A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Lietuvos Biblija

Skaičių 261
Viešpats tarė Mozei ir Aarono sūnui kunigui Eleazarui:
2
‘‘Suskaičiuokite visus izraelitus vyrus, dvidešimties metų ir vyresnius pagal jų gimines, tinkamus kariuomenei’‘.
3
Mozė ir kunigas Eleazaras Moabo lygumoje prie Jordano, ties Jerichu, kalbėjo tiems, kurie buvo
4
dvidešimties metų ir vyresni, kaip Viešpats buvo liepęs. Iš Egipto išėjusieji buvo:
5
Rubenas, Izraelio pirmagimis. Jo sūnūs buvo Henochas, iš kurio kilo henochai, Paluvas, iš kurio­paluvai,
6
Hecronas, iš jo­hecronai ir Karmis, iš jo­karmiai.
7
Rubeno giminės buvo keturiasdešimt trys tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt.
8
Paluvo sūnus buvo Eliabas;
9
jo sūnūs Nemuelis, Datanas ir Abiramas; Datanas ir Abiramas prisidėjo prie Koracho maišto, kuris buvo sukeltas prieš Mozę ir Aaroną; tai buvo maištas prieš Viešpatį.
10
Atvėrusi žemė prarijo juos kartu su Korachu. Du šimtai penkiasdešimt žmonių buvo sunaikinti ugnimi. Tai buvo ženklas izraelitams.
11
Tačiau Koracho sūnūs nežuvo.
12
Simeono sūnų šeimos: Nemuelio­nemuelitai, Jamino­jaminai, Jachino­jachinai,
13
Zeracho­zerachai, Sauliaus­ sauliai.
14
Simeono giminės buvo dvidešimt du tūkstančiai du šimtai.
15
Gado sūnų šeimos: Cefono, iš jo­cefonai, Hagio­hagiai, Šūnio­šūniai,
16
Oznio­ozniai, Erio­eriai,
17
Arodo­arodai, Arelio­arelitai.
18
Gado giminės buvo keturiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
19
Judo sūnūs buvo Eras ir Onanas. Jie mirė Kanaano žemėje.
20
Kitų Judo sūnų šeimos: Šelos­šelai, Pereco­perecai, Zeracho­zerachai.
21
Pereco giminės sūnų: Esromo­ esromitai ir Hamulo­hamulai.
22
Judo giminės buvo septyniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai.
23
Isacharo sūnų: Tolos­tolai, Pūvos­pūvai,
24
Jašubo­jašubai, Šimrono­šimronai.
25
Isacharo giminės buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai.
26
Zabulono sūnų: Seredo­seredai, Elono­elonai, Jachleelio­ jachlelitai.
27
Zabulono giminės buvo šešiasdešimt tūkstančių penki šimtai.
28
Juozapo sūnūs Manasas ir Efraimas pagal savo šeimas:
29
Manasui gimė Machyras, iš kurio kilo machyrai, iš Machyro sūnaus Gileado­gileadiečiai.
30
Šitie yra Gileado sūnūs, iš kurių kilo: iš Jezero­jezerai, iš Heleko­helekai,
31
iš Asrielio­asrielitai, iš Šechemo­šechemai,
32
iš Šemidos­šemidai ir iš Hefero­heferai.
33
O Hefero sūnus Celofhadas neturėjo sūnų, tik dukteris, kurių vardai yra: Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca.
34
Manaso giminės buvo penkiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai.
35
Efraimo sūnų šeimos: Šutelacho­šutelachai, Bechero­becherai, Tahano­tahanai.
36
Šutelacho sūnaus Erano­eranai.
37
Efraimo giminės buvo trisdešimt du tūkstančiai penki šimtai. Šitos yra Juozapo giminės šeimos.
38
Benjamino sūnų šeimos: Belos­belai, Ašbelio­ašbelitai, Ahiramo­ahiramai,
39
Šefufamo­šefufamai, Hufamo­hufamai.
40
Belos sūnūs buvo Ardas ir Naamanas. Iš Ardo­ardai, iš Naamano­naamanai.
41
Benjamino giminės buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai.
42
Dano sūnų šeimos: Šuhamo­ šuhamai. Tai Dano giminės šeimos.
43
Šuhamų buvo šešiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai.
44
Ašero sūnų šeimos: Imnos­imnai, Išvio­išviai, Berijos­berijai.
45
Iš Berijos sūnų: Hebero­heberai ir Malkielio­malkielitai.
46
Ašero dukters vardas buvo Seracha.
47
Ašero giminės buvo penkiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai.
48
Neftalio sūnų šeimos: Jachceelio­jachceelitai, Gūnio­gūniai,
49
Jecero­jecerai, Šilemo­šilemai.
50
Neftalio giminės buvo keturiasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai.
51
Izraelitų, kurie buvo surašyti, buvo šeši šimtai vienas tūkstantis septyni šimtai trisdešimt.
52
Viešpats kalbėjo Mozei:
53
‘‘Jiems bus išdalinta žemė paveldėjimui pagal vardų skaičių.
54
Didesnėms šeimoms duosi didesnę dalį, o mažesnėms­mažesnę, kiekvienam bus duotas paveldėjimas pagal tuos, kurie buvo suskaičiuoti.
55
Žemė bus padalyta tarp giminių burtų keliu.
56
Burtų keliu bus padalinta nuosavybė tiems, kurių yra daug, ir tiems, kurių yra mažai.
57
Levio giminės sūnų šeimos: Geršono­geršonų šeima, Kehato­kehatų šeima, Merario­merarių šeima.
58
Šitos yra Levio šeimos: libniai, hebronai, machliai, mušiai ir koriai. Kehato sūnaus Amramo
59
žmona, Levio duktė Jochebeda, gimusi Egipte, pagimdė Aaroną ir Mozę bei jų seserį Mirjamą.
60
Aarono sūnūs buvo: Nadabas, Abihuvas, Eleazaras ir Itamaras.
61
Nadabas ir Abihuvas mirė, aukodami svetimą ugnį Viešpačiui.
62
Visų Levio giminės suskaitytų vyrų, vieno mėnesio amžiaus ir vyresnių, buvo dvidešimt trys tūkstančiai. Jie nebuvo suskaityti kartu su izraelitais, nes jiems nebuvo duota dalis tarp Izraelio vaikų.
63
Tai izraelitai, kuriuos suskaičiavo Mozė ir kunigas Eleazaras Moabo lygumoje prie Jordano, ties Jerichu.
64
Tarp jų nebuvo nė vieno iš tų, kurie buvo anksčiau Mozės ir Aarono suskaičiuoti Sinajaus dykumoje,
65
nes Viešpats buvo pasakęs, kad jie visi mirs dykumoje. Nė vienas neišliko, išskyrus Jefunės sūnų Kalebą ir Nūno sūnų Jozuę.Skaičių 26:1

Skaičių 26:2

Skaičių 26:3

Skaičių 26:4

Skaičių 26:5

Skaičių 26:6

Skaičių 26:7

Skaičių 26:8

Skaičių 26:9

Skaičių 26:10

Skaičių 26:11

Skaičių 26:12

Skaičių 26:13

Skaičių 26:14

Skaičių 26:15

Skaičių 26:16

Skaičių 26:17

Skaičių 26:18

Skaičių 26:19

Skaičių 26:20

Skaičių 26:21

Skaičių 26:22

Skaičių 26:23

Skaičių 26:24

Skaičių 26:25

Skaičių 26:26

Skaičių 26:27

Skaičių 26:28

Skaičių 26:29

Skaičių 26:30

Skaičių 26:31

Skaičių 26:32

Skaičių 26:33

Skaičių 26:34

Skaičių 26:35

Skaičių 26:36

Skaičių 26:37

Skaičių 26:38

Skaičių 26:39

Skaičių 26:40

Skaičių 26:41

Skaičių 26:42

Skaičių 26:43

Skaičių 26:44

Skaičių 26:45

Skaičių 26:46

Skaičių 26:47

Skaičių 26:48

Skaičių 26:49

Skaičių 26:50

Skaičių 26:51

Skaičių 26:52

Skaičių 26:53

Skaičių 26:54

Skaičių 26:55

Skaičių 26:56

Skaičių 26:57

Skaičių 26:58

Skaičių 26:59

Skaičių 26:60

Skaičių 26:61

Skaičių 26:62

Skaičių 26:63

Skaičių 26:64

Skaičių 26:65Skaičių 1 / Ska 1

Skaičių 2 / Ska 2

Skaičių 3 / Ska 3

Skaičių 4 / Ska 4

Skaičių 5 / Ska 5

Skaičių 6 / Ska 6

Skaičių 7 / Ska 7

Skaičių 8 / Ska 8

Skaičių 9 / Ska 9

Skaičių 10 / Ska 10

Skaičių 11 / Ska 11

Skaičių 12 / Ska 12

Skaičių 13 / Ska 13

Skaičių 14 / Ska 14

Skaičių 15 / Ska 15

Skaičių 16 / Ska 16

Skaičių 17 / Ska 17

Skaičių 18 / Ska 18

Skaičių 19 / Ska 19

Skaičių 20 / Ska 20

Skaičių 21 / Ska 21

Skaičių 22 / Ska 22

Skaičių 23 / Ska 23

Skaičių 24 / Ska 24

Skaičių 25 / Ska 25

Skaičių 26 / Ska 26

Skaičių 27 / Ska 27

Skaičių 28 / Ska 28

Skaičių 29 / Ska 29

Skaičių 30 / Ska 30

Skaičių 31 / Ska 31

Skaičių 32 / Ska 32

Skaičių 33 / Ska 33

Skaičių 34 / Ska 34

Skaičių 35 / Ska 35

Skaičių 36 / Ska 36