English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Apaštalų Darbai 15

1
Kai kurie, atvykę iš Judėjos, ėmė mokyti brolius: ‘‘Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti’‘.
2
Kilo nemažas vaidas ir ginčas tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie kiti iš anų nuvyktų dėl šio klausimo į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius.
3
Bažnyčios aprūpinti, jie iškeliavo per Finikiją ir Samariją, pasakodami apie pagonių atsivertimą, ir tuo padarė didelį džiaugsmą visiems broliams.
4
Atvykę į Jeruzalę, jie buvo priimti bažnyčios, apaštalų bei vyresniųjų ir pranešė jiems, ką Dievas kartu su jais nuveikė.
5
Tuomet pakilo kai kurie įtikėjusieji iš fariziejų partijos ir tarė: ‘‘Juos reikia apipjaustyti ir įsakyti, kad laikytųsi Mozės Įstatymo’‘.
6
Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti.
7
Įsiliepsnojus ilgam ginčui, Petras pakilo ir kreipėsi į juos: ‘‘Vyrai broliai, jūs žinote, kad Dievas jau nuo senų dienų išsirinko mane iš jūsų, kad pagonys iš mano lūpų išgirstų Evangelijos žodį ir įtikėtų.
8
Ir Dievas, kuris pažįsta žmonių širdis, paliudijo jų naudai, duodamas jiems Šventąją Dvasią kaip ir mums.
9
Jis nepadarė skirtumo tarp mūsų ir jų, tikėjimu nuskaistindamas jų širdis.
10
Tad kodėl gundote Dievą ir kraunate ant mokinių sprando jungą, kurio nei mūsų tėvai, nei mes patys negalėjome panešti?
11
Juk mes tikime, kad Viešpaties Jėzaus Kristaus malone būsime išgelbėti kaip ir jie’‘.
12
Tada visas susirinkimas nutilo ir ėmė klausytis Barnabo bei Pauliaus pasakojimo, kokių ženklų ir stebuklų per juos Dievas padarė tarp pagonių.
13
Kai jie nutilo, atsiliepė Jokūbas ir tarė: ‘‘Vyrai broliai, paklausykite manęs!
14
Simonas papasakojo, kaip Dievas pirmą kartą aplankė pagonis, kad išsirinktų iš jų savo vardui žmones.
15
Čia dera pranašų žodžiai, kaip parašyta:
16
‘Paskui sugrįšiu ir vėl atstatysiu sugriuvusią Dovydo palapinę. Aš prikelsiu ją iš griuvėsių ir vėl ją išskleisiu,
17
kad ieškotų Viešpaties ir visi kiti žmonės, visi pagonys, kuriems skelbiamas mano vardas,­sako Viešpats, visa tai darantis’.
18
Nuo amžių Dievui žinomi visi Jo darbai.
19
Todėl aš manau, kad į Dievą atsivertusių pagonių nereikia apsunkinti,
20
o tik jiems parašyti, jog susilaikytų nuo susiteršimo stabais, nuo ištvirkavimo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir kraujo.
21
Juk Mozė kiekviename mieste nuo senų laikų turi savo skelbėjų ir kas sabatą yra skaitomas sinagogose’‘.
22
Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti į Antiochiją iš savųjų išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu: Judą, vadinamą Barsabu, ir Silą, kurie buvo vadovaujantys tarp brolių.
23
Jiems įteikė tokį raštą: ‘‘Apaštalai, vyresnieji ir broliai siunčia sveikinimą broliams, kilusiems iš pagonių Antiochijoje, Sirijoje bei Kilikijoje.
24
Sužinoję, kad kai kurie iš mūsų nuvykę savo kalbomis sukėlė jums nerimo ir sujaukė jūsų sielas, liepdami apsipjaustyti ir laikytis Įstatymo,
25
mes susirinkę vieningai nusprendėme pasiųsti pas jus išrinktus vyrus su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi,
26
kurie už mūsų Viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas.
27
Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie jums tą patį praneš žodžiu.
28
Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina:
29
susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki!’‘
30
Išsiųstieji, atvykę į Antiochiją, sukvietė bendruomenę ir įteikė laišką.
31
Skaitydami šie džiaugėsi paguoda.
32
Judas ir Silas, būdami pranašai, gausiais žodžiais skatino ir stiprino brolius.
33
Pabuvę ten kurį laiką, jie buvo brolių išleisti ramybėje pas apaštalus.
34
Bet Silas nusprendė ten pasilikti.
35
Paulius su Barnabu taip pat pasiliko Antiochijoje, kartu su daugeliu kitų mokydami ir pamokslaudami Viešpaties žodį.
36
Po kiek laiko Paulius tarė Barnabui: ‘‘Grįžkime, aplankykime brolius visuose miestuose, kur skelbėme Viešpaties žodį, ir pažiūrėkime, kaip jiems sekasi’‘.
37
Barnabas norėjo pasiimti kartu ir Joną, vadinamą Morkumi,
38
bet Paulius manė būsiant geriau neimti tokio, kuris Pamfilijoje buvo nuo jų pasitraukęs ir nesidarbavo su jais.
39
Kilo toks smarkus ginčas, kad jie vienas nuo kito atsiskyrė. Barnabas, pasiėmęs Morkų, išplaukė į Kiprą,
40
o Paulius, pasirinkęs Silą, iškeliavo, brolių patikėtas Viešpaties malonei.
41
Jis leidosi per Siriją ir Kilikiją, stiprindamas bažnyčias.
Apaštalų Darbai 15:1
Apaštalų Darbai 15:2
Apaštalų Darbai 15:3
Apaštalų Darbai 15:4
Apaštalų Darbai 15:5
Apaštalų Darbai 15:6
Apaštalų Darbai 15:7
Apaštalų Darbai 15:8
Apaštalų Darbai 15:9
Apaštalų Darbai 15:10
Apaštalų Darbai 15:11
Apaštalų Darbai 15:12
Apaštalų Darbai 15:13
Apaštalų Darbai 15:14
Apaštalų Darbai 15:15
Apaštalų Darbai 15:16
Apaštalų Darbai 15:17
Apaštalų Darbai 15:18
Apaštalų Darbai 15:19
Apaštalų Darbai 15:20
Apaštalų Darbai 15:21
Apaštalų Darbai 15:22
Apaštalų Darbai 15:23
Apaštalų Darbai 15:24
Apaštalų Darbai 15:25
Apaštalų Darbai 15:26
Apaštalų Darbai 15:27
Apaštalų Darbai 15:28
Apaštalų Darbai 15:29
Apaštalų Darbai 15:30
Apaštalų Darbai 15:31
Apaštalų Darbai 15:32
Apaštalų Darbai 15:33
Apaštalų Darbai 15:34
Apaštalų Darbai 15:35
Apaštalų Darbai 15:36
Apaštalų Darbai 15:37
Apaštalų Darbai 15:38
Apaštalų Darbai 15:39
Apaštalų Darbai 15:40
Apaštalų Darbai 15:41
Apaštalų Darbai 1 / ApDa 1
Apaštalų Darbai 2 / ApDa 2
Apaštalų Darbai 3 / ApDa 3
Apaštalų Darbai 4 / ApDa 4
Apaštalų Darbai 5 / ApDa 5
Apaštalų Darbai 6 / ApDa 6
Apaštalų Darbai 7 / ApDa 7
Apaštalų Darbai 8 / ApDa 8
Apaštalų Darbai 9 / ApDa 9
Apaštalų Darbai 10 / ApDa 10
Apaštalų Darbai 11 / ApDa 11
Apaštalų Darbai 12 / ApDa 12
Apaštalų Darbai 13 / ApDa 13
Apaštalų Darbai 14 / ApDa 14
Apaštalų Darbai 15 / ApDa 15
Apaštalų Darbai 16 / ApDa 16
Apaštalų Darbai 17 / ApDa 17
Apaštalų Darbai 18 / ApDa 18
Apaštalų Darbai 19 / ApDa 19
Apaštalų Darbai 20 / ApDa 20
Apaštalų Darbai 21 / ApDa 21
Apaštalų Darbai 22 / ApDa 22
Apaštalų Darbai 23 / ApDa 23
Apaštalų Darbai 24 / ApDa 24
Apaštalų Darbai 25 / ApDa 25
Apaštalų Darbai 26 / ApDa 26
Apaštalų Darbai 27 / ApDa 27
Apaštalų Darbai 28 / ApDa 28