A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jeremijo 44

1
Viešpats kalbėjo per Jeremiją visiems izraelitams, gyvenantiems Egipto žemėje: Migdole, Tachpanhese, Nofe ir Patroso krašte:
2
‘‘Jūs patys matote, kaip nubaudžiau Jeruzalę ir Judo miestus. Šiandien jie yra apleisti griuvėsiai.
3
Tai įvyko dėl jų nusikaltimų, kuriais jie sukėlė mano rūstybę, smilkydami svetimiems dievams, kurių nepažino nei jie, nei jūs, nei jūsų tėvai.
4
Aš nuolat siunčiau savo tarnus, pranašus, ir sakiau: ‘Nedarykite to pasibjaurėtino dalyko, kurio Aš nekenčiu’.
5
Bet jie nekreipė dėmesio, neklausė ir nesiliovė aukoti svetimiems dievams.
6
Dėl to mano rūstybė ir įtūžis išsiliejo ir užsiliepsnojo Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse­jie pavirto griuvėsiais, kaip yra šiandien’‘.
7
Todėl dabar taip sako Viešpats: ‘‘Kodėl patys sau darote bloga, sunaikindami vyrus, moteris, kūdikius ir vaikus, kol nebeliks Jude nė likučio?
8
Kodėl rūstinate mane savo darbais, smilkydami svetimiems dievams Egipto krašte, į kurį atvykote gyventi? Patys sau rengiate sunaikinimą, kol tapsite visoms tautoms prakeikimu ir pajuoka.
9
Ar užmiršote visas savo tėvų, Judo karalių, jų žmonų, savo pačių ir savo žmonų nedorybes, kurias darėte Judo krašte ir Jeruzalės gatvėse?
10
Jūs iki šios dienos nenusižeminote, nebijojote manęs ir nesilaikėte mano įstatymo bei įsakymų, kuriuos daviau jums ir jūsų tėvams’‘.
11
Todėl taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘‘Aš nusisuksiu nuo jūsų ir visai sunaikinsiu Judą.
12
Aš sunaikinsiu jūsų likutį, sumaniusį vykti į Egiptą gyventi. Jūs žūsite nuo kardo ir bado Egipto žemėje, būsite sunaikinti nuo mažiausio iki didžiausio, tapsite pasibaisėjimu, keiksmu ir pajuoka.
13
Aš bausiu gyvenančius Egipte, kaip baudžiau Jeruzalę­kardu, badu ir maru.
14
Iš jūsų, atvykusių gyventi į Egipto kraštą, nė vienas neišsigelbės, neištrūks ir nesugrįš į Judo kraštą, kurio jūs ilgitės ir į kurį norėtumėte sugrįžti, nebent kas pabėgtų’‘.
15
Tuomet visi vyrai, kurie žinojo, kad jų žmonos smilko svetimiems dievams, ir didelis būrys moterų, ir visi gyvenatys Patrose, Egipto žemėje, atsakė Jeremijui:
16
‘‘Žodžių, kuriuos mums kalbėjai Viešpaties vardu, mes neklausysime.
17
Mes darysime tai, ką pasižadėjome: smilkysime dangaus karalienei ir liesime jai geriamąsias aukas, kaip mūsų tėvai, karaliai ir kunigaikščiai darė Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse. Tada turėjome pakankamai maisto ir nepatyrėme pikto.
18
Kai liovėmės smilkyti dangaus karalienei ir nebeaukojame geriamųjų aukų, kenčiame nepriteklių ir žūstame nuo kardo ir bado.
19
Argi mes smilkėme ir liejome aukas dangaus karalienei be mūsų vyrų žinios? Argi be jų sutikimo kepėme jai pyragaičius, kad ją pagarbintume, ir liejome geriamąsias aukas?’‘
20
Jeremijas atsakė vyrams, moterims ir visiems žmonėms:
21
‘‘Smilkalus, kuriuos Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse deginote jūs, jūsų tėvai, karaliai, kunigaikščiai ir visi žmonės, Viešpats prisiminė.
22
Jis nebegalėjo daugiau pakęsti jūsų piktų darbų ir jūsų daromų bjaurysčių, todėl jūsų kraštas tapo dykyne, pasibaisėjimu bei keiksmažodžiu ir liko be gyventojų, kaip matome šiandien.
23
Kadangi jūs tomis aukomis nusikaltote Viešpačiui, neklausėte Jo, nesilaikėte įstatymo, įsakymų ir nuostatų, todėl jus ištiko šios nelaimės, kaip yra šiandien’‘.
24
Be to, Jeremijas kalbėjo visiems žmonėms ir visoms moterims: ‘‘Klausykite Viešpaties žodžio, visi žydai, gyvenantys Egipte:
25
‘Taip sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Jūs ir jūsų žmonos, kaip pažadėjote, taip įvykdėte, sakydami: ‘Ištesėsime savo įžadus, smilkysime ir liesime geriamąsias aukas dangaus karalienei’. Ištesėkite savo įžadus ir įvykdykite, ką nusprendėte.
26
Bet išgirskite ir Viešpaties žodį, visi žydai, gyvenantys Egipto žemėje: ‘Aš prisiekiau savo vardu, kad nė vienas iš Judo žmonių nebesakys visoje Egipto žemėje: ‘Kaip Viešpats Dievas gyvas!’
27
Aš darysiu jiems pikta, o ne gera; visi Judo žmonės Egipto žemėje žus nuo kardo ir bado, kol bus visai sunaikinti.
28
Tik labai mažas skaičius paspruks nuo kardo ir sugrįš iš Egipto į Judą. Tada Judo likutis, esantis Egipto krašte, pamatys, kieno žodis išsipildys­mano ar jų.
29
Štai jums ženklas, kad nubausiu jus šioje vietoje, kad žinotumėte, jog mano žodžiai prieš jus išsipildys.
30
Aš atiduosiu faraoną Hofrą, Egipto karalių, į rankas jo priešų, kurie siekia jo gyvybės, kaip atidaviau Zedekiją, Judo karalių, į jo priešo Nebukadnecaro, Babilono karaliaus, kuris siekė jo gyvybės, rankas,­sako kareivijų Viešpats, Izraelio Dievas’ ‘‘.
Jeremijo 44:1
Jeremijo 44:2
Jeremijo 44:3
Jeremijo 44:4
Jeremijo 44:5
Jeremijo 44:6
Jeremijo 44:7
Jeremijo 44:8
Jeremijo 44:9
Jeremijo 44:10
Jeremijo 44:11
Jeremijo 44:12
Jeremijo 44:13
Jeremijo 44:14
Jeremijo 44:15
Jeremijo 44:16
Jeremijo 44:17
Jeremijo 44:18
Jeremijo 44:19
Jeremijo 44:20
Jeremijo 44:21
Jeremijo 44:22
Jeremijo 44:23
Jeremijo 44:24
Jeremijo 44:25
Jeremijo 44:26
Jeremijo 44:27
Jeremijo 44:28
Jeremijo 44:29
Jeremijo 44:30
Jeremijo 1 / Jer 1
Jeremijo 2 / Jer 2
Jeremijo 3 / Jer 3
Jeremijo 4 / Jer 4
Jeremijo 5 / Jer 5
Jeremijo 6 / Jer 6
Jeremijo 7 / Jer 7
Jeremijo 8 / Jer 8
Jeremijo 9 / Jer 9
Jeremijo 10 / Jer 10
Jeremijo 11 / Jer 11
Jeremijo 12 / Jer 12
Jeremijo 13 / Jer 13
Jeremijo 14 / Jer 14
Jeremijo 15 / Jer 15
Jeremijo 16 / Yer 16
Jeremijo 17 / Yer 17
Jeremijo 18 / Yer 18
Jeremijo 19 / Yer 19
Jeremijo 20 / Yer 20
Jeremijo 21 / Yer 21
Jeremijo 22 / Yer 22
Jeremijo 23 / Yer 23
Jeremijo 24 / Yer 24
Jeremijo 25 / Yer 25
Jeremijo 26 / Yer 26
Jeremijo 27 / Yer 27
Jeremijo 28 / Yer 28
Jeremijo 29 / Yer 29
Jeremijo 30 / Yer 30
Jeremijo 31 / Yer 31
Jeremijo 32 / Yer 32
Jeremijo 33 / Yer 33
Jeremijo 34 / Yer 34
Jeremijo 35 / Yer 35
Jeremijo 36 / Yer 36
Jeremijo 37 / Yer 37
Jeremijo 38 / Yer 38
Jeremijo 39 / Yer 39
Jeremijo 40 / Yer 40
Jeremijo 41 / Yer 41
Jeremijo 42 / Yer 42
Jeremijo 43 / Yer 43
Jeremijo 44 / Yer 44
Jeremijo 45 / Yer 45
Jeremijo 46 / Yer 46
Jeremijo 47 / Yer 47
Jeremijo 48 / Yer 48
Jeremijo 49 / Yer 49
Jeremijo 50 / Yer 50
Jeremijo 51 / Yer 51
Jeremijo 52 / Yer 52