A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jeremijo 49

1
Viešpats sako amonitams: ‘‘Argi Izraelis neturi paveldėtojų? Kodėl Milkomas paveldėjo Gadą ir jo žmonės apsigyveno miestuose?
2
Ateis diena, kai Aš leisiu amonitų Rabai patirti karą. Ji pavirs griuvėsiais, o aplinkiniai miestai bus sudeginti; Izraelis atgaus savo nuosavybę.
3
Vaitok, Hešbone, nes Ajas sunaikintas. Šaukite, Rabos dukterys, apsivilkite ašutinėmis, raudokite, bėgiodamos patvoriais, nes Milkomas ir jo kunigai bei kunigaikščiai eis į nelaisvę.
4
Ko tu giries savo slėniais, nuklydusioji dukra? Pasitiki savo turtais, sakydama: ‘Kas drįs eiti prieš mane?’
5
Aš atvesiu prieš tave siaubą,­ sako Viešpats, kareivijų Dievas.­ Apsupę priešai taip jus išsklaidys, kad visi išbėgios ir niekas jų nebesurinks.
6
Bet po to Aš išlaisvinsiu amonitus,­sako kareivijų Viešpats’‘.
7
Kareivijų Viešpats sako Edomui: ‘‘Ar nebėra išminties Temane? Ar išminčiai nebeduoda patarimų, ar jų išmintis išseko?
8
Bėkite ir pasislėpkite slėptuvėse, Dedano gyventojai! Aš sunaikinsiu Ezavą, aplankydamas jį.
9
Ar vynuogių skynėjai nepaliktų kiek vynuogių? Jei vagys įsilaužtų nakčia, ar jie nepavogtų tik tiek, kiek jiems reikia?
10
Bet Aš apnuoginau Ezavą, Aš atidengiau jo paslaptis, ir jis nebeturės, kur pasislėpti. Jo vaikai, broliai ir kaimynai bus sunaikinti.
11
Palik savo našlaičius, Aš išsaugosiu juos, tavo našlės tepasitiki manimi.
12
Jei nekaltieji turės gerti taurę, tai ar tu liksi nebaustas? Tu neišvengsi bausmės!
13
Aš prisiekiau pats savimi, kad Bocra taps siaubu, virs dykuma bei keiksmažodžiu; visi jos miestai bus amžini griuvėsiai,­sako Viešpats’‘.
14
Aš sužinojau iš Viešpaties, kad pasiuntinys yra pasiųstas tautoms. Jis kviečia visus į kovą prieš jį.
15
‘‘Tu būsi mažas tarp tautų ir paniekintas žmonėse.
16
Tavo smarkumas ir širdies išdidumas apgavo tave. Tu gyveni uolų plyšiuose, laikaisi kalvų viršūnėse. Jei tu susikrautum savo lizdą taip aukštai kaip erelis, Aš nustumčiau tave žemyn,­sako Viešpats.­
17
Edomas taps pasibaisėjimu; kiekvienas praeivis švilps ir baisėsis jo likimu.
18
Kaip sunaikinta Sodoma ir Gomora bei jų apylinkės, taip ir čia nepasiliks ir negyvens joks žmogus.
19
Kaip liūtas iš Jordano tankynės jis pakyla ir ateina prieš stipriųjų buveines, bet Aš jį nuvysiu ir paskirsiu tą, kurį išsirinksiu. Kas yra man lygus ir kas gali man pasipriešinti?
20
Štai Viešpaties nutarimas Edomui ir sprendimas Temano gyventojams. Iš tiesų net menkiausi iš bandos juos ištrems ir jų buveinės liks apleistos.
21
Nuo jų griuvimo trenksmo sudrebės žemė, ir jų šauksmo balsas bus girdimas prie Raudonosios jūros.
22
Jis pakils kaip erelis, atskris ir išskės sparnus virš Bocros. Tą dieną Edomo kariai bus nuliūdę ir išsigandę kaip moterys’‘.
23
Apie Damaską: ‘‘Sąmyšis Hamate ir Arpade, nes bloga žinia pasiekė juos. Jie išsigandę nerimauja kaip neramios jūros bangos.
24
Damaskas nusiminęs bėga baimės apimtas; baimė ir skausmai užgriuvo jį kaip gimdyvę.
25
Garsusis miestas ištuštėjo, mano džiaugsmo miestas.
26
Jo jaunuoliai ir kariai žus gatvėse tą dieną,­sako kareivijų Viešpats,­
27
Aš įžiebsiu ugnį Damasko sienose, ji praris Ben Hadado rūmus’‘.
28
Apie Kedarą ir Hacoro karalystes, kurias nugalėjo Nebukadnecaras, Babilono karalius, Viešpats sako: ‘‘Pasiruoškite ir žygiuokite prieš Kedarą, apiplėškite rytų tautas.
29
Jie paims jų palapines ir bandas, apdangalus, indus ir kupranugarius. Ir jiems šauks: ‘Siaubas iš visų pusių!’
30
Skubiai bėkite ir pasislėpkite, Hacoro gyventojai. Nebukadnecaras, Babilono karalius, tarėsi prieš jus ir nusprendė dėl jūsų.
31
Pakilk prieš šitą turtingą, ramiai gyvenančią tautą,­sako Viešpats.­Jie neturi nei vartų, nei užkaiščių, gyvena atsiskyrę.
32
Jų kupranugariai ir didžiulės bandos taps grobiu. Aš išsklaidysiu į visas šalis vyrus, kurie kerpasi plaukus, ir bausiu juos iš visų pusių,­sako Viešpats,­
33
Hacore gyvens šakalai, jis liks amžina dykuma. Jame negyvens joks žmogus’‘.
34
Viešpats kalbėjo pranašui Jeremijui apie Elamą, pradedant karaliauti Zedekijui, Judo karaliui:
35
‘‘Aš sulaužysiu Elamo lanką, jo didžiausią stiprybę.
36
Aš pasiųsiu ant Elamo keturis vėjus iš keturių pasaulio šalių ir juos išsklaidysiu į visus pasaulio kraštus taip, kad nebus tautos, kurioje Elamo išsklaidytųjų nebūtų.
37
Aš sukelsiu Elame baimę priešų, kurie siekia jo gyvybės, ir atvesiu prieš juos nelaimę, savo rūstybę, siųsiu paskui juos kardą ir sunaikinsiu juos.
38
Aš pastatysiu Elame savo sostą ir pašalinsiu jų karalius bei kunigaikščius.
39
Bet paskutinėmis dienomis Aš išvaduosiu Elamą,­sako Viešpats’‘.
Jeremijo 49:1
Jeremijo 49:2
Jeremijo 49:3
Jeremijo 49:4
Jeremijo 49:5
Jeremijo 49:6
Jeremijo 49:7
Jeremijo 49:8
Jeremijo 49:9
Jeremijo 49:10
Jeremijo 49:11
Jeremijo 49:12
Jeremijo 49:13
Jeremijo 49:14
Jeremijo 49:15
Jeremijo 49:16
Jeremijo 49:17
Jeremijo 49:18
Jeremijo 49:19
Jeremijo 49:20
Jeremijo 49:21
Jeremijo 49:22
Jeremijo 49:23
Jeremijo 49:24
Jeremijo 49:25
Jeremijo 49:26
Jeremijo 49:27
Jeremijo 49:28
Jeremijo 49:29
Jeremijo 49:30
Jeremijo 49:31
Jeremijo 49:32
Jeremijo 49:33
Jeremijo 49:34
Jeremijo 49:35
Jeremijo 49:36
Jeremijo 49:37
Jeremijo 49:38
Jeremijo 49:39
Jeremijo 1 / Jer 1
Jeremijo 2 / Jer 2
Jeremijo 3 / Jer 3
Jeremijo 4 / Jer 4
Jeremijo 5 / Jer 5
Jeremijo 6 / Jer 6
Jeremijo 7 / Jer 7
Jeremijo 8 / Jer 8
Jeremijo 9 / Jer 9
Jeremijo 10 / Jer 10
Jeremijo 11 / Jer 11
Jeremijo 12 / Jer 12
Jeremijo 13 / Jer 13
Jeremijo 14 / Jer 14
Jeremijo 15 / Jer 15
Jeremijo 16 / Jer 16
Jeremijo 17 / Jer 17
Jeremijo 18 / Jer 18
Jeremijo 19 / Jer 19
Jeremijo 20 / Jer 20
Jeremijo 21 / Jer 21
Jeremijo 22 / Jer 22
Jeremijo 23 / Jer 23
Jeremijo 24 / Jer 24
Jeremijo 25 / Jer 25
Jeremijo 26 / Jer 26
Jeremijo 27 / Jer 27
Jeremijo 28 / Jer 28
Jeremijo 29 / Jer 29
Jeremijo 30 / Jer 30
Jeremijo 31 / Jer 31
Jeremijo 32 / Jer 32
Jeremijo 33 / Jer 33
Jeremijo 34 / Jer 34
Jeremijo 35 / Jer 35
Jeremijo 36 / Jer 36
Jeremijo 37 / Jer 37
Jeremijo 38 / Jer 38
Jeremijo 39 / Jer 39
Jeremijo 40 / Jer 40
Jeremijo 41 / Jer 41
Jeremijo 42 / Jer 42
Jeremijo 43 / Jer 43
Jeremijo 44 / Jer 44
Jeremijo 45 / Jer 45
Jeremijo 46 / Jer 46
Jeremijo 47 / Jer 47
Jeremijo 48 / Jer 48
Jeremijo 49 / Jer 49
Jeremijo 50 / Jer 50
Jeremijo 51 / Jer 51
Jeremijo 52 / Jer 52