A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Xhosa Bible 1975

Skaičių 121
Bathetha ooMiriyam noAron ngoMoses ngenxa yendawo yenkazana engumKushikazi abeyizekile: ngokuba wayezeke inkazana engumKushikazi.
2
Bathi, UYehova uthethe ngoMoses yedwa yini na? Akathethanga nangathi na? Weva uYehova.
3
Ke indoda le inguMoses ibilulamile kunene kunabantu bonke abasemhlabeni.
4
Wathetha uYehova ngesiquphe kuMoses, nakuAron, nakuMiriyam,esithi, Phumani nina nobathathu, nize ententeni yokuhlangana;baphuma bobathathu.
5
Wehla uYehova ngomqulu welifu, wema emnyango wentente,wabiza ooAron noMiriyam; baphuma bobabini.
6
Wathi, Khanive amazwi am. Ukuba nithe nanomprofeti kaYehova, ndozazisa kuye ngombono, ndithethe kuye ephupheni.
7
Akanjalo umkhonzi wam uMoses; unyanisekile yena endlwini yam yonke.
8
Ndiya kuthetha naye umlomo kumlomo, ngokubonakalayo,kungabi ngantsonkotha; asikhangele yena isimilo sikaYehova.Yini na ukuba ningoyiki ukuthetha ngomkhonzi wam uMoses?
9
Wavutha umsindo kaYehova kubo, wemka yena.
10
Lemka ilifu ententeni; yini le? uMiriyam uneqhenqa njengekhephu. Wabheka uAron kuMiriyam; yini? uneqhenqa.
11
Wathi uAron kuMoses, Tarhu, nkosi yam; musa ukusibeka tyala ngesono esisenzileyo ngokumatha, sonangaso.
12
Makangaseleba njengofileyo, othi ekuphumeni kwakhe esizalweni sonina abe seledlekile isiqingatha senyama yakhe.
13
Wakhala uMoses kuYehova, esithi, Thixo, ndiyakukhunga,khawumphilise.
14
Wathi uYehova kuMoses, Ukuba uyise ubetshice ukutshica oku ebusweni bakhe, ubengayi kuva ihlazo na iintsuku ezisixhenxe?Makavalelwe imihla ibe sixhenxe ngaphandle kweminquba, emveni koko amkelwe.
15
Wavalelwa ke uMiriyam ngaphandle kweminquba imihla esixhenxe. Abanduluka abantu, wada wamkelwa uMiriyam.
16
Emveni koko banduluka abantu eHatseroti, bamisa entlango yaseParan.Skaičių 12:1

Skaičių 12:2

Skaičių 12:3

Skaičių 12:4

Skaičių 12:5

Skaičių 12:6

Skaičių 12:7

Skaičių 12:8

Skaičių 12:9

Skaičių 12:10

Skaičių 12:11

Skaičių 12:12

Skaičių 12:13

Skaičių 12:14

Skaičių 12:15

Skaičių 12:16Skaičių 1 / Ska 1

Skaičių 2 / Ska 2

Skaičių 3 / Ska 3

Skaičių 4 / Ska 4

Skaičių 5 / Ska 5

Skaičių 6 / Ska 6

Skaičių 7 / Ska 7

Skaičių 8 / Ska 8

Skaičių 9 / Ska 9

Skaičių 10 / Ska 10

Skaičių 11 / Ska 11

Skaičių 12 / Ska 12

Skaičių 13 / Ska 13

Skaičių 14 / Ska 14

Skaičių 15 / Ska 15

Skaičių 16 / Ska 16

Skaičių 17 / Ska 17

Skaičių 18 / Ska 18

Skaičių 19 / Ska 19

Skaičių 20 / Ska 20

Skaičių 21 / Ska 21

Skaičių 22 / Ska 22

Skaičių 23 / Ska 23

Skaičių 24 / Ska 24

Skaičių 25 / Ska 25

Skaičių 26 / Ska 26

Skaičių 27 / Ska 27

Skaičių 28 / Ska 28

Skaičių 29 / Ska 29

Skaičių 30 / Ska 30

Skaičių 31 / Ska 31

Skaičių 32 / Ska 32

Skaičių 33 / Ska 33

Skaičių 34 / Ska 34

Skaičių 35 / Ska 35

Skaičių 36 / Ska 36