A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jozuės 6

1
Tuo tarpu Jerichas buvo aklinai užsidaręs dėl izraelitų; niekas neišeidavo ir neįeidavo.
2
Viešpats tarė Jozuei: ‘‘Žiūrėk, Aš atidaviau į tavo rankas Jerichą, jo karalių ir stiprius karo vyrus.
3
Visi kariai turi apeiti aplink miestą kas dieną po vieną kartą. Taip darykite šešias dienas.
4
Septyni kunigai turi nešti skrynios priekyje septynis avino rago trimitus. Septintą dieną turite apeiti miestą septynis kartus, kunigams trimituojant.
5
Išgirdę ilgą trimito garsą, visi žmonės turi garsiai šaukti. Tada sugrius miesto sienos, ir kiekvienas galės įsiveržti į miestą ten, kur stovi’‘.
6
Jozuė, Nūno sūnus, pasišaukęs kunigus, tarė: ‘‘Paimkite Sandoros skrynią, ir septyni kunigai tegul neša septynis avino rago trimitus Viešpaties skrynios priekyje’‘.
7
O žmonėms tarė: ‘‘Eikite aplink miestą, o ginkluotieji teeina Viešpaties skrynios priekyje’‘.
8
Jozuei tai pasakius, septyni kunigai, trimituodami septyniais avino rago trimitais Viešpaties akivaizdoje, ėjo Viešpaties Sandoros skrynios priekyje.
9
Ginkluotieji žygiavo priekyje kunigų, kurie pūtė trimitus, o likusieji ėjo paskui skrynią.
10
Jozuė įsakė tautai: ‘‘Jums nevalia šaukti nė kalbėti, iki aš jums pasakysiu: ‘Šaukite!’ Tada jūs turėsite šaukti’‘.
11
Viešpaties skrynia buvo apnešta aplink miestą. Apėję aplinkui vieną kartą, jie sugrįžo į stovyklą ir nakvojo joje.
12
Jozuei atsikėlus anksti rytą, kunigai paėmė Viešpaties Sandoros skrynią,
13
septyni kunigai septyniais avino rago trimitais trimitavo, eidami Viešpaties skrynios priekyje, ginkluotieji žygiavo pirma jų, o likusieji ėjo paskui Viešpaties skrynią, trimitų garsams skambant.
14
Antrą dieną jie taip pat apėjo miestą vieną kartą ir sugrįžo į stovyklą. Taip jie darė šešias dienas.
15
Septintą dieną atsikėlę anksti, auštant, tokiu pat būdu apėjo miestą septynis kartus.
16
Septintą kartą, kai kunigai pūtė trimitus, Jozuė tarė tautai: ‘‘Šaukite! Viešpats jums atidavė miestą!
17
Miestas ir visa, kas jame yra, bus sunaikinta Viešpaties garbei. Tik paleistuvė Rahaba liks gyva su visais, kurie yra jos namuose, nes ji paslėpė pasiuntinius, kuriuos buvome išsiuntę.
18
Kas skirta sunaikinti, jūs nepasisavinkite, kad nebūtumėte prakeikti ir taip neužtrauktumėte Izraelio stovyklai prakeikimo ir nelaimės.
19
Visas sidabras bei auksas ir variniai bei geležiniai indai yra Viešpačiui pašvęsti; visa tai Viešpaties iždui’‘.
20
Pučiant trimitams, tauta pradėjo garsiai šaukti, ir sienos sugriuvo. Kariai įsiveržė ir užėmė miestą.
21
Jie išžudė visus, kas buvo mieste: vyrus ir moteris, jaunus ir senus, jaučius, avis ir asilus.
22
Vyrams, kurie žvalgė kraštą, Jozuė įsakė: ‘‘Eikite į paleistuvės namus, iš jų išveskite moterį ir visus, kurie yra jos namuose, kaip jai prisiekėte’‘.
23
Jaunuoliai, buvę žvalgais, išvedė Rahabą, jos tėvą, motiną, brolius ir visus, kurie buvo namuose; jie išvedė visus jos giminaičius ir paliko juos už Izraelio stovyklos ribų.
24
Miestą ir visa, kas buvo jame, jie sudegino. Tik sidabrą bei auksą ir varinius bei geležinius indus jie padėjo Viešpaties namų iždui.
25
Paleistuvę Rahabą ir jos tėvo namus bei visus, kurie buvo su ja, Jozuė paliko gyvus. Taip ji liko gyventi tarp Izraelio iki šios dienos, nes paslėpė pasiuntinius, kuriuos Jozuė išsiuntė išžvalgyti Jerichą.
26
Tuo metu Jozuė paskelbė, prisiekdamas: ‘‘Prakeiktas bus Viešpaties akivaizdoje tas, kuris atstatys Jericho miestą! Už pamatus užmokės savo pirmagimiu, o už vartus­jauniausiuoju’‘.
27
Viešpats buvo su Jozue, ir garsas apie jį pasklido po visą šalį.
Jozuės 6:1
Jozuės 6:2
Jozuės 6:3
Jozuės 6:4
Jozuės 6:5
Jozuės 6:6
Jozuės 6:7
Jozuės 6:8
Jozuės 6:9
Jozuės 6:10
Jozuės 6:11
Jozuės 6:12
Jozuės 6:13
Jozuės 6:14
Jozuės 6:15
Jozuės 6:16
Jozuės 6:17
Jozuės 6:18
Jozuės 6:19
Jozuės 6:20
Jozuės 6:21
Jozuės 6:22
Jozuės 6:23
Jozuės 6:24
Jozuės 6:25
Jozuės 6:26
Jozuės 6:27
Jozuės 1 / Joz 1
Jozuės 2 / Joz 2
Jozuės 3 / Joz 3
Jozuės 4 / Joz 4
Jozuės 5 / Joz 5
Jozuės 6 / Joz 6
Jozuės 7 / Joz 7
Jozuės 8 / Joz 8
Jozuės 9 / Joz 9
Jozuės 10 / Joz 10
Jozuės 11 / Joz 11
Jozuės 12 / Joz 12
Jozuės 13 / Joz 13
Jozuės 14 / Joz 14
Jozuės 15 / Joz 15
Jozuės 16 / Joz 16
Jozuės 17 / Joz 17
Jozuės 18 / Joz 18
Jozuės 19 / Joz 19
Jozuės 20 / Joz 20
Jozuės 21 / Joz 21
Jozuės 22 / Joz 22
Jozuės 23 / Joz 23
Jozuės 24 / Joz 24