English
A A A A A
×
Lietuvos Biblija
Apaštalų Darbai 25
1
Atvykęs į provinciją, Festas po trijų dienų nukeliavo iš Cezarėjos į Jeruzalę.
2
Ten į jį kreipėsi vyriausiasis kunigas ir žydų didikai, kaltindami Paulių, įkalbinėjo
3
ir prašė malonės atsiųsti jį į Jeruzalę, klastingai galvodami kelyje jį nužudyti.
4
Bet Festas atsakė, kad Paulius turįs būti saugomas Cezarėjoje. Be to, jis pats ketinąs netrukus ten grįžti.
5
‘‘Tegul jūsų įgaliotiniai,­tęsė jis,­keliauja kartu ir, jei tas vyras kuo nors nusikaltęs, tekaltina jį’‘.
6
Pabuvęs tarp jų daugiau kaip dešimt dienų, jis sugrįžo į Cezarėją. Kitą dieną, atsisėdęs į teismo krasę, liepė atvesti Paulių.
7
Vos tik pasirodžiusį apstojo jį iš Jeruzalės atvykę žydai, primesdami daug sunkių kaltinimų, kurių neįstengė įrodyti.
8
Paulius gynėsi: ‘‘Aš nieku nenusikaltęs nei žydų Įstatymui, nei šventyklai, nei ciesoriui’‘.
9
Norėdamas parodyti palankumą žydams, Festas paklausė Paulių: ‘‘Ar nori keliauti į Jeruzalę ir ten mano akivaizdoje būti teisiamas dėl šių dalykų?’‘
10
Paulius atsakė: ‘‘Aš stoviu prieš ciesoriaus teismą ir ten privalau būti teisiamas. Žydams aš nepadariau nieko pikto, kaip tu pats puikiai žinai.
11
Jei esu nusikaltęs ir padaręs ką nors verta mirties, neatsisakau mirti. Bet jeigu jų metami kaltinimai nepagrįsti, niekas negali jiems manęs išduoti. Aš šaukiuosi ciesoriaus!’‘
12
Tada Festas, pasitaręs su savo taryba, paskelbė: ‘‘Šaukiesi ciesoriaus­eisi pas ciesorių!’‘
13
Praslinkus kelioms dienoms, karalius Agripa ir Berenikė atvyko į Cezarėją Festo pasveikinti.
14
Jiems ten būnant nemažai dienų, Festas supažindino karalių su Pauliaus byla ir papasakojo: ‘‘Feliksas paliko įkalintą vieną vyrą.
15
Kai buvau Jeruzalėje, aukštieji kunigai ir žydų vyresnieji kreipėsi į mane, kaltindami jį ir reikalaudami pasmerkti.
16
Aš jiems atsakiau, kad romėnai neturi papročio pasmerkti kokį nors žmogų, nedavę kaltinamajam galimybės stoti savo kaltintojų akivaizdoje ir gintis nuo kaltinimų.
17
Jiems čia atvykus, aš nedelsdamas rytojaus dieną atsisėdau į teismo krasę ir liepiau atvesti tą vyrą.
18
Prieš jį atsistoję kaltintojai nenurodė jokio nusikaltimo, kokio buvau tikėjęsis.
19
Jie vien tik ginčijosi ir jam prikaišiojo dėl kai kurių savo religijos klausimų ir dėl kažkokio mirusio Jėzaus, kurį Paulius tvirtino esant gyvą.
20
Dvejodamas, kaip išspręsti tokius klausimus, paklausiau, ar jis nenorėtų vykti į Jeruzalę ir ten būti dėl šito teisiamas.
21
Bet Paulius pareikalavo, kad jo byla būtų perduota Augusto žiniai. Todėl įsakiau jį toliau kalinti, kol išsiųsiu pas ciesorių’‘.
22
Agripa tarė Festui: ‘‘Aš ir pats norėčiau pasiklausyti to žmogaus’‘. Anas atsakė: ‘‘Galėsi rytoj pasiklausyti’‘.
23
Rytojaus dieną, kai Agripa ir Berenikė atėjo su didele iškilme ir įžengė į salę kartu su tribūnais ir miesto didžiūnais, Festui įsakius, buvo atvestas Paulius.
24
Festas prabilo: ‘‘Karaliau Agripa ir visi čia esantys vyrai! Jūs matote žmogų, dėl kurio visa daugybė žydų kreipėsi į mane Jeruzalėje ir čia, šaukdami, kad jo negalima palikti gyvo.
25
Bet aš nustačiau, kad jis nėra padaręs nieko, kas būtų baustina mirtimi. Jam šaukiantis Augusto, nusprendžiau jį ten pasiųsti.
26
Tačiau nežinau nieko tikro, ką turėčiau parašyti valdovui. Todėl iškviečiau jį jūsų akivaizdon, ypač tavo, karaliau Agripa, kad, jį apklausęs, žinočiau, ką turiu parašyti.
27
Mat, man rodos, neprotinga siųsti kalinį, nenurodant kaltinimų’‘.
Apaštalų Darbai 25:1
Apaštalų Darbai 25:2
Apaštalų Darbai 25:3
Apaštalų Darbai 25:4
Apaštalų Darbai 25:5
Apaštalų Darbai 25:6
Apaštalų Darbai 25:7
Apaštalų Darbai 25:8
Apaštalų Darbai 25:9
Apaštalų Darbai 25:10
Apaštalų Darbai 25:11
Apaštalų Darbai 25:12
Apaštalų Darbai 25:13
Apaštalų Darbai 25:14
Apaštalų Darbai 25:15
Apaštalų Darbai 25:16
Apaštalų Darbai 25:17
Apaštalų Darbai 25:18
Apaštalų Darbai 25:19
Apaštalų Darbai 25:20
Apaštalų Darbai 25:21
Apaštalų Darbai 25:22
Apaštalų Darbai 25:23
Apaštalų Darbai 25:24
Apaštalų Darbai 25:25
Apaštalų Darbai 25:26
Apaštalų Darbai 25:27
Apaštalų Darbai 1 / ApDa 1
Apaštalų Darbai 2 / ApDa 2
Apaštalų Darbai 3 / ApDa 3
Apaštalų Darbai 4 / ApDa 4
Apaštalų Darbai 5 / ApDa 5
Apaštalų Darbai 6 / ApDa 6
Apaštalų Darbai 7 / ApDa 7
Apaštalų Darbai 8 / ApDa 8
Apaštalų Darbai 9 / ApDa 9
Apaštalų Darbai 10 / ApDa 10
Apaštalų Darbai 11 / ApDa 11
Apaštalų Darbai 12 / ApDa 12
Apaštalų Darbai 13 / ApDa 13
Apaštalų Darbai 14 / ApDa 14
Apaštalų Darbai 15 / ApDa 15
Apaštalų Darbai 16 / ApDa 16
Apaštalų Darbai 17 / ApDa 17
Apaštalų Darbai 18 / ApDa 18
Apaštalų Darbai 19 / ApDa 19
Apaštalų Darbai 20 / ApDa 20
Apaštalų Darbai 21 / ApDa 21
Apaštalų Darbai 22 / ApDa 22
Apaštalų Darbai 23 / ApDa 23
Apaštalų Darbai 24 / ApDa 24
Apaštalų Darbai 25 / ApDa 25
Apaštalų Darbai 26 / ApDa 26
Apaštalų Darbai 27 / ApDa 27
Apaštalų Darbai 28 / ApDa 28