A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Apreiškimas Jonui 9

1
Ir sutrimitavo penktasis angelas. Aš išvydau žvaigždę, nukritusią iš dangaus žemėn. Jai buvo duotas raktas nuo bedugnės šulinio.
2
Ji atidarė bedugnės šulinį, ir išsiveržė dūmai iš šulinio, tarytum iš milžiniškos krosnies. Ir aptemo saulė ir oras nuo šulinio dūmų,
3
o iš dūmų pasipylė žemėn skėriai, kuriems buvo duota galia, kaip turi galią žemės skorpionai.
4
Jiems buvo įsakyta nekenkti žemės žolei, nei jokiam žalumynui, nei jokiam medžiui, o vien tik žmonėms, kurie neturi savo kaktose Dievo antspaudo.
5
Ir jiems buvo leista ne žudyti žmones, bet kankinti penkis mėnesius; jų kankinimas it kankinimas skorpiono, kai jis įgelia žmogų.
6
Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų.
7
Skėrių išvaizda panaši į žirgų, parengtų kautynėms. Ant jų galvų tartum vainikai, panašūs į auksą, o jų veidai­tartum žmonių veidai;
8
jie turėjo plaukus, panašius į moterų plaukus, o jų dantys buvo lyg liūtų dantys.
9
Jie turėjo šarvus tarsi geležinius krūtinšarvius, o jų sparnų garsas buvo kaip bildesys daugybės vežimų ir arklių, bėgančių į mūšį.
10
Jie turi uodegas, panašias į skorpionų, ir geluonis uodegose. Jie turi valdžią kenkti žmonėms per penkis mėnesius.
11
Jie turi sau karalių, bedugnės angelą, kurio vardas hebrajiškai Abadonas, o graikiškai tas vardas Apolionas.
12
Pirmoji neganda praėjo; štai iš paskos eina dar dvi negandos.
13
Ir sutrimitavo šeštasis angelas. Aš išgirdau balsą nuo keturių ragų auksinio aukuro, stovinčio Dievo akivaizdoje.
14
Jis sakė šeštajam angelui, turinčiam trimitą: ‘‘Paleisk keturis angelus, kurie yra surišti prie didžiosios Eufrato upės!’‘
15
Ir buvo atrišti keturi angelai, paruošti nustatytai valandai, dienai, mėnesiui ir metams išžudyti trečdalį žmonių.
16
Jų kariuomenės skaičius,­aš išgirdau skaičių,­buvo du miriadai miriadų.
17
Taigi aš mačiau regėjime žirgus ir raitelius su krūtinšarviais, ugniaspalviais, violetiniais ir geltonais; žirgų galvos atrodė kaip liūtų galvos, o iš jų nasrų veržėsi ugnis, dūmai ir siera.
18
Trečdalis žmonių žuvo nuo šitų trijų piktenybių­nuo ugnies, dūmų ir sieros, besiveržiančių iš jų nasrų.
19
Mat jų galia buvo jų nasruose ir jų uodegose. Jų uodegos panašios į gyvates ir turi galvas, kuriomis kenkia.
20
Bet likusieji žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių išžudyti, neatgailavo dėl savo rankų darbų, kad nebegarbintų demonų ir auksinių, sidabrinių, žalvarinių, akmeninių ir medinių stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti.
21
Jie taip pat neatgailavo dėl savo žmogžudysčių, žyniavimų, ištvirkavimų ir vagysčių.
Apreiškimas Jonui 9:1
Apreiškimas Jonui 9:2
Apreiškimas Jonui 9:3
Apreiškimas Jonui 9:4
Apreiškimas Jonui 9:5
Apreiškimas Jonui 9:6
Apreiškimas Jonui 9:7
Apreiškimas Jonui 9:8
Apreiškimas Jonui 9:9
Apreiškimas Jonui 9:10
Apreiškimas Jonui 9:11
Apreiškimas Jonui 9:12
Apreiškimas Jonui 9:13
Apreiškimas Jonui 9:14
Apreiškimas Jonui 9:15
Apreiškimas Jonui 9:16
Apreiškimas Jonui 9:17
Apreiškimas Jonui 9:18
Apreiškimas Jonui 9:19
Apreiškimas Jonui 9:20
Apreiškimas Jonui 9:21
Apreiškimas Jonui 1 / ApJo 1
Apreiškimas Jonui 2 / ApJo 2
Apreiškimas Jonui 3 / ApJo 3
Apreiškimas Jonui 4 / ApJo 4
Apreiškimas Jonui 5 / ApJo 5
Apreiškimas Jonui 6 / ApJo 6
Apreiškimas Jonui 7 / ApJo 7
Apreiškimas Jonui 8 / ApJo 8
Apreiškimas Jonui 9 / ApJo 9
Apreiškimas Jonui 10 / ApJo 10
Apreiškimas Jonui 11 / ApJo 11
Apreiškimas Jonui 12 / ApJo 12
Apreiškimas Jonui 13 / ApJo 13
Apreiškimas Jonui 14 / ApJo 14
Apreiškimas Jonui 15 / ApJo 15
Apreiškimas Jonui 16 / ApJo 16
Apreiškimas Jonui 17 / ApJo 17
Apreiškimas Jonui 18 / ApJo 18
Apreiškimas Jonui 19 / ApJo 19
Apreiškimas Jonui 20 / ApJo 20
Apreiškimas Jonui 21 / ApJo 21
Apreiškimas Jonui 22 / ApJo 22