A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Nederlandse Bijbel NBG 1951

Ezechielio 481
Dit nu zijn de namen der stammen. Van het noordelijke einde, langs de weg van Chetlon, totdat men komt te Hamat en Chasar-Enon, terwijl het gebied van Damascus noordwaarts ligt, ter zijde van Hamat, van de oostzijde tot de zee: Dan één deel;
2
naast het gebied van Dan van de oostzijde tot de westzijde: Aser één deel;
3
naast het gebied van Aser van de oostzijde tot de westzijde: Naftali één deel;
4
naast het gebied van Naftali van de oostzijde tot de westzijde: Manasse één deel;
5
naast het gebied van Manasse van de oostzijde tot de westzijde: Efraïm één deel;
6
naast het gebied van Efraïm van de oostzijde tot de westzijde: Ruben één deel;
7
naast het gebied van Ruben van de oostzijde tot de westzijde: Juda één deel;
8
en naast het gebied van Juda, van de oostzijde tot de westzijde, moet de heffing liggen, die gij zult geven: vijfentwintigduizend (el) breed en de lengte als een der delen van de oostzijde tot de westzijde, en het heiligdom zal in het midden daarvan zijn.
9
De heffing welke gij de HERE geven zult, zal vijfentwintigduizend (el) lang en tienduizend (el) breed zijn.
10
En voor de volgenden zal de heilige heffing zijn; voor de priesters: noordwaarts vijfentwintigduizend (el) en westwaarts een breedte van tienduizend (el); oostwaarts is de breedte tienduizend (el) en zuidwaarts is de lengte vijfentwintigduizend (el); en het heiligdom des HEREN zal in het midden ervan liggen.
11
Het geheiligde deel zal zijn voor de priesters, uit de zonen van Sadok, die mijn dienst in acht genomen hebben, die niet afgedwaald zijn, toen de Israëlieten afdwaalden, zoals de Levieten afgedwaald zijn;
12
voor hen zal het een heffing zijn uit de heffing van het land, een allerheiligst gebied naast dat der Levieten.
13
De Levieten krijgen, evenwijdig aan het gebied der priesters, een lengte van vijfentwintigduizend (el) en een breedte van tienduizend (el). De gehele lengte is vijfentwintigduizend (el) en de breedte tienduizend (el);
14
zij mogen daarvan niets verkopen noch verruilen; zij mogen het beste deel van het land niet aan anderen overdragen, want het is de HERE heilig.
15
Doch vijfduizend (el), het overschot in de breedte langs de vijfentwintigduizend, dat is niet heilig, maar bestemd voor de stad, tot woonplaats en tot open veld, en de stad zal in het midden daarvan liggen.
16
Dit zullen haar afmetingen zijn: de noordzijde vierduizend vijfhonderd (el), de zuidzijde vierduizend vijfhonderd, de oostzijde vierduizend vijfhonderd en de westzijde vierduizend vijfhonderd;
17
en de stad zal een open veld hebben: noordwaarts tweehonderd vijftig (el), zuidwaarts tweehonderd vijftig, oostwaarts tweehonderd vijftig en westwaarts tweehonderd vijftig.
18
Het overschot in de lengte evenwijdig aan de heilige heffing: tienduizend (el) oostwaarts en tienduizend westwaarts; dat zal evenwijdig zijn aan de heilige heffing, en de opbrengst daarvan zal zijn tot onderhoud van hen die in de stad arbeiden.
19
Zij die in de stad arbeiden uit alle stammen Israëls, zullen dit bewerken.
20
De gehele heffing zal vijfentwintigduizend bij vijfentwintigduizend (el) zijn; als een vierkant moet gij de heilige heffing bepalen met inbegrip van het bezit der stad.
21
Het overige echter is voor de vorst: het gebied aan weerszijden van de heilige heffing en het bezit der stad, langs de vijfentwintigduizend (el) van de heffing tot aan de oostgrens, en westwaarts langs de vijfentwintigduizend (el) tot aan de westgrens, evenwijdig aan de stamgebieden, zal voor de vorst zijn. En de heilige heffing en het heiligdom van het huis zullen in het midden daarvan zijn.
22
Uitgezonderd het bezit der Levieten en het bezit der stad, die liggen tussen wat van de vorst is, zal wat tussen de grens van Juda en die van Benjamin ligt, voor de vorst zijn.
23
Wat nu de overige stammen betreft, van de oostzijde tot de westzijde: Benjamin één deel;
24
naast het gebied van Benjamin, van de oostzijde tot de westzijde: Simeon één deel;
25
naast het gebied van Simeon, van de oostzijde tot de westzijde: Issakar één deel;
26
naast het gebied van Issakar, van de oostzijde tot de westzijde: Zebulon één deel;
27
naast het gebied van Zebulon, van de oostzijde tot de westzijde: Gad één deel;
28
en naast het gebied van Gad aan de zuidzijde, naar het zuiden toe, loopt de grens van Tamar over het water van Meribat-Kades, langs de beek tot de grote zee.
29
Dit is het land, dat gij ten erfdeel moet verloten onder de stammen Israëls, en dit zijn hun delen, luidt het woord van de Here HERE.
30
En dit zijn de uitgangen der stad: aan de noordzijde, die vierduizend vijfhonderd (el) lang is, –
31
de poorten der stad dragen de namen der stammen Israëls – drie poorten op het noorden: een Rubenpoort, een Judapoort en een Levipoort;
32
aan de oostzijde, die vierduizend vijfhonderd (el) lang is, ook drie poorten: een Jozefpoort, een Benjaminpoort en een Danpoort;
33
aan de zuidzijde, die vierduizend vijfhonderd (el) lang is, ook drie poorten: een Simeonpoort, een Issakarpoort en een Zebulonpoort;
34
en aan de westzijde, die vierduizend vijfhonderd (el) lang is, eveneens drie poorten: een Gadpoort, een Aserpoort en een Naftalipoort.
35
De omtrek is achttienduizend (el) en de naam der stad zal voortaan zijn: de HERE is aldaar.Ezechielio 48:1

Ezechielio 48:2

Ezechielio 48:3

Ezechielio 48:4

Ezechielio 48:5

Ezechielio 48:6

Ezechielio 48:7

Ezechielio 48:8

Ezechielio 48:9

Ezechielio 48:10

Ezechielio 48:11

Ezechielio 48:12

Ezechielio 48:13

Ezechielio 48:14

Ezechielio 48:15

Ezechielio 48:16

Ezechielio 48:17

Ezechielio 48:18

Ezechielio 48:19

Ezechielio 48:20

Ezechielio 48:21

Ezechielio 48:22

Ezechielio 48:23

Ezechielio 48:24

Ezechielio 48:25

Ezechielio 48:26

Ezechielio 48:27

Ezechielio 48:28

Ezechielio 48:29

Ezechielio 48:30

Ezechielio 48:31

Ezechielio 48:32

Ezechielio 48:33

Ezechielio 48:34

Ezechielio 48:35Ezechielio 1 / Eze 1

Ezechielio 2 / Eze 2

Ezechielio 3 / Eze 3

Ezechielio 4 / Eze 4

Ezechielio 5 / Eze 5

Ezechielio 6 / Eze 6

Ezechielio 7 / Eze 7

Ezechielio 8 / Eze 8

Ezechielio 9 / Eze 9

Ezechielio 10 / Eze 10

Ezechielio 11 / Eze 11

Ezechielio 12 / Eze 12

Ezechielio 13 / Eze 13

Ezechielio 14 / Eze 14

Ezechielio 15 / Eze 15

Ezechielio 16 / Eze 16

Ezechielio 17 / Eze 17

Ezechielio 18 / Eze 18

Ezechielio 19 / Eze 19

Ezechielio 20 / Eze 20

Ezechielio 21 / Eze 21

Ezechielio 22 / Eze 22

Ezechielio 23 / Eze 23

Ezechielio 24 / Eze 24

Ezechielio 25 / Eze 25

Ezechielio 26 / Eze 26

Ezechielio 27 / Eze 27

Ezechielio 28 / Eze 28

Ezechielio 29 / Eze 29

Ezechielio 30 / Eze 30

Ezechielio 31 / Eze 31

Ezechielio 32 / Eze 32

Ezechielio 33 / Eze 33

Ezechielio 34 / Eze 34

Ezechielio 35 / Eze 35

Ezechielio 36 / Eze 36

Ezechielio 37 / Eze 37

Ezechielio 38 / Eze 38

Ezechielio 39 / Eze 39

Ezechielio 40 / Eze 40

Ezechielio 41 / Eze 41

Ezechielio 42 / Eze 42

Ezechielio 43 / Eze 43

Ezechielio 44 / Eze 44

Ezechielio 45 / Eze 45

Ezechielio 46 / Eze 46

Ezechielio 47 / Eze 47

Ezechielio 48 / Eze 48