A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jeremijo 4

1
‘‘Izraeli, jei nori sugrįžti,­sako Viešpats,­grįžk pas mane. Jei pašalinsi savo bjaurystes, tau nereikės bėgti nuo manęs.
2
Tada prisieksi: ‘Kaip gyvas Viešpats!’ tiesoje, teisingume ir teisume. Ir Jis bus palaiminimas tautoms, ir tautos girsis Juo’‘.
3
Taip sako Viešpats Judo žmonėms ir Jeruzalei: ‘‘Arkite dirvonus ir nesėkite erškėtynuose.
4
Apsipjaustykite Viešpačiui ir pašalinkite nuo savo širdžių plėvelę, Judo žmonės ir Jeruzalės gyventojai, kad neišsiveržtų kaip ugnis mano rūstybė ir neužsidegtų neužgesinamai dėl jūsų piktų darbų.
5
Skelbkite Jude ir praneškite Jeruzalėje, pūskite ragą krašte, garsiai šaukite ir sakykite: ‘Susirinkite ir eikime į sutvirtintus miestus!’
6
Iškelkite vėliavą Siono link! Bėkite! Nestovėkite! Nelaimę ir sunaikinimą Aš užleisiu iš šiaurės.
7
Liūtas pakilo iš tankumyno, tautų naikintojas yra kelyje. Jis pakilo iš savo vietos paversti tavo šalį dykuma; tavo miestai pavirs griuvėsiais ir ištuštės.
8
Todėl apsivilkite ašutinėmis, raudokite ir dejuokite: ‘Nenusigręžė nuo mūsų Viešpaties rūstybė’ ‘‘.
9
Viešpats sako: ‘‘Ateis diena, kada pradings karaliaus drąsa ir kunigaikščių narsumas, kunigai išsigąs ir pranašai pastirs iš baimės.
10
Jie sakys: ‘Ak, Viešpatie Dieve, iš tikrųjų Tu smarkiai apgavai šią tautą ir Jeruzalę, sakydamas: ‘Jūs turėsite taiką’, o dabar kardas siekia mūsų sielas!’
11
Tuomet bus pasakyta šiai tautai ir Jeruzalei: ‘Karštas vėjas pučia nuo plikų aukštumų iš dykumos mano tautos link, bet ne vėtyti ir ne valyti jos.
12
Smarkus vėjas iš ten ateina pas mane. Dabar Aš pats paskelbsiu jiems nuosprendį’ ‘‘.
13
Kaip debesis Jis pakyla, kaip audra Jo kovos vežimai, greitesni už erelius Jo žirgai! Vargas mums, mes žuvę!
14
Jeruzale, apvalyk nuo nedorybių savo širdį, kad būtum išgelbėta! Ar ilgai piktos mintys pasiliks tavyje?
15
Klausykis, iš Dano ir iš Efraimo kalnyno balsas skelbia blogą žinią:
16
‘‘Įspėkite tautas, praneškite Jeruzalei: priešai ateina iš tolimos šalies ir pakels balsą prieš Judo miestus!
17
Kaip lauko sargai jie apstojo ją, nes ji buvo sukilusi prieš mane,­sako Viešpats.­
18
Tavo keliai ir darbai tau tai užtraukė! Tavo nedorybė yra karti ir pasiekė tavo širdį’‘.
19
Ak, mano siela, mano siela! Skausmas pasiekė mano širdį. Mano širdis nerimsta, negaliu tylėti. Nes tu, mano siela, girdi trimito garsą, karo pavojų.
20
Sunaikinimas po sunaikinimo! Visa šalis nuniokota! Staiga sunaikinamos mano pastogės, ūmai­ mano palapinės!
21
Ar ilgai matysiu vėliavas, girdėsiu trimito garsą?
22
Mano tauta kvaila, ji manęs nepažįsta. Jie neprotingi vaikai, neturintys supratimo. Jie išmintingi daryti pikta, bet daryti gera jie nesugeba.
23
Aš pažvelgiau į žemę­ji buvo be pavidalo ir tuščia, pažvelgiau į dangus­ten nebuvo šviesos.
24
Pažvelgiau į kalnus­jie drebėjo, visos aukštumos siūbavo.
25
Aš žvalgiaus, ir nebuvo nė vieno žmogaus, visi padangių paukščiai buvo nuskridę.
26
Pažvelgiau į derlingą žemę­ji buvo dykuma, visi miestai buvo sunaikinti Viešpaties akivaizdoje, Jo rūstybės įkarštyje.
27
Viešpats tarė: ‘‘Visa šalis liks tuščia, tačiau jos nesunaikinsiu visiškai.
28
Dėl to gedės žemė ir aptems aukštai dangūs. Aš tai pasakiau ir nesigailėsiu, nutariau ir įvykdysiu!’‘
29
Nuo raitelių ir šaulių šauksmo pabėgs visas miestas: jie sulįs į olas, pasislėps tankynėse ir lips ant uolų. Miestai ištuštės ir liks be gyventojų.
30
Ką dabar darysi tu, apiplėštoji? Nors apsivilktum purpuru, pasidabintum auksiniais papuošalais, išsidažytum veidą­veltui tu puoštumeisi. Tavo meilužiai paniekins tave, jie ieškos tavo gyvybės.
31
Girdžiu tarsi gimdančios riksmą, tarsi pirmagimį gimdančios šauksmą­balsą Siono dukters, gaudančios kvapą, tiesiančios rankas ir sakančios: ‘‘Vargas man, mano sielą nuvargino žudikai’‘.
Jeremijo 4:1
Jeremijo 4:2
Jeremijo 4:3
Jeremijo 4:4
Jeremijo 4:5
Jeremijo 4:6
Jeremijo 4:7
Jeremijo 4:8
Jeremijo 4:9
Jeremijo 4:10
Jeremijo 4:11
Jeremijo 4:12
Jeremijo 4:13
Jeremijo 4:14
Jeremijo 4:15
Jeremijo 4:16
Jeremijo 4:17
Jeremijo 4:18
Jeremijo 4:19
Jeremijo 4:20
Jeremijo 4:21
Jeremijo 4:22
Jeremijo 4:23
Jeremijo 4:24
Jeremijo 4:25
Jeremijo 4:26
Jeremijo 4:27
Jeremijo 4:28
Jeremijo 4:29
Jeremijo 4:30
Jeremijo 4:31
Jeremijo 1 / Jer 1
Jeremijo 2 / Jer 2
Jeremijo 3 / Jer 3
Jeremijo 4 / Jer 4
Jeremijo 5 / Jer 5
Jeremijo 6 / Jer 6
Jeremijo 7 / Jer 7
Jeremijo 8 / Jer 8
Jeremijo 9 / Jer 9
Jeremijo 10 / Jer 10
Jeremijo 11 / Jer 11
Jeremijo 12 / Jer 12
Jeremijo 13 / Jer 13
Jeremijo 14 / Jer 14
Jeremijo 15 / Jer 15
Jeremijo 16 / Jer 16
Jeremijo 17 / Jer 17
Jeremijo 18 / Jer 18
Jeremijo 19 / Jer 19
Jeremijo 20 / Jer 20
Jeremijo 21 / Jer 21
Jeremijo 22 / Jer 22
Jeremijo 23 / Jer 23
Jeremijo 24 / Jer 24
Jeremijo 25 / Jer 25
Jeremijo 26 / Jer 26
Jeremijo 27 / Jer 27
Jeremijo 28 / Jer 28
Jeremijo 29 / Jer 29
Jeremijo 30 / Jer 30
Jeremijo 31 / Jer 31
Jeremijo 32 / Jer 32
Jeremijo 33 / Jer 33
Jeremijo 34 / Jer 34
Jeremijo 35 / Jer 35
Jeremijo 36 / Jer 36
Jeremijo 37 / Jer 37
Jeremijo 38 / Jer 38
Jeremijo 39 / Jer 39
Jeremijo 40 / Jer 40
Jeremijo 41 / Jer 41
Jeremijo 42 / Jer 42
Jeremijo 43 / Jer 43
Jeremijo 44 / Jer 44
Jeremijo 45 / Jer 45
Jeremijo 46 / Jer 46
Jeremijo 47 / Jer 47
Jeremijo 48 / Jer 48
Jeremijo 49 / Jer 49
Jeremijo 50 / Jer 50
Jeremijo 51 / Jer 51
Jeremijo 52 / Jer 52