A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Apaštalų Darbai 1

1
Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš parašiau apie viską, ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti
2
iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų.
3
Po savo kančios Jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir kalbėdamas apie Dievo karalystę.
4
Kartą, būdamas kartu su jais, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado,­’‘apie kurį,­pasakė Jis,­esate girdėję iš manęs;
5
nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia’‘.
6
Susirinkusieji paklausė Jį: ‘‘Viešpatie, gal Tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?’‘
7
Jis jiems tarė: ‘‘Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo valdžia.
8
Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių’‘.
9
Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis Jį paslėpė nuo jų akių.
10
Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais
11
ir tarė: ‘‘Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų’‘.
12
Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo Alyvų kalno, esančio netoli Jeruzalės, tokiu atstumu, koks leidžiamas nueiti per sabatą.
13
Parėję jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję,­Petras ir Jokūbas, Jonas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis.
14
Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai ir prašymui kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei Jo broliais.
15
Vieną dieną, atsistojęs tarp brolių,­ten buvo susirinkę apie šimtą dvidešimt asmenų,­Petras tarė:
16
‘‘Vyrai broliai, turėjo išsipildyti Rašto žodžiai, kuriuos Šventoji Dvasia pranašiškai išsakė Dovydo lūpomis apie Judą, tapusį Jėzaus suėmėjų vadovu.
17
Jis juk buvo priskaitytas prie mūsų ir turėjo dalį šioje tarnystėje.
18
Bet jis nedorybės kaina įsigijo sklypą, paskui stačia galva puolė žemyn, perplyšo pusiau, ir visi jo viduriai išvirto.
19
Tai pasidarė žinoma visiems Jeruzalės gyventojams, ir anas sklypas jų kalba buvo pavadintas Hakeldamachu,­tai reiškia: ‘Kraujo sklypas’.
20
Nes Psalmių knygoje parašyta: ‘Jo kiemas tepavirsta dykviete, ir tegul niekas ten nebegyvena’, ir: ‘Tegul kitas perima jo tarnystę’.
21
Taigi vienam iš vyrų, kurie drauge su mumis vaikščiojo visą laiką, kol Viešpats Jėzus buvo tarp mūsų,
22
pradedant Jono krikštu ir baigiant ta diena, kai Jis buvo paimtas iš mūsų aukštyn, reikia kartu su mumis tapti Jo prisikėlimo liudytoju’‘.
23
Ir jie išskyrė du: Juozapą, vadinamą Barsabu, pravarde Justas, ir Motiejų.
24
Po to meldėsi, sakydami: ‘‘Tu, Viešpatie, kuris pažįsti visų širdis, parodyk, kurį iš šių dviejų pasirenki,
25
kad gautų dalį šioje tarnystėje ir apaštalystėje, nuo kurios nuklydo Judas, nueidamas į savąją vietą’‘.
26
Tada metė burtus, ir burtas krito Motiejui, ir jis buvo priskaičiuotas prie vienuolikos apaštalų.
Apaštalų Darbai 1:1
Apaštalų Darbai 1:2
Apaštalų Darbai 1:3
Apaštalų Darbai 1:4
Apaštalų Darbai 1:5
Apaštalų Darbai 1:6
Apaštalų Darbai 1:7
Apaštalų Darbai 1:8
Apaštalų Darbai 1:9
Apaštalų Darbai 1:10
Apaštalų Darbai 1:11
Apaštalų Darbai 1:12
Apaštalų Darbai 1:13
Apaštalų Darbai 1:14
Apaštalų Darbai 1:15
Apaštalų Darbai 1:16
Apaštalų Darbai 1:17
Apaštalų Darbai 1:18
Apaštalų Darbai 1:19
Apaštalų Darbai 1:20
Apaštalų Darbai 1:21
Apaštalų Darbai 1:22
Apaštalų Darbai 1:23
Apaštalų Darbai 1:24
Apaštalų Darbai 1:25
Apaštalų Darbai 1:26
Apaštalų Darbai 1 / ApDa 1
Apaštalų Darbai 2 / ApDa 2
Apaštalų Darbai 3 / ApDa 3
Apaštalų Darbai 4 / ApDa 4
Apaštalų Darbai 5 / ApDa 5
Apaštalų Darbai 6 / ApDa 6
Apaštalų Darbai 7 / ApDa 7
Apaštalų Darbai 8 / ApDa 8
Apaštalų Darbai 9 / ApDa 9
Apaštalų Darbai 10 / ApDa 10
Apaštalų Darbai 11 / ApDa 11
Apaštalų Darbai 12 / ApDa 12
Apaštalų Darbai 13 / ApDa 13
Apaštalų Darbai 14 / ApDa 14
Apaštalų Darbai 15 / ApDa 15
Apaštalų Darbai 16 / ApDa 16
Apaštalų Darbai 17 / ApDa 17
Apaštalų Darbai 18 / ApDa 18
Apaštalų Darbai 19 / ApDa 19
Apaštalų Darbai 20 / ApDa 20
Apaštalų Darbai 21 / ApDa 21
Apaštalų Darbai 22 / ApDa 22
Apaštalų Darbai 23 / ApDa 23
Apaštalų Darbai 24 / ApDa 24
Apaštalų Darbai 25 / ApDa 25
Apaštalų Darbai 26 / ApDa 26
Apaštalų Darbai 27 / ApDa 27
Apaštalų Darbai 28 / ApDa 28