A A A A A
×

Lietuvos Biblija

Jeremijo 23

1
‘‘Vargas ganytojams, kurie mano ganyklos avis naikina ir išsklaido!’‘­sako Viešpats.
2
Todėl taip sako Viešpats, Izraelio Dievas, apie savo tautos ganytojus: ‘‘Jūs išsklaidėte mano avis ir jų neaplankėte. Todėl Aš jus aplankysiu dėl jūsų piktų darbų.
3
Aš pats surinksiu savo bandos likutį iš visų šalių, į kurias Aš jas išvariau, ir sugrąžinsiu į ganyklą; ten jos bus vaisingos ir dauginsis.
4
Aš paskirsiu joms ganytojų, kurie tikrai jas ganys. Jos nebebijos ir nesibaimins, nė vienos iš jų netrūks,­sako Viešpats’‘.
5
‘‘Ateis diena,­sako Viešpats,­ kai Aš išauginsiu teisią atžalą iš Dovydo giminės. Jis viešpataus kaip karalius, elgsis išmintingai, vykdys teisingumą bei teismą krašte.
6
Jo dienomis Judas bus išgelbėtas ir Izraelis gyvens saugiai. Jo vardas bus: ‘Viešpats, mūsų teisumas’.
7
Tuomet nebesakys: ‘Kaip gyvas Viešpats, kuris išvedė izraelitus iš Egipto krašto’,
8
bet sakys: ‘Kaip gyvas Viešpats, kuris išvedė ir parvedė Izraelio palikuonis iš šiaurės ir iš visų kraštų, į kuriuos Aš juos buvau išvaręs’. Ir jie gyvens savo žemėje’‘.
9
Mano širdis plyšta krūtinėje dėl pranašų, visi mano kaulai dreba. Aš esu kaip girtas vyras, kaip įveiktas vyno vyras dėl Viešpaties ir Jo šventų žodžių.
10
‘‘Šalis pilna svetimautojų; dėl jų prakeikimo gedi kraštas, išdžiūvusios stepių ganyklos. Jų siekiai yra pikti, jų jėga­neteisybė.
11
Jų pranašai ir kunigai yra bedieviai, net savo namuose aptinku jų nedorybę’‘,­sako Viešpats.
12
‘‘Jų kelias yra slidus kelias tamsoje, kuriuo eidami, jie paslys ir grius. Aš siųsiu sunaikinimą ir bausiu juos’‘,­sako Viešpats.
13
Tarp Samarijos pranašų mačiau kvailystę: jie pranašavo Baalo vardu ir klaidino mano tautą, Izraelį.
14
Tarp Jeruzalės pranašų mačiau baisių dalykų: svetimavimą ir melagystę. Jie padrąsina piktadarius, kad jie nenusigręžtų nuo savo nedorybių. Visi yra kaip Sodomos ir Gomoros gyventojai.
15
Todėl kareivijų Viešpats taip sako apie pranašus: ‘‘Aš juos valgydinsiu metėlėmis ir girdysiu karčiu vandeniu, nes nuo Jeruzalės pranašų bedievystė pasklido visoje šalyje’‘.
16
Taip sako Viešpats: ‘‘Neklausykite pranašų, jums pranašaujančių. Jie tik mulkina jus, kalbėdami prasimanytus regėjimus, o ne tai, kas ateina iš Viešpaties.
17
Jie sako tiems, kurie niekina mane: ‘Taip kalba Viešpats: ‘Jūs turėsite ramybę’, ir kiekvienam, kuris seka savo širdies užgaidas sako: ‘Jums neatsitiks nieko pikto’ ‘‘.
18
Kas buvo Viešpaties pasitarime, kas Jį matė ir girdėjo Jo žodį? Kas klausėsi Jo žodžio ir Jį išgirdo?
19
Ateina Viešpaties pykčio audra, viesulas užgrius ant nedorėlių galvų.
20
Nenusigręš Viešpaties rūstybė. Jis įvykdys visa, ką savo širdyje sumanė. Paskutinėmis dienomis jūs tai aiškiai suprasite.
21
‘‘Aš nesiunčiau šitų pranašų, jie patys bėgo! Nekalbėjau jiems, tačiau jie pranašavo!
22
Jei jie būtų buvę mano pasitarime ir skelbtų mano žodžius tautai, jie būtų nukreipę juos nuo jų pikto kelio ir nuo jų piktų darbų.
23
Argi Aš esu Dievas tiktai arti, o toli nebesu Dievas?
24
Argi gali kas taip pasislėpti, kad Aš jo nematyčiau?­sako Viešpats.­Argi Aš nepripildau dangaus ir žemės?
25
Aš girdėjau, ką kalbėjo pranašai, pranašaudami mano vardu melą ir sakydami: ‘Sapnavau, sapnavau!’
26
Ar ilgai tai bus širdyse pranašų, kurie pranašauja melą ir apgaulę?
27
Jie siekia, kad mano tauta pamirštų mane dėl jų sapnų, kuriuos jie pasakoja vieni kitiems, kaip jų tėvai pamiršo mane dėl Baalo.
28
Pranašas, kuris turi sapną, tepasakoja sapną, o kas turi mano žodį, teskelbia jį ištikimai. Ką šiaudai turi bendro su kviečių grūdais?’‘­sako Viešpats.
29
‘‘Argi mano žodis nėra kaip ugnis? Argi jis nėra kaip kūjis, sutrupinantis uolą?
30
Aš esu prieš pranašus, kurie vagia mano žodžius vienas nuo kito!
31
Aš esu prieš pranašus, kurie savo liežuviu sako: ‘Jis pasakė’.
32
Aš esu prieš tuos, kurie pranašauja melagingus sapnus. Jie pasakoja ir klaidina mano tautą savo lengvabūdiškais melais. Aš nesiunčiau jų ir jiems neįsakiau; jie visi yra nenaudingi šitai tautai’‘,­sako Viešpats.
33
‘‘Jei tave klaus šita tauta, pranašas ar kunigas: ‘Kokia Viešpaties našta?’, atsakyk jiems: ‘Kokia našta? Viešpats sako: ‘Aš jus atmesiu’.
34
Bet jei pranašas, kunigas ar kitas žmogus sakytų: ‘Viešpaties našta’,­tai Aš nubausiu jį ir jo namus.
35
Taip jūs privalote sakyti savo artimui ar savo broliui: ‘Ką atsakė Viešpats?’, arba: ‘Ką kalbėjo Viešpats?’
36
Neminėkite daugiau Viešpaties naštos, nes kiekvienas žmogaus žodis bus jam našta; jūs iškraipote gyvojo Dievo, kareivijų Viešpaties, žodžius.
37
Jūs turite klausti pranašo: ‘Ką tau atsakė Viešpats?’, arba: ‘Ką kalbėjo Viešpats?’
38
Bet kadangi jūs sakote: ‘Viešpaties našta’, nors Aš įsakiau nesakyti: ‘Viešpaties našta’,
39
Aš visiškai pamiršiu jus ir apleisiu jus ir miestą, kurį daviau jums ir jūsų tėvams, ir pašalinsiu iš savo akivaizdos.
40
Aš užtrauksiu jums amžiną pajuoką ir nepamirštamą gėdą’‘.
Jeremijo 23:1
Jeremijo 23:2
Jeremijo 23:3
Jeremijo 23:4
Jeremijo 23:5
Jeremijo 23:6
Jeremijo 23:7
Jeremijo 23:8
Jeremijo 23:9
Jeremijo 23:10
Jeremijo 23:11
Jeremijo 23:12
Jeremijo 23:13
Jeremijo 23:14
Jeremijo 23:15
Jeremijo 23:16
Jeremijo 23:17
Jeremijo 23:18
Jeremijo 23:19
Jeremijo 23:20
Jeremijo 23:21
Jeremijo 23:22
Jeremijo 23:23
Jeremijo 23:24
Jeremijo 23:25
Jeremijo 23:26
Jeremijo 23:27
Jeremijo 23:28
Jeremijo 23:29
Jeremijo 23:30
Jeremijo 23:31
Jeremijo 23:32
Jeremijo 23:33
Jeremijo 23:34
Jeremijo 23:35
Jeremijo 23:36
Jeremijo 23:37
Jeremijo 23:38
Jeremijo 23:39
Jeremijo 23:40
Jeremijo 1 / Jer 1
Jeremijo 2 / Jer 2
Jeremijo 3 / Jer 3
Jeremijo 4 / Jer 4
Jeremijo 5 / Jer 5
Jeremijo 6 / Jer 6
Jeremijo 7 / Jer 7
Jeremijo 8 / Jer 8
Jeremijo 9 / Jer 9
Jeremijo 10 / Jer 10
Jeremijo 11 / Jer 11
Jeremijo 12 / Jer 12
Jeremijo 13 / Jer 13
Jeremijo 14 / Jer 14
Jeremijo 15 / Jer 15
Jeremijo 16 / Jer 16
Jeremijo 17 / Jer 17
Jeremijo 18 / Jer 18
Jeremijo 19 / Jer 19
Jeremijo 20 / Jer 20
Jeremijo 21 / Jer 21
Jeremijo 22 / Jer 22
Jeremijo 23 / Jer 23
Jeremijo 24 / Jer 24
Jeremijo 25 / Jer 25
Jeremijo 26 / Jer 26
Jeremijo 27 / Jer 27
Jeremijo 28 / Jer 28
Jeremijo 29 / Jer 29
Jeremijo 30 / Jer 30
Jeremijo 31 / Jer 31
Jeremijo 32 / Jer 32
Jeremijo 33 / Jer 33
Jeremijo 34 / Jer 34
Jeremijo 35 / Jer 35
Jeremijo 36 / Jer 36
Jeremijo 37 / Jer 37
Jeremijo 38 / Jer 38
Jeremijo 39 / Jer 39
Jeremijo 40 / Jer 40
Jeremijo 41 / Jer 41
Jeremijo 42 / Jer 42
Jeremijo 43 / Jer 43
Jeremijo 44 / Jer 44
Jeremijo 45 / Jer 45
Jeremijo 46 / Jer 46
Jeremijo 47 / Jer 47
Jeremijo 48 / Jer 48
Jeremijo 49 / Jer 49
Jeremijo 50 / Jer 50
Jeremijo 51 / Jer 51
Jeremijo 52 / Jer 52