A A A A A
Lietuvos Biblija

1 Samuelio 111
Amonitas Nahašas atžygiavo ir apsupo Jabeš Gileadą. Tada Jabešo gyventojai sakė Nahašui: ‘‘Sudarykime sandorą, ir mes tau tarnausime’‘.
2
Amonitas Nahašas jiems atsakė: ‘‘Aš sudarysiu su jumis sandorą su tokia sąlyga: kiekvienam iš jūsų išdursiu dešinę akį ir taip pažeminsiu visą Izraelį’‘.
3
Jabešo vyresnieji jam tarė: ‘‘Duok mums septynias dienas, kad galėtume pasiųsti pasiuntinius į visą Izraelio kraštą. Jei nerasime, kas mus išgelbėtų, mes tau pasiduosime’‘.
4
Kai pasiuntiniai atvyko į Gibėją, kur gyveno Saulius, ir pranešė šiuos žodžius žmonėms, visi žmonės pakėlė balsus ir verkė.
5
Tuo metu Saulius grįžo iš lauko su savo jaučiais. Jis paklausė: ‘‘Kas atsitiko, kad žmonės verkia?’‘ Ir jie papasakojo jam žinias iš Jabešo.
6
Kai jis tai išgirdo, Dievo Dvasia nužengė ant Sauliaus ir jis užsidegė dideliu pykčiu.
7
Jis iškinkė jungą jaučių ir, juos sukapojęs, išsiuntinėjo gabalus po visą Izraelio kraštą, sakydamas: ‘‘Kas neis su Sauliumi ir Samueliu, taip bus padaryta jo jaučiams’‘. Viešpaties baimė apėmė tautą, ir jie atėjo visi kaip vienas.
8
Kai jis suskaičiavo juos Bezeke, izraelitų buvo trys šimtai tūkstančių, o Judo vyrų­trisdešimt tūkstančių.
9
Atvykusiems pasiuntiniams jie tarė: ‘‘Rytoj, kai saulė pradės kaitinti, jūs sulauksite pagalbos’‘. Pasiuntiniai sugrįžę pranešė apie tai Jabešo gyventojams, ir jie visi pradžiugo.
10
Jabešo vyrai sakė: ‘‘Rytoj pasiduosime jums, ir jūs galėsite daryti su mumis, ką norėsite’‘.
11
Kitą dieną Saulius suskirstė vyrus į tris būrius ir rytinės sargybos metu jie įsiveržė į stovyklą ir žudė amonitus, iki pradėjo kaitinti saulė. O likusieji buvo taip išblaškyti, kad dviejų neliko kartu.
12
Izraelitai klausė Samuelio: ‘‘Kas yra tie, kurie sakė: ‘Ar Saulius mums karalius?’ Atveskite juos mums, kad mes juos nužudytume’‘.
13
Saulius tarė: ‘‘Nė vienas nebus nužudytas šiandien, nes šiandien Viešpats išgelbėjo Izraelį’‘.
14
Po to Samuelis tarė tautai: ‘‘Eikime į Gilgalą ir ten atnaujinkime karalystę’‘.
15
Visa tauta nuėjo į Gilgalą. Jie ten paskelbė Saulių karaliumi Viešpaties akivaizdoje ir aukojo padėkos aukas Viešpačiui. Ir labai džiaugėsi ten Saulius ir visi izraelitai.