 10:20
Luka 10:21
Luka 10:22
Luka 10:23
Luka 10:24
Luka 10:25
Luka 10:26
Luka 10:27
Luka 10:28
Luka 10:29
Luka 10:30
Luka 10:31
Luka 10:32
Luka 10:33
Luka 10:34
Luka 10:35
Luka 10:36
Luka 10:37
Luka 10:38
Luka 10:39
Luka 10:40
Luka 10:41
Luka 10:42


Luka 1 / Luk 1
Luka 2 / Luk 2
Luka 3 / Luk 3
Luka 4 / Luk 4
Luka 5 / Luk 5
Luka 6 / Luk 6
Luka 7 / Luk 7
Luka 8 / Luk 8
Luka 9 / Luk 9
Luka 10 / Luk 10
Luka 11 / Luk 11
Luka 12 / Luk 12
Luka 13 / Luk 13
Luka 14 / Luk 14
Luka 15 / Luk 15
Luka 16 / Luk 16
Luka 17 / Luk 17
Luka 18 / Luk 18
Luka 19 / Luk 19
Luka 20 / Luk 20
Luka 21 / Luk 21
Luka 22 / Luk 22
Luka 23 / Luk 23
Luka 24 / Luk 24