A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Mato 17

1
Po šešių dienų Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno.
2
Ten Jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas švietė kaip saulė, o Jo drabužiai tapo balti kaip šviesa.
3
Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su Juo.
4
Tada Petras kreipėsi į Jėzų: ‘‘Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, mes pastatysime čia tris palapines: vieną Tau, kitą Mozei, trečią Elijui’‘.
5
Dar jam tebekalbant, štai šviesus debesis apgaubė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: ‘‘Šitas yra mano mylimas Sūnus, kuriuo Aš gėriuosi. Jo klausykite!’‘
6
Tai išgirdę, mokiniai puolė veidais į žemę ir labai išsigando.
7
Tuomet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: ‘‘Kelkitės, nebijokite!’‘
8
Pakėlę akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų.
9
Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: ‘‘Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių’‘.
10
Tada Jo mokiniai Jį paklausė: ‘‘Kodėl Rašto žinovai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?’‘
11
Jėzus atsakė: ‘‘Iš tiesų Elijas turi ateiti pirma ir viską atstatyti.
12
Bet Aš jums sakau, kad Elijas jau atėjo, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus’‘.
13
Tuomet mokiniai suprato, kad Jis kalbėjo jiems apie Joną Krikštytoją.
14
Jiems atėjus prie minios, priėjo vienas vyras ir puolė prieš Jį ant kelių, sakydamas:
15
‘‘Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus! Jis per miegus vaikščioja ir labai kankinasi: dažnai įpuola į ugnį ir į vandenį.
16
Aš atvedžiau jį pas Tavo mokinius, bet jie nepajėgė išgydyti’‘.
17
Tada Jėzus atsakė: ‘‘O netikinti ir iškrypusi karta! Kaip ilgai man reikės su jumis būti? Kaip ilgai jus kęsti? Atveskite jį pas mane’‘.
18
Jėzus sudraudė demoną, šis išėjo iš berniuko, ir tą pačią akimirką jis pasveiko.
19
Tuomet mokiniai priėjo prie Jėzaus vieni ir klausė: ‘‘Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?’‘
20
Jėzus jiems atsakė: ‘‘Dėl jūsų netikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Ir nieko jums nebūtų neįmanomo.
21
O šita veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku’‘.
22
Būdamas su mokiniais Galilėjoje, Jėzus jiems sakė: ‘‘Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas,
23
ir jie nužudys Jį, o trečią dieną Jis prisikels’‘. Tada jie labai nuliūdo.
24
Atėjus jiems į Kafarnaumą, prie Petro priėjo didrachmų rinkėjai ir paklausė: ‘‘Ar jūsų Mokytojas nemoka didrachmos?’‘
25
Jis atsakė: ‘‘Taip!’‘ Kai parėjo į namus, Jėzus pirmas jį prakalbino: ‘‘Kaip manai, Simonai? Iš ko žemės karaliai ima muitą ar mokestį: iš savo vaikų ar iš svetimųjų?’‘
26
Petras Jam atsakė: ‘‘Iš svetimųjų’‘. Jėzus jam tarė: ‘‘Taigi vaikai laisvi.
27
Tačiau, kad jų nepapiktintume, nueik prie ežero, užmesk meškerę, paimk pirmą užkibusią žuvį; ją pražiodęs, rasi staterą. Paimk ją ir atiduok jiems už mane ir už save’‘.
Mato 17:1
Mato 17:2
Mato 17:3
Mato 17:4
Mato 17:5
Mato 17:6
Mato 17:7
Mato 17:8
Mato 17:9
Mato 17:10
Mato 17:11
Mato 17:12
Mato 17:13
Mato 17:14
Mato 17:15
Mato 17:16
Mato 17:17
Mato 17:18
Mato 17:19
Mato 17:20
Mato 17:21
Mato 17:22
Mato 17:23
Mato 17:24
Mato 17:25
Mato 17:26
Mato 17:27
Mato 1 / Mat 1
Mato 2 / Mat 2
Mato 3 / Mat 3
Mato 4 / Mat 4
Mato 5 / Mat 5
Mato 6 / Mat 6
Mato 7 / Mat 7
Mato 8 / Mat 8
Mato 9 / Mat 9
Mato 10 / Mat 10
Mato 11 / Mat 11
Mato 12 / Mat 12
Mato 13 / Mat 13
Mato 14 / Mat 14
Mato 15 / Mat 15
Mato 16 / Mat 16
Mato 17 / Mat 17
Mato 18 / Mat 18
Mato 19 / Mat 19
Mato 20 / Mat 20
Mato 21 / Mat 21
Mato 22 / Mat 22
Mato 23 / Mat 23
Mato 24 / Mat 24
Mato 25 / Mat 25
Mato 26 / Mat 26
Mato 27 / Mat 27
Mato 28 / Mat 28