A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Ezechielio 1

1
Tai buvo trisdešimtaisiais metais, ketvirto mėnesio penktą dieną, man esant tarp tremtinių prie Kebaro upės. Atsivėrė dangūs, ir aš mačiau Dievo regėjimus.
2
Penktaisiais karaliaus Joachino tremties metais, penktą mėnesio dieną,
3
Viešpats kalbėjo kunigui Ezechieliui, Buzio sūnui, chaldėjų krašte prie Kebaro upės. Viešpaties ranka buvo ten ant jo.
4
Aš mačiau iš šiaurės kylantį viesulą ir debesis, aplinkui liepsnojo ugnis. Ugnies vidurys spindėjo lyg žėrintis gintaras.
5
Liepsnų viduryje mačiau keturias būtybes. Jų išvaizda buvo panaši į žmogaus.
6
Kiekviena jų turėjo keturis veidus ir keturis sparnus.
7
Jų kojos buvo tiesios, o kojų pėdos panašios į veršio kanopas. Būtybės žibėjo kaip išlydytas varis.
8
Po jų sparnais keturiuose šonuose buvo žmogaus rankos. Veidus ir sparnus jos turėjo keturiose pusėse.
9
Sparnai lietė vienas kitą. Eidamos jos nesisuko, kiekviena ėjo tiesiai.
10
Visų keturių veidai atrodė taip: priekyje buvo žmogaus veidas, dešinėje­liūto veidas, kairėje­veršio veidas ir užpakalyje­erelio veidas.
11
Jų sparnai buvo ištiesti ir pakelti į viršų. Du sparnai lietė vienas kitą, kiti du­dengė jų kūnus.
12
Jos ėjo kiekviena tiesiai pirmyn. Kur dvasia norėjo eiti, ten jos ir ėjo, ir eidamos nepasisukdavo.
13
Būtybės atrodė kaip degančios anglys, kaip žibintai. Ugnis judėjo tarp būtybių. Ji buvo labai šviesi, o iš jos žybčiojo žaibai.
14
Būtybės judėjo pirmyn ir atgal tarsi žaibai.
15
Žiūrėdamas į būtybes, mačiau ant žemės prie kiekvienos iš jų po ratą.
16
Ratai atrodė lyg berilis. Visi keturi buvo vienodi ir taip pat padaryti. Kiekvienas iš jų atrodė lyg būtų ratas rate.
17
Jie judėdavo į keturias puses nepasisukdami.
18
Jų ratlankiai buvo aukšti ir keliantys baimę. Visi keturi ratlankiai buvo pilni akių.
19
Einant būtybėms, drauge ėjo ir ratai; pakilus būtybėms aukštyn, pakildavo ir ratai.
20
Kur dvasia ėjo, ir jie ėjo; pakilus dvasiai, ir ratai pakildavo, nes būtybių dvasia ir buvo ratuose.
21
Jei jos ėjo, ir jie ėjo drauge, jei jos sustodavo, sustodavo ir jie; jei jos pakildavo nuo žemės, pakildavo ir ratai, nes būtybių dvasia buvo ratuose.
22
Virš būtybių galvų buvo kažkas panašaus į dangaus skliautą, kuris žėrėjo kaip krištolas ir gaubė jas.
23
Po skliautu kiekviena būtybė dviem sparnais dengė savo kūną, o kiti du sparnai buvo ištiesti.
24
Joms judant, girdėjau jų sparnų ūžimą lyg galingo vandenyno, lyg Visagalio balsą, lyg didelės kariuomenės stovyklos triukšmą. Joms sustojus, sparnai nusileisdavo.
25
Nuo skliauto, esančio virš jų galvų, aidėjo balsas. Kai jos stovėjo, sparnai buvo nuleisti.
26
Virš skliauto, kuris buvo virš jų galvų, mačiau lyg sostą iš safyro ir ant jo sėdinčią į žmogų panašią būtybę.
27
Būtybė nuo juosmens aukštyn ir žemyn spindėjo lyg gintaras, lyg ugnies liepsnos,
28
lyg lankas, kuris pasirodo debesyse lyjant, Jį supo spindėjimas. Tai buvo Viešpaties šlovės pasirodymas. Pamatęs tai, kritau veidu žemėn ir išgirdau balsą.
Ezechielio 1:1
Ezechielio 1:2
Ezechielio 1:3
Ezechielio 1:4
Ezechielio 1:5
Ezechielio 1:6
Ezechielio 1:7
Ezechielio 1:8
Ezechielio 1:9
Ezechielio 1:10
Ezechielio 1:11
Ezechielio 1:12
Ezechielio 1:13
Ezechielio 1:14
Ezechielio 1:15
Ezechielio 1:16
Ezechielio 1:17
Ezechielio 1:18
Ezechielio 1:19
Ezechielio 1:20
Ezechielio 1:21
Ezechielio 1:22
Ezechielio 1:23
Ezechielio 1:24
Ezechielio 1:25
Ezechielio 1:26
Ezechielio 1:27
Ezechielio 1:28
Ezechielio 1 / Eze 1
Ezechielio 2 / Eze 2
Ezechielio 3 / Eze 3
Ezechielio 4 / Eze 4
Ezechielio 5 / Eze 5
Ezechielio 6 / Eze 6
Ezechielio 7 / Eze 7
Ezechielio 8 / Eze 8
Ezechielio 9 / Eze 9
Ezechielio 10 / Eze 10
Ezechielio 11 / Eze 11
Ezechielio 12 / Eze 12
Ezechielio 13 / Eze 13
Ezechielio 14 / Eze 14
Ezechielio 15 / Eze 15
Ezechielio 16 / Eze 16
Ezechielio 17 / Eze 17
Ezechielio 18 / Eze 18
Ezechielio 19 / Eze 19
Ezechielio 20 / Eze 20
Ezechielio 21 / Eze 21
Ezechielio 22 / Eze 22
Ezechielio 23 / Eze 23
Ezechielio 24 / Eze 24
Ezechielio 25 / Eze 25
Ezechielio 26 / Eze 26
Ezechielio 27 / Eze 27
Ezechielio 28 / Eze 28
Ezechielio 29 / Eze 29
Ezechielio 30 / Eze 30
Ezechielio 31 / Eze 31
Ezechielio 32 / Eze 32
Ezechielio 33 / Eze 33
Ezechielio 34 / Eze 34
Ezechielio 35 / Eze 35
Ezechielio 36 / Eze 36
Ezechielio 37 / Eze 37
Ezechielio 38 / Eze 38
Ezechielio 39 / Eze 39
Ezechielio 40 / Eze 40
Ezechielio 41 / Eze 41
Ezechielio 42 / Eze 42
Ezechielio 43 / Eze 43
Ezechielio 44 / Eze 44
Ezechielio 45 / Eze 45
Ezechielio 46 / Eze 46
Ezechielio 47 / Eze 47
Ezechielio 48 / Eze 48