A A A A A
×

Lietuvos Biblija

1 Samuelio 22

1
Dovydas, išėjęs iš ten, pabėgo į Adulamo olą. Tai išgirdę, jo broliai ir visi tėvo namai atėjo pas jį.
2
Žmonės, kurie buvo prislėgti, prasiskolinę ir nepatenkinti, rinkosi pas Dovydą; jis tapo jų viršininku. Su juo buvo apie keturis šimtus vyrų.
3
Iš ten Dovydas nuėjo į Moabo Micpą. Ir jis sakė Moabo karaliui: ‘‘Prašau, leisk mano tėvui ir motinai apsistoti pas jus, kol sužinosiu, ką Dievas darys su manimi’‘.
4
Jis paliko tėvus pas Moabo karalių; jie gyveno pas jį, kol Dovydas buvo tvirtovėje.
5
Pranašas Gadas tarė Dovydui: ‘‘Nepasilik kalnų tvirtovėje. Keliauk į Judo žemę’‘. Dovydas išėjo ir atėjo į Hereto mišką.
6
Saulius sužinojo, kad pasirodė Dovydas ir jo būrys. Tuo metu Saulius sėdėjo Gibėjos aukštumoje po medžiu, laikydamas ietį rankoje; visi jo tarnai stovėjo aplink jį.
7
Jis tarė savo tarnams: ‘‘Benjaminai, klausykite. Ar Jesės sūnus duos jums visiems laukų bei vynuogynų ir jus padarys tūkstantininkais ir šimtininkais,
8
kad jūs visi susimokėte prieš mane ir nebuvo nė vieno, kuris praneštų man, kad mano sūnus yra susitaręs su Jesės sūnumi? Tarp jūsų nėra nė vieno, kuris būtų manęs gailėjęsis ir man pranešęs, kad mano sūnus sukurstė mano tarną tykoti manęs, kaip šiandien matome’‘.
9
Tada edomitas Doegas, stovėjęs su Sauliaus tarnais, tarė: ‘‘Aš mačiau Jesės sūnų Nobe pas Ahitubo sūnų Ahimelechą,
10
kuris atsiklausė Viešpaties dėl jo, davė jam maisto ir filistino Galijoto kardą’‘.
11
Saulius pakvietė Ahitubo sūnų kunigą Ahimelechą ir visus jo tėvo namus, kunigus, buvusius Nobe. Jie visi atėjo pas Saulių.
12
Saulius tarė: ‘‘Paklausyk, Ahitubo sūnau’‘. Tas atsiliepė: ‘‘Aš čia, mano valdove’‘.
13
‘‘Kodėl tu ir Jesės sūnus susitarėte prieš mane? Tu davei jam duonos, kardą ir klausei Dievą dėl jo, kad jis tykotų manęs, kaip šiandien matome’‘.
14
Ahimelechas tarė karaliui: ‘‘Kuris iš tavo tarnų yra toks ištikimas, kaip Dovydas, karaliaus žentas, einąs ten, kur tu liepi, ir gerbiamas tavo namuose?
15
Argi aš tik tada pradėjau klausti Dievą dėl jo? Tebūna tai toli nuo manęs. Nekaltink, karaliau, savo tarno ir mano tėvo namų, nes tavo tarnas nežinojo apie tai nei daug, nei mažai’‘.
16
Karalius tarė: ‘‘Tu, Ahimelechai, ir visi tavo tėvo namai neišvengsite mirties’‘.
17
Karalius įsakė savo sargybai: ‘‘Nužudykite Viešpaties kunigus, nes jie yra su Dovydu; jie žinojo, kad jis pabėgo, bet man nepranešė’‘. Bet karaliaus tarnai nenorėjo žudyti Viešpaties kunigų.
18
Tada karalius tarė Doegui: ‘‘Eik tu ir nužudyk kunigus’‘. Tą dieną edomitas Doegas puolė ir nužudė aštuoniasdešimt penkis vyrus, nešiojusius lininį efodą.
19
Nobe jis kardu išžudė vyrus, moteris, vaikus, kūdikius, taip pat jaučius, asilus ir avis.
20
Ištrūko tik Abjataras, Ahitubo sūnaus Ahimelecho sūnus, ir pabėgo pas Dovydą.
21
Abjataras pranešė Dovydui, kad Saulius išžudė Viešpaties kunigus.
22
Dovydas tarė Abjatarui: ‘‘Pamatęs ten stovintį edomitą Doegą, aš žinojau, kad jis tikrai praneš Sauliui. Aš kaltas, kad žuvo tavo tėvo giminės.
23
Pasilik pas mane, nebijok. Kas ieško mano gyvybės, ieško ir tavo. Bet su manimi tu esi saugus’‘.
1 Samuelio 22:1
1 Samuelio 22:2
1 Samuelio 22:3
1 Samuelio 22:4
1 Samuelio 22:5
1 Samuelio 22:6
1 Samuelio 22:7
1 Samuelio 22:8
1 Samuelio 22:9
1 Samuelio 22:10
1 Samuelio 22:11
1 Samuelio 22:12
1 Samuelio 22:13
1 Samuelio 22:14
1 Samuelio 22:15
1 Samuelio 22:16
1 Samuelio 22:17
1 Samuelio 22:18
1 Samuelio 22:19
1 Samuelio 22:20
1 Samuelio 22:21
1 Samuelio 22:22
1 Samuelio 22:23
1 Samuelio 1 / 1Sam 1
1 Samuelio 2 / 1Sam 2
1 Samuelio 3 / 1Sam 3
1 Samuelio 4 / 1Sam 4
1 Samuelio 5 / 1Sam 5
1 Samuelio 6 / 1Sam 6
1 Samuelio 7 / 1Sam 7
1 Samuelio 8 / 1Sam 8
1 Samuelio 9 / 1Sam 9
1 Samuelio 10 / 1Sam 10
1 Samuelio 11 / 1Sam 11
1 Samuelio 12 / 1Sam 12
1 Samuelio 13 / 1Sam 13
1 Samuelio 14 / 1Sam 14
1 Samuelio 15 / 1Sam 15
1 Samuelio 16 / 1Sam 16
1 Samuelio 17 / 1Sam 17
1 Samuelio 18 / 1Sam 18
1 Samuelio 19 / 1Sam 19
1 Samuelio 20 / 1Sam 20
1 Samuelio 21 / 1Sam 21
1 Samuelio 22 / 1Sam 22
1 Samuelio 23 / 1Sam 23
1 Samuelio 24 / 1Sam 24
1 Samuelio 25 / 1Sam 25
1 Samuelio 26 / 1Sam 26
1 Samuelio 27 / 1Sam 27
1 Samuelio 28 / 1Sam 28
1 Samuelio 29 / 1Sam 29
1 Samuelio 30 / 1Sam 30
1 Samuelio 31 / 1Sam 31