A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ndebele Bible

Amoso 11
Amazwi kaAmosi owayephakathi kwabelusi beThekhowa.
2
Wasesithi: izabhonga iseZiyoni ibune.
3
Itsho njalo iN: Ngenxa yeziphambeko ezintathu.
4
Ngakho ngizathumela umlilo endlini.
5
Njalo ngizakwephula umgoqo, itsho iN.
6
Itsho njalo iN: Ngenxa yeziphambeko ezintathu.
7
Ngakho ngizathumela umlilo emdulini weGaza, ozaqeda izigodlo zayo.
8
Ngiqume umhlali eAshidodi izabhubha; itsho iNkosi uJehova.
9
Itsho njalo iN: Ngenxa yeziphambeko ezintathu.
10
Ngakho ngizathumela umlilo emdulini weTire ozaqeda izigodlo zayo.
11
Itsho njalo iN: Ngenxa yeziphambeko ezintathu, yagcina intukuthelo yayo kokuphela.
12
Ngakho ngizathumela umlilo.
13
Itsho njalo iN: Ngenxa yeziphambeko ezintathu.
14
Ngakho, ngesiphepho osukwini lwesivunguzane;
15
lenkosi yabo izakuya ekuthunjweni; itsho iN.Amoso 1:1

Amoso 1:2

Amoso 1:3

Amoso 1:4

Amoso 1:5

Amoso 1:6

Amoso 1:7

Amoso 1:8

Amoso 1:9

Amoso 1:10

Amoso 1:11

Amoso 1:12

Amoso 1:13

Amoso 1:14

Amoso 1:15Amoso 1 / Amo 1

Amoso 2 / Amo 2

Amoso 3 / Amo 3

Amoso 4 / Amo 4

Amoso 5 / Amo 5

Amoso 6 / Amo 6

Amoso 7 / Amo 7

Amoso 8 / Amo 8

Amoso 9 / Amo 9