A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Mato 3

1
Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas ir pamokslavo Judėjos dykumoje,
2
skelbdamas: ‘‘Atgailaukite, nes prisiartino dangaus karalystė’‘.
3
O jis buvo tas, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: ‘‘Dykumoje šaukiančiojo balsas: ‘Paruoškite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite Jam takus!’ ‘‘
4
Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis maitinosi skėriais ir lauko medumi.
5
Tuomet Jeruzalė, visa Judėja ir visa Pajordanė ėjo pas jį.
6
Žmonės buvo jo krikštijami Jordano upėje ir išpažindavo savo nuodėmes.
7
Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių pas jį krikštytis, jis jiems sakė: ‘‘Angių išperos, kas perspėjo jus bėgti nuo ateinančios rūstybės?
8
Duokite vaisių, vertų atgailos!
9
Ir nebandykite ramintis: ‘Mūsų tėvas­Abraomas’. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų.
10
Štai kirvis jau prie medžių šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, yra nukertamas ir įmetamas į ugnį.
11
Aš jus krikštiju vandeniu atgailai, bet Tas, kuris ateina po manęs,­galingesnis už mane, aš nevertas net Jo sandalų nuauti. Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi.
12
Jo rankoje vėtyklė, ir Jis kruopščiai išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi’‘.
13
Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis.
14
Jonas Jį atkalbinėjo: ‘‘Aš turėčiau būti Tavo pakrikštytas, o Tu ateini pas mane!’‘
15
Bet Jėzus jam atsakė: ‘‘Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera įvykdyti visą teisumą’‘. Tada Jonas sutiko.
16
Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Ir štai Jam atsivėrė dangus, ir Jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant Jo.
17
Ir štai balsas iš dangaus prabilo: ‘‘Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi’‘.
Mato 3:1
Mato 3:2
Mato 3:3
Mato 3:4
Mato 3:5
Mato 3:6
Mato 3:7
Mato 3:8
Mato 3:9
Mato 3:10
Mato 3:11
Mato 3:12
Mato 3:13
Mato 3:14
Mato 3:15
Mato 3:16
Mato 3:17
Mato 1 / Mat 1
Mato 2 / Mat 2
Mato 3 / Mat 3
Mato 4 / Mat 4
Mato 5 / Mat 5
Mato 6 / Mat 6
Mato 7 / Mat 7
Mato 8 / Mat 8
Mato 9 / Mat 9
Mato 10 / Mat 10
Mato 11 / Mat 11
Mato 12 / Mat 12
Mato 13 / Mat 13
Mato 14 / Mat 14
Mato 15 / Mat 15
Mato 16 / Mat 16
Mato 17 / Mat 17
Mato 18 / Mat 18
Mato 19 / Mat 19
Mato 20 / Mat 20
Mato 21 / Mat 21
Mato 22 / Mat 22
Mato 23 / Mat 23
Mato 24 / Mat 24
Mato 25 / Mat 25
Mato 26 / Mat 26
Mato 27 / Mat 27
Mato 28 / Mat 28