English
A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Ezechielio 44

1
Jis nuvedė mane prie šventyklos išorinių vartų rytų pusėje. Jie buvo uždaryti.
2
Tada Viešpats sakė man: ‘‘Šitie vartai liks uždaryti. Jie nebus atidaryti, ir niekas nevaikščios pro juos. Kadangi Viešpats, Izraelio Dievas, įėjo pro juos, todėl jie liks uždaryti.
3
Tik kunigaikštis sėdės juose Viešpaties akivaizdoje ir valgys. Jis įeis pro vartų prieangį ir išeis tuo pačiu keliu’‘.
4
Po to jis įvedė mane pro šiaurės vartus ir nuvedė prie šventyklos priekio. Aš pažiūrėjau, ir štai Viešpaties šlovė pripildė namus; aš parkritau veidu žemėn.
5
Viešpats tarė man: ‘‘Žmogaus sūnau, viską įsidėmėk, žiūrėk akimis ir klausyk ausimis, ką tau sakysiu apie Viešpaties namų įstatymus ir nuostatus. Įsidėmėk, kas gali įeiti į namus.
6
Sakyk maištingiems izraelitams: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Izraelitai, užtenka jūsų bjaurysčių!
7
Jūs įvedėte svetimšalius, neapipjaustytus širdimi ir neapipjaustytus kūnu, į mano šventyklą ir tuo sutepėte mano namus. Jūs aukojote jų akivaizdoje man duonos, taukų ir kraujo ir taip sulaužėte mano sandorą savo bjauriais darbais.
8
Užuot atlikę man šventą tarnystę, jūs paskyrėte juos tarnauti šventykloje’.
9
Taip sako Viešpats Dievas: ‘Nė vienas svetimšalis, gyvenantis tarp izraelitų, neapipjaustytas širdimi ir neapipjaustytas kūnu, neturi teisės įeiti į mano šventyklą.
10
Levitai, pasitraukę nuo manęs, kai izraelitai nuklydo ir sekė paskui stabus, atsakys už savo kaltę.
11
Bet jie tarnaus mano šventykloje: bus vartų sargai ir patarnaus namuose. Jie pjaus tautos deginamąsias aukas ir jiems tarnaus.
12
Kadangi jie tarnavo prie stabų ir suvedžiojo izraelitus, todėl Aš pakėliau savo ranką prieš juos, ir jie atsakys už savo kaltę.
13
Jie nesiartins prie manęs tarnauti man kaip kunigai ir neprisiartins prie mano šventų daiktų Šventų švenčiausiojoje. Jie kentės gėdą už savo bjaurius darbus.
14
Aš padarysiu juos namų prižiūrėtojais ir patarnautojais.
15
Bet kunigai iš levitų, Cadoko sūnūs, kurie prižiūrėjo šventyklą, kai izraelitai klaidžiojo ir atitolo nuo manęs, artinsis prie manęs ir man tarnaus, stovės mano akivaizdoje ir aukos taukų bei kraujo.
16
Jie eis į mano šventyklą, artės prie mano stalo ir tarnaus man.
17
Įėję pro vartus į vidinį kiemą, jie vilkės drobiniais drabužiais. Jie nevilkės nieko vilnonio, tarnaudami vidinio kiemo vartuose ir už jų.
18
Jie dėvės drobinius raiščius ant galvų bei vilkės drobines kelnes, nesusijuos, kad neprakaituotų.
19
Prieš eidami į išorinį kiemą pas tautą, jie nusirengs drabužius, su kuriais tarnavo, paliks juos šventyklos kambariuose ir apsivilks kitais drabužiais, kad nepašventintų žmonių savo drabužiais.
20
Jie neskus galvų ir neaugins ilgų plaukų, bet apsikirps galvos plaukus.
21
Nė vienas kunigas negers vyno, prieš eidamas į vidinį kiemą.
22
Jie neves našlės nė atleistos, tik mergaites iš Izraelio palikuonių. Tačiau kunigo našlę jie galės vesti.
23
Jie mokys mano tautą atskirti, kas šventa ir nešventa, aiškins, kas švaru ir nešvaru.
24
Kilus ginčui, jie bus teisėjais ir teis pagal mano nuostatus. Jie laikysis mano nuostatų ir įsakymų apie visas šventes ir švęs sabatus.
25
Jie nesusiteps mirusiaisiais, artindamiesi prie jų, išskyrus tėvą ir motiną, sūnų ir dukrą, brolį ir netekėjusią seserį.
26
Po apsivalymo jie paskaičiuos jam septynias dienas.
27
Tą dieną, kai kunigas eis į vidinį kiemą tarnauti šventykloje, jis aukos auką už nuodėmę,­sako Viešpats Dievas.­
28
Aš būsiu jų paveldėjimas, ir jūs neduosite jiems nuosavybės Izraelio krašte, nes Aš esu jų nuosavybė.
29
Duonos aukos, aukos už nuodėmes ir kaltes, ir visa, kas pašvęsta Dievui, bus kunigų maistas.
30
Visų vaisių pirmienos, visų atnašų ir dovanų dalis priklausys kunigams. Taip pat savo tešlos pirmienas duokite kunigams, kad palaiminimas pasiliktų jūsų namuose.
31
Kritusių ar žvėrių sudraskytų paukščių bei gyvulių kunigai nevalgys’ ‘‘.
Ezechielio 44:1
Ezechielio 44:2
Ezechielio 44:3
Ezechielio 44:4
Ezechielio 44:5
Ezechielio 44:6
Ezechielio 44:7
Ezechielio 44:8
Ezechielio 44:9
Ezechielio 44:10
Ezechielio 44:11
Ezechielio 44:12
Ezechielio 44:13
Ezechielio 44:14
Ezechielio 44:15
Ezechielio 44:16
Ezechielio 44:17
Ezechielio 44:18
Ezechielio 44:19
Ezechielio 44:20
Ezechielio 44:21
Ezechielio 44:22
Ezechielio 44:23
Ezechielio 44:24
Ezechielio 44:25
Ezechielio 44:26
Ezechielio 44:27
Ezechielio 44:28
Ezechielio 44:29
Ezechielio 44:30
Ezechielio 44:31
Ezechielio 1 / Eze 1
Ezechielio 2 / Eze 2
Ezechielio 3 / Eze 3
Ezechielio 4 / Eze 4
Ezechielio 5 / Eze 5
Ezechielio 6 / Eze 6
Ezechielio 7 / Eze 7
Ezechielio 8 / Eze 8
Ezechielio 9 / Eze 9
Ezechielio 10 / Eze 10
Ezechielio 11 / Eze 11
Ezechielio 12 / Eze 12
Ezechielio 13 / Eze 13
Ezechielio 14 / Eze 14
Ezechielio 15 / Eze 15
Ezechielio 16 / Eze 16
Ezechielio 17 / Eze 17
Ezechielio 18 / Eze 18
Ezechielio 19 / Eze 19
Ezechielio 20 / Eze 20
Ezechielio 21 / Eze 21
Ezechielio 22 / Eze 22
Ezechielio 23 / Eze 23
Ezechielio 24 / Eze 24
Ezechielio 25 / Eze 25
Ezechielio 26 / Eze 26
Ezechielio 27 / Eze 27
Ezechielio 28 / Eze 28
Ezechielio 29 / Eze 29
Ezechielio 30 / Eze 30
Ezechielio 31 / Eze 31
Ezechielio 32 / Eze 32
Ezechielio 33 / Eze 33
Ezechielio 34 / Eze 34
Ezechielio 35 / Eze 35
Ezechielio 36 / Eze 36
Ezechielio 37 / Eze 37
Ezechielio 38 / Eze 38
Ezechielio 39 / Eze 39
Ezechielio 40 / Eze 40
Ezechielio 41 / Eze 41
Ezechielio 42 / Eze 42
Ezechielio 43 / Eze 43
Ezechielio 44 / Eze 44
Ezechielio 45 / Eze 45
Ezechielio 46 / Eze 46
Ezechielio 47 / Eze 47
Ezechielio 48 / Eze 48