A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Pakartoto Įstatymo 111
‘‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visada vykdyk Jo įsakymus, įstatymus, nuostatus bei paliepimus.
2
Kalbu ne jūsų vaikams, kurie nematė ir nepažino Viešpaties, jūsų Dievo, drausmės ir Jo didybės, ir Jo ištiestos galingos rankos,
3
Jo ženklų ir darbų, padarytų faraonui, Egipto karaliui, ir visam jo kraštui,
4
visai egiptiečių kariuomenei, žirgams ir kovos vežimams, kai juos užliejo Raudonosios jūros vanduo, besivejant jus, ir Viešpats juos sunaikino,
5
ir kaip Jis jums padėjo dykumoje, iki atėjote į šitą vietą,
6
ir ką Jis padarė Rubeno sūnaus Eliabo dviem sūnums Datanui ir Abiramui, kuriuos atsivėrusi žemė prarijo su šeimomis, palapinėmis ir visu jų lobiu.
7
Jūsų akys matė visus didingus Viešpaties darbus, kuriuos Jis padarė.
8
Vykdykite visus Jo paliepimus, kuriuos jums šiandien skelbiu, kad būtumėte tvirti užimti ir paveldėti žemę, į kurią einate,
9
ir kad ilgai gyventumėte žemėje, plūstančioje pienu ir medumi, kurią Viešpats su priesaika pažadėjo jūsų tėvams ir jų palikuonims.
10
Žemė, kurios paveldėti einate, yra ne tokia kaip Egipto žemė, iš kurios išėjote, kurioje pasėtą sėklą laistėte savo rankomis atneštu vandeniu kaip daržą.
11
Žemė, į kurią einate, yra kalnų ir slėnių šalis, kurią laisto dangaus lietus,
12
Viešpats, jūsų Dievas, visada aprūpina ją, Jo akys stebi ją ištisus metus.
13
Jei klausysite mano įsakymų, kuriuos šiandien jums duodu, mylėsite Viešpatį, savo Dievą, ir Jam tarnausite visa širdimi ir visa siela,
14
Jis duos žemei lietaus reikiamu metu: ankstyvąjį lietų ir vėlyvąjį lietų; suvalysi javus, vynuoges ir aliejų.
15
Jis duos tavo gyvuliams žolės laukuose; ir tu valgysi, ir pasisotinsi.
16
Saugokitės, kad jūsų širdys nebūtų apgautos, nenuklyskite, netarnaukite svetimiems dievams ir jų negarbinkite.
17
Nes tada užsirūstinęs Viešpats uždarys dangų, kad nebebūtų lietaus, ir žemė neduos derliaus, ir jūs greitai pražūsite toje geroje žemėje, kurią Viešpats jums duoda.
18
Įsidėkite šiuos žodžius į savo širdį ir sielą, nešiokite juos kaip ženklą ant rankų ir ant kaktos.
19
Mokykite jų savo vaikus, kalbėkite apie juos, sėdėdami namuose, eidami keliu, guldami ir keldamiesi.
20
Užrašykite juos ant savo namų durų staktų ir ant vartų,
21
kad jūs ir jūsų vaikai gyventų krašte, kurį Viešpats jūsų tėvams prisiekė duoti, kol dangus bus virš žemės.
22
Jei uoliai laikysitės šių paliepimų, juos vykdysite, mylėsite Viešpatį, savo Dievą, vaikščiosite Jo keliais ir glausitės prie Jo,
23
Viešpats išvys visas šitas tautas pirma jūsų. Jūs nugalėsite jas, nors jos už jus didesnės ir galingesnės.
24
Kiekviena vieta, kur jūsų koja atsistos, bus jūsų. Nuo dykumų ir Libano, nuo didžiosios Eufrato upės iki Vakarų jūros tęsis jūsų sienos.
25
Nė vienas neatsilaikys prieš jus; Viešpats, jūsų Dievas, sukels baimę ir išgąstį visuose kraštuose, į kuriuos tik įžengsite, kaip jums pažadėjo.
26
Štai aš padedu prieš jus šiandien palaiminimą ir prakeikimą.
27
Palaiminimą­jei klausysite Viešpaties, savo Dievo, įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu;
28
prakeikimą­jei neklausysite Viešpaties, savo Dievo įsakymų, nukrypsite nuo kelio, kurį šiandien jums rodau, ir seksite svetimus dievus, kurių nepažįstate.
29
Kai Viešpats, jūsų Dievas, įves jus į žemę, kurią dabar einate užimti, paskelbkite palaiminimą nuo Garizimo, o prakeikimą­ nuo Ebalo kalno,
30
kurie yra vakarinėje Jordano pusėje, kanaaniečių žemėje, ties Gilgalu, slėnyje prie Morės ąžuolo.
31
Jūs pereisite per Jordaną užimti žemes, kurias Viešpats, jūsų Dievas, jums duos, ir jūs užimsite jas ir apsigyvensite jose.
32
Vykdykite įsakymus ir paliepimus, kuriuos šiandien skelbiu jums’‘.Pakartoto Įstatymo 11:1

Pakartoto Įstatymo 11:2

Pakartoto Įstatymo 11:3

Pakartoto Įstatymo 11:4

Pakartoto Įstatymo 11:5

Pakartoto Įstatymo 11:6

Pakartoto Įstatymo 11:7

Pakartoto Įstatymo 11:8

Pakartoto Įstatymo 11:9

Pakartoto Įstatymo 11:10

Pakartoto Įstatymo 11:11

Pakartoto Įstatymo 11:12

Pakartoto Įstatymo 11:13

Pakartoto Įstatymo 11:14

Pakartoto Įstatymo 11:15

Pakartoto Įstatymo 11:16

Pakartoto Įstatymo 11:17

Pakartoto Įstatymo 11:18

Pakartoto Įstatymo 11:19

Pakartoto Įstatymo 11:20

Pakartoto Įstatymo 11:21

Pakartoto Įstatymo 11:22

Pakartoto Įstatymo 11:23

Pakartoto Įstatymo 11:24

Pakartoto Įstatymo 11:25

Pakartoto Įstatymo 11:26

Pakartoto Įstatymo 11:27

Pakartoto Įstatymo 11:28

Pakartoto Įstatymo 11:29

Pakartoto Įstatymo 11:30

Pakartoto Įstatymo 11:31

Pakartoto Įstatymo 11:32Pakartoto Įstatymo 1 / PaĮs 1

Pakartoto Įstatymo 2 / PaĮs 2

Pakartoto Įstatymo 3 / PaĮs 3

Pakartoto Įstatymo 4 / PaĮs 4

Pakartoto Įstatymo 5 / PaĮs 5

Pakartoto Įstatymo 6 / PaĮs 6

Pakartoto Įstatymo 7 / PaĮs 7

Pakartoto Įstatymo 8 / PaĮs 8

Pakartoto Įstatymo 9 / PaĮs 9

Pakartoto Įstatymo 10 / PaĮs 10

Pakartoto Įstatymo 11 / PaĮs 11

Pakartoto Įstatymo 12 / PaĮs 12

Pakartoto Įstatymo 13 / PaĮs 13

Pakartoto Įstatymo 14 / PaĮs 14

Pakartoto Įstatymo 15 / PaĮs 15

Pakartoto Įstatymo 16 / PaĮs 16

Pakartoto Įstatymo 17 / PaĮs 17

Pakartoto Įstatymo 18 / PaĮs 18

Pakartoto Įstatymo 19 / PaĮs 19

Pakartoto Įstatymo 20 / PaĮs 20

Pakartoto Įstatymo 21 / PaĮs 21

Pakartoto Įstatymo 22 / PaĮs 22

Pakartoto Įstatymo 23 / PaĮs 23

Pakartoto Įstatymo 24 / PaĮs 24

Pakartoto Įstatymo 25 / PaĮs 25

Pakartoto Įstatymo 26 / PaĮs 26

Pakartoto Įstatymo 27 / PaĮs 27

Pakartoto Įstatymo 28 / PaĮs 28

Pakartoto Įstatymo 29 / PaĮs 29

Pakartoto Įstatymo 30 / PaĮs 30

Pakartoto Įstatymo 31 / PaĮs 31

Pakartoto Įstatymo 32 / PaĮs 32

Pakartoto Įstatymo 33 / PaĮs 33

Pakartoto Įstatymo 34 / PaĮs 34