A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Mato 221
Jėzus vėl kalbėjo palyginimais:
2
‘‘Su dangaus karalyste yra panašiai kaip su karaliumi, kuris kėlė savo sūnui vestuves.
3
Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nenorėjo ateiti.
4
Tada jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite pakviestiesiems: Štai surengiau pokylį, mano jaučiai ir nupenėti veršiai papjauti, ir viskas paruošta. Ateikite į vestuves!’
5
Tačiau kviečiamieji jo nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas į ūkį, kitas prekiauti,
6
o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė.
7
Tai išgirdęs, karalius užsirūstino ir, išsiuntęs kariuomenes, sunaikino tuos žmogžudžius ir padegė jų miestą.
8
Tuomet jis tarė savo tarnams: ‘Vestuvės surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti.
9
Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves’.
10
Tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Ir vestuvės buvo pilnos svečių.
11
Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė žmogų, neapsirengusį vestuviniu drabužiu.
12
Jis tarė jam: ‘Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?’ Tasai tylėjo.
13
Tada karalius paliepė tarnams: ‘Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas’.
14
Nes daug pašauktų, bet maža išrinktų’‘.
15
Tuomet fariziejai pasitraukė ir tarėsi, kaip Jį sugauti kalboje.
16
Jie nusiuntė pas Jį savo mokinių kartu su erodininkais, kurie klausė: ‘‘Mokytojau, mes žinome, kad esi tiesus, mokai Dievo kelio, kaip reikalauja tiesa, ir niekam nepataikauji, nes neatsižvelgi į asmenis.
17
Tad pasakyk mums, kaip manai: reikia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne?’‘
18
Suprasdamas jų klastą, Jėzus tarė: ‘‘Kam spendžiate man pinkles, veidmainiai?
19
Parodykite man mokesčių pinigą!’‘ Jie padavė Jam denarą.
20
Jis paklausė: ‘‘Kieno čia atvaizdas ir įrašas?’‘
21
Jie atsakė: ‘‘Ciesoriaus’‘. Tuomet Jėzus jiems tarė: ‘‘Atiduokite tad, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo­Dievui’‘.
22
Tai girdėdami, jie stebėjosi ir, palikę Jį, nuėjo.
23
Tą pačią dieną atėjo pas Jį sadukiejų, kurie nepripažįsta mirusiųjų prisikėlimo, ir klausė:
24
‘‘Mokytojau, Mozė yra pasakęs: ‘Jei kas mirtų bevaikis, tegul jo brolis veda jo žmoną ir pažadina savo broliui palikuonių’.
25
Štai pas mus buvo septyni broliai. Pirmasis vedęs mirė ir, neturėdamas vaikų, paliko žmoną savo broliui.
26
Taip atsitiko antrajam ir trečiajam iki septintojo.
27
Po jų visų numirė ir ta moteris.
28
Tad kurio iš septynių ji bus žmona prisikėlime? Juk visi yra ją turėję’‘.
29
Jėzus jiems atsakė: ‘‘Jūs klystate, nepažindami nei Raštų, nei Dievo jėgos.
30
Prisikėlime nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje.
31
O apie mirusiųjų prisikėlimą ar neskaitėte, kas jums Dievo pasakyta:
32
‘Aš esu Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas’. Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų!’‘
33
Tai girdėdama, minia stebėjosi Jo mokymu.
34
Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus nutildė sadukiejus, susirinko kartu,
35
ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas Jį, paklausė:
36
‘‘Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?’‘
37
Jėzus jam atsakė: ‘‘ ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu’.
38
Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas.
39
Antrasis­panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’.
40
Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai’‘.
41
Kol fariziejai tebebuvo susirinkę, Jėzus juos paklausė:
42
‘‘Ką jūs manote apie Kristų? Kieno Jis Sūnus?’‘ Jie atsakė: ‘‘Dovydo’‘.
43
Jis tarė jiems: ‘‘O kodėl gi Dovydas, Dvasios įkvėptas, vadina Jį Viešpačiu, sakydamas:
44
‘Viešpats tarė mano Viešpačiui: sėskis mano dešinėje, kol patiesiu Tavo priešus tarsi pakojį po Tavo kojų’.
45
Jei tad Dovydas vadina Jį Viešpačiu, kaipgi tada Jis gali būti jo Sūnus?’‘
46
Ir nė vienas negalėjo Jam atsakyti nė žodžio, ir niekas nedrįso nuo tos dienos Jį klausinėti.Mato 22:1

Mato 22:2

Mato 22:3

Mato 22:4

Mato 22:5

Mato 22:6

Mato 22:7

Mato 22:8

Mato 22:9

Mato 22:10

Mato 22:11

Mato 22:12

Mato 22:13

Mato 22:14

Mato 22:15

Mato 22:16

Mato 22:17

Mato 22:18

Mato 22:19

Mato 22:20

Mato 22:21

Mato 22:22

Mato 22:23

Mato 22:24

Mato 22:25

Mato 22:26

Mato 22:27

Mato 22:28

Mato 22:29

Mato 22:30

Mato 22:31

Mato 22:32

Mato 22:33

Mato 22:34

Mato 22:35

Mato 22:36

Mato 22:37

Mato 22:38

Mato 22:39

Mato 22:40

Mato 22:41

Mato 22:42

Mato 22:43

Mato 22:44

Mato 22:45

Mato 22:46Mato 1 / Mat 1

Mato 2 / Mat 2

Mato 3 / Mat 3

Mato 4 / Mat 4

Mato 5 / Mat 5

Mato 6 / Mat 6

Mato 7 / Mat 7

Mato 8 / Mat 8

Mato 9 / Mat 9

Mato 10 / Mat 10

Mato 11 / Mat 11

Mato 12 / Mat 12

Mato 13 / Mat 13

Mato 14 / Mat 14

Mato 15 / Mat 15

Mato 16 / Mat 16

Mato 17 / Mat 17

Mato 18 / Mat 18

Mato 19 / Mat 19

Mato 20 / Mat 20

Mato 21 / Mat 21

Mato 22 / Mat 22

Mato 23 / Mat 23

Mato 24 / Mat 24

Mato 25 / Mat 25

Mato 26 / Mat 26

Mato 27 / Mat 27

Mato 28 / Mat 28