A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Mato 4

1
Tuomet Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad būtų velnio gundomas.
2
Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, Jis buvo alkanas.
3
Prie Jo prisiartino gundytojas ir tarė: ‘‘Jei Tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona’‘.
4
Bet Jėzus atsakė: ‘‘Parašyta: ‘Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų’ ‘‘.
5
Tada velnias paėmė Jį į šventąjį miestą, pastatė ant šventyklos šelmens
6
ir tarė Jam: ‘‘Jei Tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: ‘Jis lieps savo angelams globoti Tave, ir jie nešios Tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį’ ‘‘.
7
Jėzus jam atsakė: ‘‘Taip pat parašyta: ‘Negundyk Viešpaties, savo Dievo’ ‘‘.
8
Velnias vėl paėmė Jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų šlovę,
9
tarė Jam: ‘‘Visa tai aš Tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane’‘.
10
Tada Jėzus jam atsakė: ‘‘Eik šalin nuo manęs, šėtone! Nes parašyta: ‘Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!’ ‘‘
11
Tuomet velnias nuo Jo atsitraukė, ir štai angelai prisiartino ir Jam tarnavo.
12
Išgirdęs, kad Jonas suimtas, Jėzus pasitraukė į Galilėją.
13
Jis paliko Nazaretą ir apsigyveno Kafarnaume, prie ežero, kur susieina Zabulono ir Neftalio sritys,
14
kad išsipildytų, kas buvo pasakyta per pranašą Izaiją:
15
‘‘Zabulono ir Neftalio žeme! Paežerės juosta, žeme už Jordano­pagonių Galilėja!
16
Tamsybėje sėdinti tauta išvydo skaisčią šviesą, gyvenantiems mirties šalyje ir šešėlyje užtekėjo šviesa’‘.
17
Nuo to laiko Jėzus pradėjo pamokslauti, skelbdamas: ‘‘Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė!’‘
18
Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius­ Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų­metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai.
19
Jis tarė jiems: ‘‘Sekite paskui mane, ir Aš padarysiu jus žmonių žvejais’‘.
20
Tuodu tuojau paliko tinklus ir nusekė paskui Jį.
21
Paėjęs toliau, Jis pamatė kitus du brolius­Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jėzus juos pašaukė,
22
ir tie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nusekė paskui Jį.
23
Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, pamokslaudamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalias.
24
Garsas apie Jį pasklido visoje Sirijoje. Žmonės nešė pas Jį visus sergančius, įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus,­ir Jis išgydydavo juos.
25
Paskui Jį sekė didelės minios žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės.
Mato 4:1
Mato 4:2
Mato 4:3
Mato 4:4
Mato 4:5
Mato 4:6
Mato 4:7
Mato 4:8
Mato 4:9
Mato 4:10
Mato 4:11
Mato 4:12
Mato 4:13
Mato 4:14
Mato 4:15
Mato 4:16
Mato 4:17
Mato 4:18
Mato 4:19
Mato 4:20
Mato 4:21
Mato 4:22
Mato 4:23
Mato 4:24
Mato 4:25
Mato 1 / Mat 1
Mato 2 / Mat 2
Mato 3 / Mat 3
Mato 4 / Mat 4
Mato 5 / Mat 5
Mato 6 / Mat 6
Mato 7 / Mat 7
Mato 8 / Mat 8
Mato 9 / Mat 9
Mato 10 / Mat 10
Mato 11 / Mat 11
Mato 12 / Mat 12
Mato 13 / Mat 13
Mato 14 / Mat 14
Mato 15 / Mat 15
Mato 16 / Mat 16
Mato 17 / Mat 17
Mato 18 / Mat 18
Mato 19 / Mat 19
Mato 20 / Mat 20
Mato 21 / Mat 21
Mato 22 / Mat 22
Mato 23 / Mat 23
Mato 24 / Mat 24
Mato 25 / Mat 25
Mato 26 / Mat 26
Mato 27 / Mat 27
Mato 28 / Mat 28