A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Mato 10

1
Pasišaukęs dvylika savo mokinių, Jis suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų visas ligas bei negalias.
2
Dvylikos apaštalų vardai: pirmasis Simonas, vadinamas Petru, ir jo brolis Andriejus; Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas;
3
Pilypas ir Baltramiejus; Tomas ir muitininkas Matas; Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Lebėjus, vadinamas Tadu;
4
Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris išdavė Jėzų.
5
Šiuos dvylika Jėzus išsiuntė, įsakydamas jiems: ‘‘Nepasukite keliu pas pagonis ir neužeikite į samariečių miestą,
6
bet verčiau eikite pas pražuvusias Izraelio namų avis.
7
Keliaudami skelbkite: ‘Prisiartino dangaus karalystė!’
8
Gydykite ligonius, apvalykite raupsuotuosius, prikelkite mirusius, išvarinėkite demonus. Dovanai gavote, dovanai ir duokite!
9
Neimkite nei aukso, nei sidabro, nei variokų į savo juostas;
10
nei kelionmaišio, nei dviejų tunikų, nei sandalų, nei lazdos, nes darbininkas vertas savo valgio.
11
Atėję į kokį nors miestą ar kaimą, susiieškokite vertą žmogų ir apsistokite pas jį, kol išvyksite.
12
Įeidami į namus, pasveikinkite juos.
13
Ir jeigu namai bus verti, teateinie jiems jūsų ramybė. O jeigu nebus verti­jūsų ramybė tesugrįžta jums.
14
Jei kas jūsų nepriimtų ir neklausytų jūsų žodžių, tai, išėję iš tokių namų ar tokio miesto, nusikratykite ir dulkes nuo kojų.
15
Iš tiesų sakau jums: Sodomos ir Gomoros žemei bus lengviau teismo dieną negu tokiam miestui’‘.
16
‘‘Štai Aš siunčiu jus kaip avis tarp vilkų. Todėl būkite gudrūs kaip žalčiai ir neklastingi kaip balandžiai.
17
Saugokitės žmonių, nes jie įskųs jus teismams ir plaks savo sinagogose.
18
Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdytojus ir karalius liudyti jiems ir pagonims.
19
Kai jie jus įskųs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti.
20
Nes ne jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jumyse.
21
Brolis išduos mirti brolį ir tėvas­sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos.
22
Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.
23
Kai jus persekios viename mieste, bėkite į kitą. Iš tiesų sakau jums: dar nebūsite išvaikščioję Izraelio miestų, kai ateis Žmogaus Sūnus.
24
Mokinys nėra aukštesnis už savo mokytoją nei tarnas už šeimininką.
25
Pakanka, jei mokinys prilygsta mokytojui ir tarnas šeimininkui. Jei namų šeimininką jie praminė Belzebulu, tai ką bekalbėti apie namiškius!’‘
26
‘‘Taigi nebijokite jų. Nes nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, kas nepasidarys žinoma.
27
Ką jums kalbu tamsoje, sakykite šviesoje, ir ką šnibždu į ausį, skelbkite nuo stogų.
28
Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.
29
Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios.
30
O jūsų net visi galvos plaukai suskaičiuoti.
31
Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.
32
Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir Aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje.
33
O kas išsižadės manęs žmonių akivaizdoje, ir Aš jo išsižadėsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje’‘.
34
‘‘Nemanykite, jog Aš atėjau atnešti žemėn ramybės. Atėjau atnešti ne ramybės, o kalavijo.
35
Atėjau sukiršinti ‘sūnaus prieš tėvą, dukters prieš motiną ir marčios prieš anytą.
36
Žmogaus namiškiai taps jam priešais’.
37
Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane­nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane­nevertas manęs.
38
Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs.
39
Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs­atras ją.
40
Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima Tą, kuris mane siuntė.
41
Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo atlygį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo atlygį.
42
Ir kas paduos bent taurę šalto vandens vienam iš šitų mažųjų dėl to, kad jis yra mokinys,­iš tiesų sakau jums,­tas nepraras savo atlygio’‘.
Mato 10:1
Mato 10:2
Mato 10:3
Mato 10:4
Mato 10:5
Mato 10:6
Mato 10:7
Mato 10:8
Mato 10:9
Mato 10:10
Mato 10:11
Mato 10:12
Mato 10:13
Mato 10:14
Mato 10:15
Mato 10:16
Mato 10:17
Mato 10:18
Mato 10:19
Mato 10:20
Mato 10:21
Mato 10:22
Mato 10:23
Mato 10:24
Mato 10:25
Mato 10:26
Mato 10:27
Mato 10:28
Mato 10:29
Mato 10:30
Mato 10:31
Mato 10:32
Mato 10:33
Mato 10:34
Mato 10:35
Mato 10:36
Mato 10:37
Mato 10:38
Mato 10:39
Mato 10:40
Mato 10:41
Mato 10:42
Mato 1 / Mat 1
Mato 2 / Mat 2
Mato 3 / Mat 3
Mato 4 / Mat 4
Mato 5 / Mat 5
Mato 6 / Mat 6
Mato 7 / Mat 7
Mato 8 / Mat 8
Mato 9 / Mat 9
Mato 10 / Mat 10
Mato 11 / Mat 11
Mato 12 / Mat 12
Mato 13 / Mat 13
Mato 14 / Mat 14
Mato 15 / Mat 15
Mato 16 / Mat 16
Mato 17 / Mat 17
Mato 18 / Mat 18
Mato 19 / Mat 19
Mato 20 / Mat 20
Mato 21 / Mat 21
Mato 22 / Mat 22
Mato 23 / Mat 23
Mato 24 / Mat 24
Mato 25 / Mat 25
Mato 26 / Mat 26
Mato 27 / Mat 27
Mato 28 / Mat 28