A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Mato 11
Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo Sūnaus, kilmės knyga.
2
Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai.
3
Judui gimė Faras ir Zara iš Tamaros, Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas.
4
Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas.
5
Salmonui gimė Boozas iš Rahabos, Boozui gimė Jobedas iš Rūtos, Jobedui gimė Jesė.
6
Jesei gimė karalius Dovydas. Dovydui gimė Saliamonas iš Ūrijos žmonos.
7
Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abija, Abijai gimė Asa.
8
Asai gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas.
9
Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Achazas, Achazui gimė Ezekijas.
10
Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas.
11
Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais.
12
Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis.
13
Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras.
14
Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas.
15
Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė Jokūbas.
16
Jokūbui gimė Juozapas­vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi.
17
Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloniją keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus keturiolika kartų.
18
Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš Šventosios Dvasios.
19
Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti.
20
Kai jis nusprendė taip padaryti, sapne pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: ‘‘Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios.
21
Ji pagimdys Sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes Jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių’‘.
22
Visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo Viešpaties pasakyta per pranašą:
23
‘‘Štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys Sūnų, ir Jį pavadins Emanueliu’‘, tai reiškia: ‘‘Dievas su mumis’‘.
24
Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelas jam įsakė, ir parsivedė žmoną pas save.
25
Jam negyvenus su ja kaip vyrui, ji pagimdė Sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi.Mato 1:1

Mato 1:2

Mato 1:3

Mato 1:4

Mato 1:5

Mato 1:6

Mato 1:7

Mato 1:8

Mato 1:9

Mato 1:10

Mato 1:11

Mato 1:12

Mato 1:13

Mato 1:14

Mato 1:15

Mato 1:16

Mato 1:17

Mato 1:18

Mato 1:19

Mato 1:20

Mato 1:21

Mato 1:22

Mato 1:23

Mato 1:24

Mato 1:25Mato 1 / Mat 1

Mato 2 / Mat 2

Mato 3 / Mat 3

Mato 4 / Mat 4

Mato 5 / Mat 5

Mato 6 / Mat 6

Mato 7 / Mat 7

Mato 8 / Mat 8

Mato 9 / Mat 9

Mato 10 / Mat 10

Mato 11 / Mat 11

Mato 12 / Mat 12

Mato 13 / Mat 13

Mato 14 / Mat 14

Mato 15 / Mat 15

Mato 16 / Mat 16

Mato 17 / Mat 17

Mato 18 / Mat 18

Mato 19 / Mat 19

Mato 20 / Mat 20

Mato 21 / Mat 21

Mato 22 / Mat 22

Mato 23 / Mat 23

Mato 24 / Mat 24

Mato 25 / Mat 25

Mato 26 / Mat 26

Mato 27 / Mat 27

Mato 28 / Mat 28